Бастауыш сыныптарда инновациялық технологияларды қолдану жолдары

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«?РЛЕУ» «БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы» АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 

Бастауыш сыныптарда инновациялы? технологияларды ?олдану жолдары

 

2016 жылды?  27 ?ырк?йегінде «?рлеу» БА?О А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлеріні? біліктілігін арттыру институтыны?» жылды? жоспары бойынша «Бас?ару ж?не білім сапасы» кафедрасыны? а?а о?ытушысы Карсыбаева Арай Байжановна «Бастауыш сыныптарда инновациялы? технологияларды ?олдану жолдары» та?ырыбында  бастауыш сынып  м??алімдеріні? арасында облысты? семинар  ?ткізді. Аталмыш шара?а облыс к?лемінен 45 м??алім ?атысты. 

 

 

 

Облысты? семинарды? ма?саты: Бастауыш сынып о?ушыларын т?рбиелеу мен о?ытуда озы? инновациялы? педагогикалы? т?жірибелерді жина?тап,  тарату. 

Облысты? семинарды? міндеттері:

-                     жалпы орта мектепте о?у-т?рбие ж?мыстарын инновациялы? технологиялар ар?ылы ж?зеге асыруды? жа?а м?мкіндіктерін аны?тау;

-                     педагог мамандарды инновациялы? технологиялармен  таныстыру;

-                     инновациялы? педагогикалы? т?жірибелерді жина?тау ж?не тарату.

А?а о?ытушы Карсыбаева Арай «Бастауыш сынып о?у ?дерісінде  заманауи ?діс - т?сілдерге шолу» та?ырыбында баяндама жасап, облыс бойынша 21 бастауыш сынып м??алімдері баяндама, презентация, шебер сынып ?ткізіп ?з т?жірибелерімен б?лісті.

 

 

          Облысты? семинар ж?мысын Карсыбаева Арай  ?орытындылап, облысты? семинар ж?мысында ??нды ой-пікірлер айтып, баяндама жаса?ан м??алімдерге  институт ?кімшілігі тарапынан ??рмет грамотасы, ал?ыс хат, сертификат  тапсырды.

 Бастауыш сынып м??алімдері осындай сали?алы да салма?ты ой ?оз?айтын іс-шаралар жиі  ?йымдастырылып т?рса деген тілектерін білдірді.

 

 

 «Бас?ару ж?не білім сапасы»
кафедрасыны?  а?а о?ытушысы
Карсыбаева Арай  Байжановна
 
6.png4.png2.jpg1.jpg5.png3.jpg