Асылдың сынығы Саят Ілиясұлы Жансүгіровпен кездесу кеші

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

Асылды? сыны?ы Саят Ілияс?лы Жанс?гіровпен кездесу кеші

   Келешек ?о?амны? м?дени де?гейіні? к?терілуі ?рпа? т?рбиесімен байланысты. Сонды?тан мектеп о?ушылары арасында белгілі т?л?алармен кездесу кештерін ?ткізуді? ма?ызы зор. ?азіргі мектеп о?ушыларына рухани-адамгершілік ба?ытта о? т?рбие беру – жастар бойында адамгершілік, патриотты? ?асиеттерді? берік ?алануыны? негізі. Осымен байланысты «?рлеу» БА?О А? филиалы Алматы облысы бойынша П?БАИ ?ызметкерлері мен облыста?ы Іле ауданына ?арасты Т.?атаев атында?ы №22 мектеп ?жымы бірлесе отырып, 2016 жылы 04 а?панда «Т?лпарды? ізі, асылды? сыны?ы» та?ырыбында кездесу кешін ?ткізді.
    Б?л кешке ??лагер а?ын Ілияс Жанс?гіровты? ?лы, техника ?ылымдарыны? кандидаты Саят Ілияс?лы Жанс?гіров, Ілиястанушы ?алым, филология ?ылымдарыны? кандидаты Ерлан Сламбек?лы ?асенов ?атысты.

 Кешті мектепті? ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ні м??алімі С.?.Кірісбаев ж?ргізді. Саят Ілияс?лы ?кесі туралы ты? ма?л?мат берді. ?олында бар м?ліметтермен таныстырды. «?рлеу» БА?О А? филиалы Алматы облысы бойынша П?БАИ-да?ы «Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру» кафедрасыны? ме?герушісі Е.С.Касенов а?ын Ілияс Жанс?гіров поэзиясын зерттеуге не ы?пал еткенін, а?ын поэзиясыны? ??діреті туралы ??гімелеп берді.
 

    О?ушылар т?рлі сауалдар ?ойып, жауап алды. О?ушылар а?ын Ілияс Жанс?гіровты? жырларынан ?зінділер о?ыды. Со?ынан мектеп ?жымы ж?не о?ушылар репрессия ??рбандары жерленген орын?а г?л шо?ын ?ойды. Мектеп директоры Найманбаева Баян ?адыржан?ызы м?ндай кешті? о?ушыларды? жан-жа?ты білім алуына септігін тигізетіндігін атап айтты.

 Т.?атаев атында?ы № 22 мектеп директорыны? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасары ??ралай С?рсенбина, Алматы облысы, Іле ауданы

2.jpg1.jpg5.png4.png6.png3.jpg