Білім беру үдерісінде қатысушылардың арасындағы кикілжіңді болдырмау жолдары

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» «БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы» АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 

Білім беру ?дерісінде ?атысушыларды? арасында?ы кикілжі?ді болдырмау жолдары

 

       

  2016 жыл?ы  9  ?ырк?йегінде  Іле ауданыны?  №24 лицейінде «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша П?БАИ» М??алімні? к?сіби дамуын психологиялы? педагогикалы?  т?р?ыдан ?олдау кафедрасыны? а?а  о?ытушылары  Абдрахимова Ж.Ж.,   Камбаралиева И.Т.  «Білім беру ?дерісінде ?атысушыларды? арасында?ы кикілжі?ді болдырмау жолдары» атты  айма?ты?  семинар  ?йымдастырды.
       Семинар отырысын институт  директорыны? ?ылыми-?дістемелік  ж?мыстар  ж?ніндегі орынбасары, с.?.д., доцент Ауелгазина Тол?ын  ??дайберген?ызы  ашты.

  Семинарды? ма?саты: Білім беру ?дерісінде ?атысушыларды? арасында?ы кикілжі?ді болдырмау жолдарын ?алыптастыру, психологиялы? ?олдау к?рсету.

Міндеттері:

1. Кикілжі? туралы жан – жа?ты ба?ыт-ба?дар беру, кикілжі?ді шешуді? жолдарымен таныстыру.

2. Т?л?аны? ?зін-?зі реттеуіне м?мкін болатын ?ажетті жа?дайды ту?ызу?а к?мектесу.

3.Жа?ымды психологиялы? ахуал орнату.

4. Проблемалы? жа?даяттардан шы?у жолдары.

     Б?л іс-шара?а Тал?ар, Жамбыл, Іле, Керб?ла?, Ескелді, Райымбек аудандарынан 60-тан астам  педагог –психологтар  ?атысты. Семинар ж?мысын Іле ауданыны? білім б?ліміні? ?діскері  Ислямова З.И. салтанатты т?рде  ашты.

Кіріспе с?з с.?.д., доцент, «?рлеу» «БА?О» А? филиалы АОБП?БАИ директорыны?  ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасарына Т.К., Ауелгазина  берілді.  

Білім беру ?дерісінде кикілжі?ді жа?даяттарды?  пайда болу себептері та?ырыбында «?рлеу» «БА?О» А? филиалы АОП?БАИ, «М??алімні? к?сіби дамуын психологиялы? - педагогикалы?  т?р?ыдан ?олдау» кафедрасыны?  а?а о?ытушылары - Абдрахимова Ж.Ж.,   Камбаралиева И.Т м?лімдемелер  берді. Жо?арыда   атал?ан  аудандардан   Бекбергенова Ж., Мурзахметова А.,  Мокешова К .М., Темирбекова О. И., Уразбаева Ш., Китапбаева Ж., «О?ушыларды? кикілжі?ді ?ылы?тарыны? алдын алу м?селесі», «?жымда?ы іскерлік ?арым-?атынас», «Жа?даяттардан шы?у жолдары», «Дау-дамайды шешу жа?дайында?ы бірлескен іс-?рекет», «Кикілжі?. ?а?ты?ыс. Дау-дамай» та?ырыптарында  педагог – психологтар арасында  баяндамамалар жасап, тренинг жатты?уларын ж?ргізді.

Семинар барысында педагог – психологтар  шеберліктерін  к?рсете  білді. Кикілжі? туралы жан – жа?ты ба?ыт-ба?дар беріліп, кикілжі?ді шешуді? жолдарымен ке?ірек танысу?а м?мкіндік ал?ан мамандар ?ріптестеріні? ы?ыласына б?ленді.

  Семинарды? н?тижесі  бойынша с.?.д., доцент, директорды? ?ылыми-?дістемелік  ж?мыстар  ж?ніндегі орынбасары  Ауелгазина Тол?ын  ??дайберген?ызы ?орытынды  шы?арды. Іс-шара  со?ында   ?атысушылар семинарды  ?йымдастырушылар?а  ал?ыстарын  білдірді.

 

М??алімні? к?сіби дамуын психологиялы? педагогикалы? 

т?р?ыдан ?олдау кафедрасыны? а?а  о?ытушысы  Абдрахимова Ж.Ж.

 

5.png1.jpg4.png6.png3.jpg2.jpg