ХИМИЯ ПӘНІ БОЙЫНША БАҒАЛАУДЫҢ ЖАЛПЫ КРИТЕРИЙЛЕРІН БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ДИСКРИПТОРЛАРДЫ ҚҰРУ

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 ХИМИЯ П?НІ БОЙЫНША БА?АЛАУДЫ?  ЖАЛПЫ  КРИТЕРИЙЛЕРІН  БЛУМ  ТАКСОНОМИЯСЫ  НЕГІЗІНДЕ ДИСКРИПТОРЛАРДЫ  ??РУ

     Б?гінгі та?да  о?ушылар?а  сапалы білім беру мектепті? материалды?-техникалы? базасына, п?н м??аліміні? к?сіби ??зреттілігіне, о?у ??ралдарыны? мазм?нымен ?атар, о?ушыларды? білім к?рсеткіштерін аны?тау ж?йесіне де т?уелді. Оны? ішінде критериалды ба?алау ж?йесіні?  ма?ызыны?  к?ннен-к?нге артып келе жат?аны да белгілі.

      Критериалды  ба?алау ж?йесі  о?ушылар?а ?з біліміне сын к?збен ?арап, ?зін-?зі  ?діл ба?алау?а м?мкіндік береді. Ол ?шін дискрипторды? алатын орны ерекше.
      Критерийлер нені о?у керектігін ?йрететін болса, дискриптор ?алай о?у керектігін к?рсетеді.Дискриптор дегеніміз (дискриптор - латынша describо - сипаттама ??ымын береді, я?ни а?паратты?-іздеу тіліні? лексикалы? бірлігі (с?з, с?з тіркесі). Дискриптор дегеніміз – ол на?тылы бір а?паратты? мазм?нды? ж?ктемесін к?тереді (вербалды) ж?не ??ымы жа?ын т?йін с?здер, синоним с?здер.

 
     Осы орайда  2016 жыл?ы 02 а?панда «?рлеу» БА?О А? филиалы  Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтында «Химия п?ні бойынша ба?алауды?  жалпы  критерийлерін  блум  таксономиясы  негізінде дискрипторларды  ??ру» та?ырыбында ?ткен  ?дістемелік семинарда химия ?ылымдарыны? кандидаты, доцент Х.А.Дюсебаев пен а?а о?ытушы А.М?рат?ызы ?ріптестерімен ?з т?жірибелерімен б?лісті. Олар 8 сыныпта химия п?нін о?ытуда о?ушыларды? білім сапасын арттыру ?шін атал?ан п?ні бойынша жаса?ан дискрипторларымен таныстырып, осы м?селе т??ірегінде  ой б?лісіп, пікір алмасты.
     Семинар барысында  к?птеген ??нды  пікірлер айтылып, осындай ба?ытта?ы семинарларды т?ра?ты т?рде ?ткізу  ?ажеттілігі ай?ындалды.
 
6.png1.jpg3.jpg4.png5.png2.jpg