Тәрбие беру – жалпыадамзаттық іс

Т?рбие беру – жалпыадамзатты? іс

    ?рпа? т?рбиесі – адамзат дамуыны? ба?ыт-ба?дарын ай?ындайтын бірден-бір айры?ша ??былыс. ?рбір мемлекетті? дамуында?ы ?згерістер мен жа?алы?тар, адамзат мінез-??л?ында?ы кемшіліктер мен келе?сіздіктерді? б?рі тегіс ?рпа? т?рбиесіне келіп тіреледі. Сонды?тан б?гінгі та?да мектеп о?ушылары арасында орын алып жат?ан келе?сіз жа?дайларды? алдын алу ж?не сыныпты? бірлігін к?шейту ма?сатында?ы т?рлі шараларды ?ткізуді? ма?ызы зор. ?азіргі мектеп о?ушыларына о? т?рбие беру – мемлекет келешегіні? берік ?алануыны? негізі. Осымен байланысты «?рлеу» БА?О А? филиалы Алматы облысы бойынша П?БАИ ?ызметкерлері облыста?ы Іле, ?арасай, Тал?ар, Жамбыл аудандарында?ы кейбір мектептермен келісімді т?рде тірек мектептері ретінде ала отырып, т?рлі ба?ытта эксперимент ж?мыстарын ж?ргізуде.

    Елбасы Н.?.Назарбаевты? «100 на?ты ?адам» атты жоспарыны? 76-шы ?адамында?ы «ЭЫД? елдері стандарттарыны? негізінде адам капиталыны? сапасын к?теру», 79-шы ?адамында?ы «даярланатын кадрларды? б?секелестік ?абілетін арттыру ж?не білім беру секторыны? экспортты? ?леуетін к?теру» деген ма?саттарына сай институт о?ытушыларыны? эксперимент ж?мыстары да б?гінгі білім беру орындарында?ы (колледждер, мектептер, балаба?шалар) ?иынды?тар мен келелі м?селелерді тиімді шешу мен озы? технологияларды ендіруге ба?ыттал?ан.

 
     Педагог ?ызметкерлер мен институт о?ытушыларыны? эксперимент ж?мыстары негізіндегі ?ылыми-зерттеулеріні? н?тижелері халы?аралы?, республикалы? басылымдар?а жариялануы, сондай-а? ?ылыми е?бектері, о?у ??ралдары мен ?дістемелік материалдарыны? таратылуы білім беру ?дерісіні? ж?йеленіп отыруына ?лес ?осады. Осымен байланысты институтты? «Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру» кафедрасыны? ме?герушісі, ф.?.к. Ерлан Сламбек?лы Касенов Алматы облысы, Іле ауданы, ?ли ауылында?ы Т.?атаев атында?ы ""№22 орта мектеп" мемлекеттік коммуналды? мекемесінде мектеп м??алімдерімен 21 ?а?тар к?ні келелі ке?ес ?ткізді. О?ушылар?а саналы т?рбие берудегі тиімді ба?ыттары тал?ыланып, сауалнама ж?ргізілді.  Мектеп директоры м?ндай істі н?р ?стіне ??йыл?ан н?р ретінде ба?алап, ?олдау к?рсетті. Мектеп директорыны? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасары С?рсенбина ??ралай ??дайберген?ызы б?гінгі о?ушылар?а  т?рбие беруді? тиімді ба?ыттарын на?тылау?а м?ндай эксперимент ж?мыстарыны? о?тайлы ж?ргізілуі ?уантарлы? іс екенін атап ?тті. О?ушылар?а арнал?ан сауалнама с?ра?тарыны? ж?ргізілуі мектепті? ?ла?атты ?стаздары И.В.С?рсембиева, М.?.?за?ова, география п?ні м??алімі Б.С.Бекшиев,  ?аза? тілі мен ?дебиеті м??алімдері С.?.Кірісбаев, Г.Т.?абаева т.б. тарапынан ?олдау тапты. Эксперимент ж?мыстары н?тижесінде ай?ындал?ан т?рбие беруді? о?тайлы жолдары облыс к?леміндегі білім беру мекемелеріне ?лгі ретінде ?сыну ?ажеттігі айтылды. Сонды?тан м?ндай ма?сатта?ы игілікті ж?мыстар облыс мектептеріндегі о?у-т?рбие ?дерісіні? б?гінгі ?о?ам талабына сай ж?йелі ?алыптасуына ы?пал ететіндігі ?стаздар тарапынан ма??лданды. 

      Жас ?рпа??а саналы т?рбие берумен байланысты эксперимент ж?мыстарыны? н?тижелігі сол мектептегі педагог мамандарды? ерен е?бегімен ты?ыз байланысты. Ендеше, Т.?атаев атында?ы №22 орта мектеп ?стаздары мен институтты? педагогтары бірлесе отырып, жауапкершілігі зор істі абыроймен ат?аратыны даусыз.

Касенов Ерлан Сламбек?лы 
Т?рбие ж?не т?л?аны т?рбиелеу ?леуметтендіру кафедрасыны? ме?герушісі.

 

 

 

 

2.jpg6.png1.jpg4.png5.png3.jpg