Жалелов Махмутжан Машурович

     Алматы облысы Жамбыл ауданы А?терек орта мектебінде 2015 жылды? мамыр айыны? 12-ші ж?лдызында   технология п?ні м??алімдеріне арнал?ан облыс к?лемінде  «Инновациялы? технологиялар ар?ылы ?ол?нер б?йымдарыны? озы? ?діс-т?сілдері» атты ?ылыми практикалы? семинар болды.
 Семинар ?она?тары Талды?ар?ан ?аласы І.Жанс?гіров атында?ы Жетісу Мемлекеттік университеті «Бейнелеу ?нері ж?не дизайн»кафедрасыны? ме?герушісі,педагогика ?ылымдарыны? кандидаты,доцент.?Р «А?ын Сара»сыйлы?ыны? ж?лдегері.Евразиялы? дизайнерлер ода?ыны? м?шесі,?Р «Этнок?ркемм?дениет» Р?? журналыны? бас редакторы  Нуралы Мерекебай?лы Адам??лов
 «Сымбат» ж?не ДТА-ны? о?ытушысы Лунара Митхат?ызы Мадалимова
Алматы ?аласы ?азМем?ыз ПУ « к?сіптік білім ж?не дизайн» б?ліміні? кафедра ме?герушісі,педагогика ?ылымдарыны? кандидаты.доцент.Евразиялы? дизайнерлер ода?ыны? м?шесі,?Р  ?здік ?стаз белгісіні? иегері,технология о?улы?тарыны? авторы  Н?рзия Байт?кеш?ызы Рахметова
Алматы ?аласы Абай атында?ы ?аз ?ПУ «?дістемелік ж?не дизайн» кафедрасыны? ме?герушісі,педагогика ?ылымдарыны? кандидаты,доцент Евразиялы? дизайнерлер ода?ыны? м?шесі А?марал Сман?ызы Сманова
Іле ауданы «?оян??с» №1орта мектебіні? технология п?ні м??алімі ?Р е? ?здік шы?армашыл м??алім иегері Ералы Мерекебай?лы Адам??лов
   Семинарда  А?терек орта  мектебіні? жо?ары санатты технология п?ніні? м??алімі.Магистр, «Халы? шебері» атты халы?аралы? сертификат иегері Есімова Ж?мила Керімче?ызы   киіз басуды?  озы? ?діс-т?сілдері,оны? ?зіндік ??пияларыны? аз емес екендігінен хабардар етті.Ж?мила Керімче?ызы ?э с?зін Н.?.Назарбаевты? «Біз «білім,?ылым-инновациялар» ?штігі билеген постиндустриялы? ?лемге ?арай жылжып келеміз деген с?зімен бастады. «?аза? ханды?ыны? 550 жылды?ына тартуымыз» атты киіз б?йымдарынан жасал?ан к?рме ?йымдастырыл?ан. Н.?.Назарбаевты?«Сендерді? ал?ан білімдері?-ол сендерді? е?бектері?ні? н?тижесі»деген та?ырыпта о?ушы жетістіктерінен,марапаттар, ?ылыми жоба ж?мыстары,ба?дарламалар,тезистер,ма?аларынан ??рал?ан стенді ?йымдастырыл?ан.
