Институтың 2015 жылға арналғанғылыми-зерттеу қызметінің жұмыс жоспары

?ылыми – зерттеу ?ызметіні? ма?саты мен міндеттері 

Ма?саты: Педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру ж?йесін жа??ырту жа?дайында профессор-о?ытушылар ??рамыны? ?ылыми-зерттеу ?леуетін арттыру, білім беру ?йымдарында?ы инновациялы? процестерге ?олдау к?рсету, педагогика ?ылымы мен т?жірибесіні? байланысын ны?айту

 Міндеттері:

- т?ра?ты ?ызмет жасайтын ?діснамалы? семинарлар к?мегімен профессор-о?ытушылар ??рамыны? ?діснамалы? м?дениетіні? де?гейін к?теру;

- ?аза?станды? білім беруді жа??ыртуды? басым ба?ыттарын ескере отырып, ?ылыми-педагогикалы? басылымдарды шы?ару ж?не ма?алалар жариялау;

- о?у-?дістемелік ж?не ?ылыми-?дістемелік баспа ?німдерін экспертизалау;

- ?ылыми – зерттеу та?ырыбы бойынша эксперимент ж?ргізу;

- білім беру ?йымы мен педагогтарды? эксперименттік ж?не инновациялы? ?ызметіне ?ылыми басшылы?ты (ке?ес беруді) ?амтамасыз ету;

- біліктілікті арттыру курстарыны? ?зектілігін арттыру ма?сатында о?у ба?дарламалары ж?не О?К т?зету енгізу;

- халы?аралы?, республикалы? ?ылыми ж?не білім беру мекемелерімен белсенді ынтыма?тасты?ты ж?зеге асыру;

- жа?а білім ж?не а?паратты?-коммуникациялы? технологияларын ендіру сапасын диагностикалау ж?йесін жасау;

- ?рт?рлі де?гейдегі (халы?аралы?, республикалы?, облысты?) ?ылыми – зерттеу ж?не ?ылыми-?дістемелік шараларды (конференциялар, семинарлар ж?не т.б.) ?ткізу.

3.jpg1.jpg2.jpg4.png5.png6.png