Біліктілікті көтеру – басты меже

Біліктілікті к?теру – басты меже

 Ерлан Сламбек?лы КАСЕНОВ,

«?рлеу» БА?О А? филиалы, АОП?БАИ

«Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру»

кафедрасыны? ме?герушісі, ф.?.к.

     Б?гінгі к?ні ?лемде орын алып отыр?ан алуан т?рлі д?рбеле?дерге ?арамастан еліміздегі білім беру ісі алды??ы орын?а ?ойылып, озы? технологияларды ендіру, педагог мамандарды? біліктілігін арттыру сынды ?ыруар шаруалар ат?арылуда. Б?л – мемлекет тарапынан білім беру ісіні? жо?ары де?гейге к?терілуіне берілген м?мкіндік. Осы ретте «Болаша?» ба?дарламасын, мектеп о?улы?тарыны? тегін таратылуын, мемлекет тарапынан барлы? білім мекемелеріне ?олдау к?рсетілуін атап айту?а болады. Ат?арылып жат?ан м?ндай шаруалар білім мен ?ылымны? дамуына игі ?серін тигізіп, ел экономикасыны? к?терілуіне м?мкіндік ту?ызады.  

     ?азіргі уа?ыт белесіндегі білім мен ?ылым саласыны? барынша ?арыштап дамуы еліміздегі білім беру оша?тарыны? сапалы істерімен ты?ыз байланысты бол?анды?тан барлы? педагог мамандарды? біліктілігін ?здіксіз арттырып отыру уа?ыт талабынан туындап отыр. ?лбетте, педагог маманны? к?сіби де?гейін к?терумен ?ай мекеме айналысады, ?андай ба?ытта ж?ргізілуі тиіс сынды сан тарау с?ра?тар туында?аны белгілі. ?рине, б?л іс к?ні б?гін ?ана туында?ан м?селе ме? Жо?. Б?л Ке?ес кезе?інен бері, о?ан дейін де ж?ргізілді. Т?уелсіздік жарияла?ан?а дейін де, кейін де  педагог мамандарды? біліктілігін к?теру м?селесі назардан тыс ?алмады. Т?уелсіздікті? ал?аш?ы жылдарында еліміздегі біліктілікті к?теру ?йымдарыны? ?ызметі м?лде то?тал?ан емес. Жыл сайын

      Білім министрлігі алдында педагог ?ызметкерлер біліктілігін арттыру ісімен айналысатын жа?а ?о?ам?а сай жа?а формада?ы ?йым ??ру керектігі т?рды. Осымен байланысты ?аза?стан Республикасы 2012 жыл?ы 17 а?панда?ы № 232 ?аулысымен «?рлеу» біліктілікті арттыру ?лтты? орталы?ы ??рылды. Білім беру ж?йесіні? басшы ж?не ?ылыми-педагогикалы? ?ызметкерлеріні? біліктілігін арттыратын республикалы? институт пен 16 облысты? ж?не Астана, Алматы ?алалы? біліктілікті арттыру институттары ?лтты? орталы?ты? филиалдары ретінде аны?талды.

     Бірізді ?рі ж?йелі т?рде біліктілікті к?теру ма?сатын к?здеген б?л орталы?ты? филиалдары Астана мен Алматы ?аласында ж?не еліміздегі ?р облыс орталы?тарында ты? ??рылым, жа?а ба?ытта ??рылып, ?рбір елдімекендегі педагог мамандарды? білім де?гейін жо?арылату?а септігін тигізуде. «?рлеу» БА?О А? филиалы Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтыны? профессор-о?ытушылар ??рамы да б?гінгі жастар?а саналы т?рбие, сапалы білім беру жолында о?у-т?рбие ?дерісіне тікелей ?атысты ?ома?ты ж?мыстарды жауапкершілікпен ат?арып келеді. Олар: Де?гейлік ба?дарламалар бойынша курстар, т?рлі п?н м??алімдеріне арнал?ан ?ыс?а мерзімді курстар, к?шпелі курстар мен алуан т?рлі о?у-т?рбие ?дерісімен байланысты м?селелерді шешуге ба?ыттал?ан семинарлар, Алматы облысында?ы білім беру мекемелеріні? о?у-т?рбие ?дерісіне тиімді инновациялы? технологияларды ендіру ?шін ж?ргізілетін эксперимент ж?мыстары.

      Елбасы Н.?.Назарбаевты? «100 на?ты ?адам» атты жоспарыны? 76-шы ?адамында?ы «ЭЫД? елдері стандарттарыны? негізінде адам капиталыны? сапасын к?теру», 79-шы ?адамында?ы «даярланатын кадрларды? б?секелестік ?абілетін арттыру ж?не білім беру секторыны? экспортты? ?леуетін к?теру» деген ма?саттар?а сай институт о?ытушыларыны? эксперимент ж?мыстары да б?гінгі білім беру орындарында?ы (колледждер, мектептер, балаба?шалар) ?иынды?тар мен келелі м?селелерді тиімді шешу мен озы? технологияларды ендіруге ба?ыттал?ан. Институт  о?ытушыларыны? эксперимент ж?мыстары мынадай ма?саттар ше?берінде ж?мыс ж?ргізеді. Олар:

-         мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын дамыту;

-         о?ушыны рухани адамгершілікке т?рбиелеу;

-         бастауыш сынып о?ушыларыны? а?паратты? ??зыреттілігін дамыту;

-         мектептегі т?рбие ба?ыттарын ж?йелі ?йымдастыруды? тиімді жолдарын ай?ындау;

-         о?ушыларды? билингвальді коммуникативтік ??зыреттілігін ?алыптастыру;

-         м?мкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беретін мектептерде о?ыту ерекшеліктерін аны?тау ж?не колледждегі о?у-т?рбие ?дерісін тиімді ?йымдастыру жолдарын ай?ындау.

      Педагог ?ызметкерлер мен институт о?ытушыларыны? эксперимент ж?мыстары негізіндегі ?ылыми-зерттеулеріні? н?тижелері халы?аралы?, республикалы? басылымдар?а жариялануы, сондай-а? ?ылыми е?бектері, о?у ??ралдары мен ?дістемелік материалдарыны? таратылуы білім беру ?дерісіні? ж?йеленіп отыруына ?лес ?осады. Осымен байланысты эксперимент ж?мыстары н?тижесінде ай?ындал?ан инновациялы? іс-т?жірибелер облыс к?леміндегі білім беру мекемелеріне ?лгі ретінде ?сынылады. Сонды?тан м?ндай ма?сатта?ы игілікті ж?мыстар облыс мектептеріндегі о?у-т?рбие ?дерісіні? б?гінгі ?о?ам талабына сай ж?йелі ?алыптасуына ы?пал етеді.

     Білікті педагогтарды? ж?ргізетін эксперимент ж?мыстарыны? ?о?ам талабына, мемлекет м?ддесіне сай ж?ргізілуі – за?ды ??былыс. Сол себепті жауапкершілігі мол ж?мысты? н?тижелігі педагог мамандарды? ерен е?бегімен ты?ыз байланысты. Ендеше, ?стаздарды? біліктілігін арттыру орталы?ы ?ызметкерлеріні? алдында білім сапасын дамыту бойынша Елбасы ?ой?ан ас?а? міндеттерді орындау жауапкершілігі т?р. ?стаздар ?ауымы осындай жауапкершілігі зор істі абыроймен ат?аратыны даусыз. 

1.jpg5.png3.jpg6.png4.png2.jpg