    Бір замандары ескілікті? белгісі деп елеп ескермеген ?лтты? ?ол?неріміз ?азіргі та?да ?айта жанданып,халы?ты? игілігіне жарап,?зге ж?рттарды? ?ызы?ушылы?ын ту?ызып отыр.?азіргі білім беру ж?йесінде рухани-адамгершілік т?рбиені ж?зеге асыру-?о?ам ?ажеттілігі болып отыр.xx1-?асырды? табалдыры?ын атта?ан еліміз ?лемні? 50 еліні? ?атарына кіруге бет алды.Сонды?тан елімізді? туын ас?а?татар білімді,білікті ?нерлі,адамгершілігі жо?ары ?рпа? т?рбиелеу-бізді? алдымызда?ы е? басты міндет десек осы орайда Ж?мила Керімче?ызыны? болаша? ?рпа? т?рбиесіне ?лкен м?н беретіні ай?ын к?рініп т?р.О?ан д?лел 2004 жылдан бастап б?гінгі к?нге дейін ?збей  ?нерді ?ылыммен ?штастырып,халы?аралы?,Республикалы?,облысты?,ауданды? «Дарын»,К?А-на ?ылыми жобамен о?ушы  дайындап ,ж?лделі орын алып ж?рген ?стаз. « ?стаз ?здіксіз ізденгенде ?ана  ш?кірт жанына  н?р ??я алады»деген  екен А.Байт?рсынов. Ж?мила Керімче?ызыны?  ?ылыми жобамен дайында?ан о?ушыларыны? к?бі «Дизайн» саласын та?дап, со??ы кездері грант иегері атанып ж?р.  «?стазы жа?сыны?-?станымы жа?сы»демекші сол ш?кірттеріні? бірі «Сымбат»ж?не ДТА-ны? 3 курс студенті ?Р-ны? жас суретшілер ода?ыны? м?шесі Мамыт Айкерім ?зіні? майлы бояумен ж?не акварельмен сал?ан бірнеше туындысын  к?рмеге ?келіп,?стазына деген ??рметін  к?рсетті. «Сымбат» с?н академиясыны? о?ытушысы Л.М.Мадалимова Ж.К.Есімова  мен   академия арасында  бірнеше жылдан бері ?лкен ?арым-?атынаста екенін,ш?кірттеріні? талантты,дарынды екенін атап айтты.Семинар?а Іле ауданы ?оян??с №1 орта мектебінен келген технология п?ніні? м??алімі ?Р-ны? е? ?здік шы?армашыл м??алім  иегері  Ералы Адам??лов «А?аштан жасалатын ?ол?нер б?йымдарыны? технологиясы» атты баяндамасын  практикамен ?штастырып,?ріптестері алдында шеберлік сыныбын к?рсетті.
    ?азМем?ызПУ «к?сіптік білім ж?не дизайн»б?ліміні? кафедра ме?герушісі ,педагогика ?ылымдарыны? кандидаты,доцент Н.Б.Рахметова «Технология п?нінде ?ол?нер б?йымдарын ?йретуді? ерекшеліктері» атты баяндамасында  технология саба?ы тек ?ол?нерді ?йретіп ?ана ?оймай,о?ушыларды шеберлікке,??ыптылы??а,?лтты? ?лгіге т?рбиелейді.Сонымен ?атар салт-д?ст?рлерімізді,?дет-??рыптарымызды,б?кіл ??ндылы?тарымызды к?збен к?ріп ?ана ?оймай,?з ?олдарымен жасап ?йренеді деді.
     Абай атында?ы ?аз?ПУ «?дістемелік ж?не дизайн» кафедрасыны? ме?герушісі А.С.Сманова «С?ндік ?ол?нерде дизайнны? ма?ызы» атты баяндамасында бізді? басты ма?сатымыз заман талабына сай жан-жа?ты дамы?ан жеке т?л?аны ?алыптастыру.Дизайн маманды?ын о?ытуда-е?бек етуді? ал?ы шарттарын ?йрену ар?ылы о?ушыны  жеке т?л?а ретінде т?рбиелеу ма?саты к?зделеді.Адам?а е? бірінші ?мірлік ?ажеті-е?бек екенін уа?ыт д?лелдеуде.Адам ?мірі ?шін аса ?ажетті,?рі ?мір бойы то?таусыз білім беретін маманды? «Дизайн» б?гінгі киімді жобалау о?у п?ні ?немі жетілдірілуде.Дизайнер болу-барлы? т?рбиені?  ?айнар к?зі.Дизайн маманды?ы ар?ылы о?ушыны іскерлікке,??ыптылы??а,?семдікке,?демілікті ?з ?олдарымен жасай алу?а ?йретеміз деді.
І.Жанс?гіров атында?ы Жетісу Мемлекеттік университетіні? «Бейнелеу ?нері ж?не дизайн»кафедрасыны? ме?герушісі,педагогика ?ылымдарыны? кандидаты,доцент,технология о?улы?ыны? авторы Н.М.Адам??лов «Инновациялы? технологияларды дамытуды? ?діс-т?сілдері» атты баяндамасында  электронды о?улы?ты? ерекше ма?ызды ж?не тиімді екенін айтып,?нерді ?ылымен ?штастыра отырып,жа?а мазм?н,жа?а формада?ы ?лтты? на?ышта?ы ?нерді жал?астыру ?рпа? парызы екенін жинал?ан ?ауым?а жеткізді.  «?рлеу»БА?О А? филиалы «Алматы облысы бойынша П? БАИ» «Т?рбие ж?не т?л?аны ?леументтендіру»кафедрасыны? а?а о?ытушысы М.М.Жалелов «Технология п?нін о?ытуда?ы интерактивті ?діс-т?сілдері» атты баяндамасын  технология п?ні м??алімдеріне  ?сына отырып, б?л ?дісті? тиімді екенін,заман к?шінен ?алып ?оймай,ерте?гі болаша? жас ?рпа?ты білімді етіп т?рбиелеу басты ма?сатымыз  екенін к?пшілік ?ауым?а жеткізді.
