Құзыреттілік - функционалдық сауаттылық нәтижесі

??зыреттілік - функционалды?  сауаттылы? н?тижесі

 

2016 жылы  11 наурызда Панфилов ауданы, Жаркент орта мектебіні? базасында  ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2012 жылды? 25 маусымында?ы №832 ?аулысымен бекітілген «Мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын дамытуды?  2012-2016 жылдар?а арнал?ан  мемлекеттік ?лтты? іс-?имыл жоспарын»  ж?зеге асыру барысы ба?ытында?ы   эксперименттік  мектептерге арнал?ан ?дістемелік к?мек ма?сатында«??зыреттілік - функционалды?  сауаттылы? н?тижесі» семинар-практикум болып ?тті.

Семинарды?  ма?саты:  о?ушыларды? функционалды? сауаттылы?ын дамытуды? н?тижесі ар?ылы оларды? ??зыреттілігіне ?ол жеткізу ба?ытында?ы ж?мыстарды   тиімді ?йымдастыруды? жолдарын ?арастыру, т?жірибе алмасу, ой б?лісу.

К?тілетін н?тиже:

1.О?ушыларды? функционалды? сауаттылы?ыны? н?тижесі-??зыреттілігін ?алыптастыру?а ба?ыттал?ан педагогикалы? ?жымны? іс-т?жірибесімен таныстыру.

2.О?ушы ??зыреттілігіні?  сапалы білімге ы?палына к?з жеткізу.


   Семинар?а А?су ауданы  бойынша-Абай атында?ы орта мектепті? у?кілдері,  Ескелді ауданы  бойынша-Жал?ыза?аш орта мектебіні?,  Ш.У?лиханов атында?ы орта мектепті? у?кілдері,  Жамбыл ауданынан - Наурызбай батыр атында?ы орта мектебіні?, Бал?аш ауданы бойынша - №1 Жамбыл, Д.?онаев,  Б.Бейсекбаев атында?ы орта мектептеріні?, ?й?ыр ауданынан - Ж.??дайбергенов атында?ы ж?не №4 орта   мектебіні?, Панфилов ауданы бойынша - А.Розыбакиев атында?ы, Жаркент орта   мектептеріні?, Тал?ар ауданынан - №28  орта мектебі мен №35 мектеп-гимназиясыны?, Талды?ор?ан ?аласы №2, №25 орта мектептеріні?  у?кілдері – барлы?ы  57  адам  ?атысты.

     Семинар барысында Жаркент орта мектебіні? «О?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ыны? н?тижесі - ??зыреттілік»   ба?ытында?ы   шы?армашылы? ж?мыстары таныстырылып,  Жа?а формат саба?ы   аясында   ?стаздарды? ?лгілі саба?тары к?рсетіліп, «О?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау» та?ырыбында коучинг ?йымдастырылды.Сондай-а?  о?ушылар ?ызметіні? ?йымдастырылуы ба?ытында «?нерлі ?рге ж?зер» атты о?ушылар шы?армашылы?ы  к?рсетілді. «О?ушыларды? функционалды? сауаттылы?ыны? н?тижесі - ??зыреттілік» та?ырыбында мектепті?   о?ушыларды? функционалды? сауаттылы?ын дамыту?а байланысты  іс-т?жірибесінен дайындал?ан электронды? к?рсетілім баяндалды. Экспериментті? ?йлестіруші-жетекшісі, п.?.к. М.Валиеваны? ?йымдастыруымен «О?ушы ??зыреттілігі - білім сапасыны? факторы» атты тренинг ж?ргізіліп, ?дістемелік н?с?ау берілді.

 Сондай-а?, «Ал?а тола?ай» атты семинар?а ?атынасушы жастар арасында салауатты ?мір салтын ?алыптастыру ба?ытында спортты? эстафета ?йымдастырылды. 
  Семинар ж?мысы ат?арыл?ан  ж?мыстар?а  аналитикалы? талдау жасау, алда ат?арылатын ж?мыстар?а ба?ыт-ба?дар, тиісті н?с?аулар ?сынылуымен ая?талды. Кезекті семинар  2016 жылды? с?уір  айында  ?й?ыр  ауданы Ж.??дайбергенов  атында?ы   орта мектебіні?  базасында ?тетіні жайлы ?й?арым жасалды.
  Семинар ба?дарлама?а сай ?ткізіліп, жоспарлан?ан ж?мыстар толы?ымен іске асты.п.?.к. Майра Валиева
2.jpg3.jpg4.png5.png1.jpg6.png