Тақырып Қаралды
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ: ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 1
«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ОБЛЫСТЫҚ ӘДІСТЕМЕЛІК СЕМИНАР 5
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО САМОПОЗНАНИЮ 2
ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ПӘНІ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА 5
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЯ 4
ОЙЛАУ ДИЗАЙНЫ АРҚЫЛЫ ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТЫНДА БІЛІМ БЕРУ 13
БІЛІМ – ТҰЛ, ТІЛДЕН ШЫҒЫП ЕСІЛМЕСЕ 145
Ана тілі негізінде көптілді білім беру: сапа мен тұрақтылықты қамтамасыз ету 66
Смарт – білім беру: әдістемелер мен технологиялар қоры 57
Шығармашылық бағытқа негізделген эксперимент 81
Ауыл мен қала мектептеріндегі білім беру сапасы айырмашылықтарын жоюдың педагогикалық жолдары 90
Халық қалаулыларымен кездесу 81
ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ЭТО ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 44
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ЖАҢАРУЫ - ОҚУШЫЛАР МЕН ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІСТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗІ 68
Пропаганда передового опыта полиязычного образования учителей школ 43
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту тәжірибесі насихатталды 442
«Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях реализации программы «Рухани жанғыру» 44
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық байқауының облыстық кезеңі қорытындыланды 120
ПУТИ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 45
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 73
Обсуждение учебников, учебно-методических пособий за 11 класс в рамках обновления содержания образования 47
САПАЛЫ ОҚУЛЫҚ – ҰЛТ ИГІЛІГІ 84
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 63
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - ТАБЫСТЫ ОҚЫТУДЫҢ КЕПІЛІ 96
ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 300
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫ АЯСЫНДА ЗАМАНАУИ САБАҚ 208
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 71
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДАҒЫ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІНІҢРӨЛІ 92
Республиканский семинар «Эффективность интерактивных методов в преподавании предметов естествознания и географии» 46
«Жаратылыстану және география пәндерін оқытудағы интербелсенді әдіс-тәсілдердің тиімділігі» атты Республикалық семинар 84
Орта білім берудің жаңартылған мазмұны аясында қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері 138
ПЕРЕХОД НА ЛАТИНСКУЮ ГРАФИКУ - ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ДУХОВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 60
ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШУ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ БІР КӨРІНІСІ 102
Обучающая встреча 66
Ғибраты мол кездесу 118
Работа над проектом по внедрению ключевых компетенции 21-века для устойчивого развития в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области 79
«Өрлеу» «БАҰО» АҚФ Алматы облысы бойынша ПҚ БАИ тұрақты даму үшін 21 ғасырдың негізгі құзыреттілігін енгізуге бағытталған жобамен жұмыс 115
«Педагогикалық идеялар панорамасы-2019» Республикалық байқауына дайындық аясында мұғалімдермен кездесу 170
«Мектептегі өлкетану жұмысын ұйымдастыру және өткізу» 172
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 78
МҰҒАЛІМДЕР МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ДАМЫТУ 100
ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКИ 79
РОБОТОТЕХНИКА НЕГІЗДЕРІ: ТЕОРИЯДАН ПРАКТИКАҒА ДЕЙІН 171
Развитие функциональной грамотности чтения учащихся в рамках проведения международного исследования PISA 303
«PISA халықаралық зерттеулері аясында оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру мәселелері 62
БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚ ЖАРШЫСЫ 128
Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі – оқыту сапасын арттыру кепілі 694
Президент Жолдауы – ел дамуының басты бағдары 166
Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру ұйымдарында инновациялық іс-әрекеттерді жүзеге асыру жолдары 189
ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫ – ЖАҢА МІНДЕТТЕР 230
Организация обучения ориентированное на результат в контексте внедрения обновленного содержания образования 174
Жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу жағдайында нәтижеге бағытталған оқытуды ұйымдастыру 227
Молодежь – движущая сила общества 421
«Білім және ғылымдағы инновациялар» 805
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – НАЧАЛО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 483
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕНІҢ БАСТАУЫ» 636
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей по предмету «Русский язык» и « Русская литература» в рамках обновления содержания образования 498