     Семинар?а Жамбыл ауданы білім б?ліміні? ?діскері А.Ж.Сатова,Жамбыл ауданы «Жас ?лан» о?ушылар ?йіні? директоры А.Б.Бектембаева,Жамбыл ауданы к?сіпода? ?йымыны? директоры С.?.Бижуменова,Жамбыл ауданды? автомектеп ж?не о?у комбинатыны? директоры Г.?.?асабекова  ж?не технология п?ні м??алімдері ?атысты.?азіргі кездегі білім беру мекемелеріндегі жеткіншек ?рпа?тарпды о?ыту мен т?рбиелеу оларды? бойында?ы жеке т?л?алы? ?асиеттеріні? жан-жа?ты ?алыптасуымен ты?ыз байланысты.Б?л м?селе д?ниеж?зілік ?ауымдасты?та ?леуметтік-экономикалы? м?дени ж?не рухани дамуды? басты факторы ретінде жарияланып отыр. Бала т?рбиесі-мемлекетті? ма?ызды міндеті»деген с?зді Платон бекер айтпа?ан болар.?йткені ?рпа? та?дыры дегеніміз-?лт та?дыры.Француз жазушысы ?рі философы Жан-Жак Руссо ?зіні? «Эмиль немесе т?рбие туралы» атты кітабында «баланы ?мір с?руге ?йрету керек»деп жаз?ан болатын,?йткені ?мір с?ру адамны? е? басты ма?саты мен міндеті.Ал ?мір с?ру дегеніміз ?мірді? ?рбір мезетін,?рбір к?рінісін толы??анды,бар м?мкіншіліктерімен сезіну. Сонды?тан осы ?ол?нерді  ?л-?ыздарымыз мектеп ?абыр?асында ?йреніп,сусындап ?ссе,олар ерте? ?з ?ажеттеріне жаратып  ?ана ?оймай, ?рпа?тар саба?тасты?ына айландырады деп сенеміз.?йткені Ж.Керімче?ызыны?  басты  ма?саты»?нерді ?азіргі заман?а сай дизайндау ?лгісімен ?йлестіре отырып,о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту ж?не жеке т?л?а болып ?алыптасуына ы?пал ету.Сонды?тан Ж?мила Керімче?ызыны? басты ма?саты-ш?кірттерін адам болу?а баулу деп т?жырымдау?а т?рарлы?.Мен айтар едім ?рбір п?н,?рбір саба?,?рбір та?ырып осы ма?сатты ж?зеге асыру?а ба?ытталуы керек .
       Бізді? басты ма?сатымыз заман талабына сай жан-жа?ты дамы?ан жеке т?л?аны ?алыптастыру.Білім беруді? ?рт?рлі н?с?ада?ы мазм?ны,??рылымы,?ылым мен т?жірбиеге негізделген жа?а идеялар мен жа?а инновациялы? технологияларды  зерттеп,оны ?з іс-т?жірбиемізде ?олдану ар?ылы о?у-т?рбие процесінде шы?армашыл білімді т?л?аны? дамып,?алыптасуына м?мкіндік  ашады.Осы т?р?ыда Ж?мила Керімче?ызыны?  «Ж?н б?йымдарыны? технологиясы»атты жалпы білім беретін мектептерді? м??алімдеріне арнал?ан о?улы?ы ж?не сол ж?нді шикізат ретінде пайдаланып, одан т?рлі б?йымдарды дискі ар?ылы к?ріп ?здері-а? жасап алу?а мол м?мкіншілік беретін электронды о?улы?ыны? т?саукесері болды.?ай халы?ты? болмасын ?ол?нері оны? тарихымен,?дет-??рып,салт-д?ст?рімен ?атар ?ркендеп,дамиды.Халы?ты? м?дени д?режесі ?скен сайын ?ол?нері де дамып отырады.Атак?сіпті ?айта дамыту атам?раны   ?алыптастыру?а м?дени ?лес ?осу деп білемін.Б?гінгі семинарда жасал?ан ж?мыстар адамны? эстетикалы? тал?амын дамыту?а к?мектеседі,патриотты? сезімін оятады.
    «?рлеу» БА?О» А? филиалы АОБП?БАИ
«Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру» кафедрасыны?  а?а о?ытушысы                                       
Жалелов Махмутжан Машурович
 
 
 
4.png6.png5.png3.jpg2.jpg1.jpg