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында "Орыс тілі» және «Орыс әдебиеті" пәндері бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курсынан репортаж 677
«Шет тілін оқыту мәселелері және Қолданбалы лингвистика» 802
«Международная конференция по вопросам преподавания иностранных языков и Прикладной лингвистики» 508
«Бастауыш сыныптарды оқытуда заманауи технологияларды қолданудың маңыздылығы» 510
Жаңартылған білім беру мазмұны – оқушылар мен пән мұғалімдерінің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 532
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагог-психологтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту 651
Развитие профессиональной компетентности педагогов-психологов в условиях обновления содержания образования 465
Эффективность соответствия цели обучения с целью урока 417
Оқу мақсаты мен сабақ мақсатын сәйкестендірудің тиімділігі 593
«РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» 427
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ» 747
Қазақ тілінде білім беретін мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің білім көтеру курсынан репортаж. 744
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы с казахским языком обучения 574
Приглашаем принять участие в Республиканском конкурсе «Панорама педагогических идей»! 730
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсына қатысуға шақырамыз! 916
«How do you feel about being a new format teacher?» ОБЛЫСТЫҚ СЫРТТАЙ ЭССЕ БАЙҚАУЫ 625
ОБЛАСТНОЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «How do you feel about being a new format teacher?» 474
Латинская графика – основа духовного возрождения 466
Латын әліпбиі – рухани жаңғыру бастауы 619
Направления организации деятельности школьников на основе ценностей «Мәнгілік Ел» 459
«Мәңгілік Ел» құндылықтары негізінде мектеп тұлғаларының қызметін ұйымдастыру бағыттары 737
Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстарынан репортаж. 694
Репортаж c курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования. 518
Латын әліпбиі – ұлт тұтастығы негізі 839
Латинский алфавит – основа национальной целостности 527
Практический семинар – шаг к развитию компетенции педагога 518
Тәжірибелік семинар – педагогтің құзыреттілігін арттыру қадамы 900
СТАРТОВАЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 486
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ БАСТАЛДЫ 663
«Применение критериальных систем оценки в преподавании естествознания» 449
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 732
Обновленное содержание образования – основа организации научных исследований педагогов 526
Жаңартылған білім беру мазмұны – педагогтердің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 744
«Статус учителя – честь страны» 420
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МЕРЕЙІ 628
Информация по итогам научно-практического семинара в режиме ОН-ЛАЙН по теме: «Современное воспитание и ценностные ориентиры учащейся молодежи на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел». 246
«Нур Отан» – за счастье детей» 305
«Нұр Отан» – балалардың бақыты үшін» 695
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізінде оқушы жастарды қазіргі заманғы тәрбиелеу және құндылық бағдарлары» тақырыбындағы ОН-ЛАЙН режиміндегі ғылыми-практикалық семинар қорытындысы бойынша ақпарат 675
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АРҚЫЛЫ ҒЫЛЫМИ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 764
CLIL ОҚЫТУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР 961
Лучший педагог инклюзивного образования в техническом и профессиональном образовании 750
Техникалық және кәсіби білім берудегі инклюзивті білім берудің үздік педагогы 863
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ 929
Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін оқытудағы сатылай кешенді талдау технологиясы 360
БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ СЫНИ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА 863
Педагогическое чтение - площадка обмена опытом 603
Результаты областного этапа Республиканского конкурса «Панорама педагогических идей» 695
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсының облыстық кезеңі қорытындыланды 890
Современные проблемы нравственного воспитания учащейся молодежи 477
Өскелең ұрпаққа рухани-адамгершілік тәрбие берудің мәселелері 565
Педагогикалық оқу – тәжірибе алмасу алаңы 1235
«ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 481
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КОНТЕКСТІНДЕ 581
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 675
Лучший педагог ТИПО по инклюзивному образованию 514
ТжКБ инклюзивті білім берудің үздік педагогы 726
Бахаргуль Толеген - победитель проекта «100 новых лиц» 422
Бахаргүл Төлегенқызы - «100 жаңа есім» жобасының жеңімпазы 521
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА - СТАТУС УЧИТЕЛЯ 457
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ - КӘСІБИ ӨСУДІҢ ЖАҢА МҮМКІНДІГІ 702
Взаимовыгодное сотрудничество 544
Өзара тиімді әріптестік 621
Өзара тиімді әріптестік 286
ОБСЕ: эффективность полиязычного образования 548
ЕҚЫҰ: Көптілде білім берудің тиімділігі туралы 787
ТІЛ МЕН ТӘУЕЛСІЗДІК – ЕГІЗ ҰҒЫМ 340
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА 662
ПӘНДІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР ТҰРҒЫСЫНАН ОҚЫТУ – ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ СҰРАНЫСТАРДЫҢ БІРІ 346
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 547
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ РОБОТОТЕХНИКАНЫ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 748
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: НОВЫЙ ПРОЦЕСС И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 480
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ЖАҢА ҮРДІС ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ СИПАТ 736
Будущее нации 299
Дарынды оқушы - ұлт болашағы 391
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 697
В рамках акции «Дорога в школу» 454
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 230
Основной закон – фундамент гражданственности 315
АТА ЗАҢ – АЗАМАТТЫҒЫМЫЗДЫҢ АЙҒАҒЫ 499
ПО ИТОГАМ АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ 352
ТАМЫЗ КЕҢЕСІ АЯСЫНДА 573
Жаңартылған білім беру: теориядан тәжірибеге 891
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 570
Алматы облысы білім беру қызметкерлерінің Тамыз Кеңесі аясындағы оқыту панорамалары 745
Конкурс күнделігі 528
Конкурсқа байланысты өткен кездесу 482
Конкурс күнделігі 20.07.2018 266
20.07.2018 Конкурс күнделігі «Педагогикалық идеялар панорамасы» 292
20.07.2018 Конкурс күнделігі 197
18.07.2018 «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР ПАНОРАМАСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНКУРСЫНА ӨТІНІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ЖАЛҒАСУДА 751
Білім беру үдерісіндегі жаңартылған білім мазмұнының қолданбалы аспектілері 714
Үздік жыл психологы 535
Заман талабына сай 254
«МӘҢГІЛІК ЕЛ», РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ҰҒЫМЫ – ПӘНДІ ОҚЫТУДАҒЫ БАСТЫ ПӘРМЕН 350
Областной форум: актуальные идеи педагогической деятельности 256
Оңтүстік Корея тәжірибесі негізінде қазіргі заманғы білім беру 313
Халықаралық ынтымақтастық аясында 268
Коррекционно-развивающая работа в условиях инклюзивного образования 297
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ И ОБРАЗОВАННОСТИ СТРАНЫ 289
В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 242
Чем важна обновлённая программа обучения? 248
PISA халықаралық зерттеулері аясында 320
ОБЛЫСТЫҚ ФОРУМ: ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ӨЗЕКТІ ИДЕЯЛАРЫ 284
М. Монтессори педагогикалық жүйесін мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруде қолдану 486
Жаңартылған білім беру бағдарламасы несімен маңызды? 311
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМДІ ЕЛ БОЛУЫМЫЗДЫҢ КЕПІЛІ 352
М.МОНТЕССОРИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША БАЛАНЫ ДАМЫТУ 413
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ 478
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА СОГЛАСНО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ М. МОНТЕССОРИ 242
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТҮЗЕТЕ-ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 398
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 285
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 287
Профессиональный рост работников образования как условие обеспечения качества обновленного образования 272
Білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі – жаңаша білім берудің сапасын қамтамасыз етудің шарты 561
Ресурсы BilimLand - современный инструмент в образовании 253
BilimLand ресурстары – білім берудегі қазіргі заманғы құрал 298
Новый взгляд на новое обучение 266
ЖАҢАША ОҚЫТУҒА – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 373
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 270
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНЕН КУРС БАСТАЛДЫ 498
ДИАЛОГ О ЗНАЧИМОСТИ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 328
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ТУРАЛЫ ДИАЛОГ 309
На основе вечных ценностей 300
«Мәңгілік Ел» құндылықтарын қалыптастыру негізінде 391
Обновленная программа - путь в светлое будущее 263
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ 1443
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ 396
Совершенствование внутришкольного контроля качества образования в деятельности организаций образования 297
Сәт сапар! 288
НАЧАЛО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 352
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық        2018 жылы 9-10 ақпан күндері «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы ПҚ БАИ» Басқару және білім сапасы кафедрасының аға оқытушысы Майра Валиеваны 217
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 330
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР БАСТАУЫ 326
Диалог о прошлом, настоящем и будущем 284
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 256
Особенности обучения методом CLIL 448
Өткен, бүгін және болашақ жайлы диалог 344
CLIL әдісімен оқыту ерекшеліктері 484
В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 316
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ КОНТЕКСТІНДЕ 336
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық 520
ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 340
Рухани жаңғырудың басты бағдары 364
ШАГ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ 370
БОЛАШАҚҚА ЖАСАЛАР ҚАДАМ 359
Роль физкультуры в подготовке учащихся к активной плодотворной жизнедеятельности 325
Оқушыларды белсенді өмірге дайындауда дене тәрбиесінің рөлі 336
ЗНАЧИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОГО ДОКУМЕНТА 360
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫ ҚҰЖАТТЫҢ БАСЫМДЫЛЫҒЫ 287
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 366
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА ТИІМДІ ОҚЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 634
Информирует о проведении областного вебинара на тему: «Национальный дух и государственный язык – главное направление духовного возрождения». 310
«Мемлекеттік тіл және ұлттық рух – рухани жаңғырудың басты бағдары» тақырыбында облыстық вебинар өтетінін хабарлайды. 477
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 319
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 322
К главному национальному празднику страны 324
Еліміздің басты мерекесіне орай 341
Опыт освоения обновленного содержания образования 307
Жаңартылған бағдарлама бойынша ағылшын тілін бастауыш сыныптан бастап оқытудағы өзекті мәселелер 605
Актуальные вопросы преподавания английского языка в начальных классах в рамках обновленной программы образования 485
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫН МЕҢГЕРТУДЕГІ ТӘЖІРИБЕЛЕР 354
«Методические основы преподавания естественных дисциплин в условиях обновления содержания образования» 359
Көптілді және көп мәдениетті білім берудің жаңа мүмкіндіктері 450
Формирование здорового образа жизни учащихся в современных условиях 341
Білім мазмұнын жаңарту жағдайында жаратылыстану пәндерін оқытудың әдістемелік негіздері 945
Особенности организации работы дополнительного образования 320
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқушылар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары 2017 жылдың 8 желтоқсаны күні Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Рахат №1 361
Қосымша білім беру жұмыстарын ұйымдастырудың ерекшелігі 507
«Үздік бастауыш сынып мұғалімі – 2017» облыстық байқауы 611
Мемлекет басшысының ел тарихындағы рөлі туралы 325
«SMART-педагог «Өрлеу»: профессиональный путь к успеху» 394
SMART-педагог Өрлеу: кәсіби табысқа апарар жол 445
На основе равных образовательных возможностей 283
Білім алудың тең мүмкіндіктері аясында 313
Новаторские научно-методические изыскания - согласно потребностям современности 338
Заман талабына сай инновациялық ғылыми-әдістемелік зерттеулер 331
Критериальное оценивание - главное условие обеспечения нового качества образования 349
Критериалды бағалау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 359
«Пути внедрения современных методов в предметах казахского языка и литературы» 334
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА САЙ БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕРІНДЕ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 426
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 343
«Мәңгілік Ел» идеяларын оқу-тәрбие үдерісіне енгізудегі менеджмент және корпоративтік басқару ұстанымдарының рөлі» атты аймақтық семинар-практикум өтті 413
семинар «Проблемы организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах в рамках обновленного содержания образования» 356
«Жалпы орта білім беретін мектептерде жаңартылған білім беру мазмұнына негізделген оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мәселелері» тақырыбында республикалық семинар 340
Обновленная программа по развитию функциональной грамотности при обучении учащихся начальных классов 446
«Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту» 859
Критериальное оценивание на практике 503
Критериалды бағалау – сынып тәжірибесінде 530
Залог качественного обучения 314
«Тиімді әдіс-тәсілдер – сапалы оқу кепілі» атты аймақтық дөңгелек үстел 932
Эффективные формы профессионального развития учителя 368
Мұғалімдердің кәсіби дамуының тиімді түрлері 566
Заманауи әдіс-тәсілдерді қазақ тілі мен әдебиет пәндеріне енгізу жолдары 375
Способы развития творческой активности учащихся школ в процессе обучения 314
Білім беру үдерісі кезінде мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамыту тәсілдері 346
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 936
Роль эффективного планирования уроков 366
Сабақты тиімді жоспарлаудың рөлі 531
«Современное воспитание и ценностные ориентиры на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 541
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізіндегі заманауі тәрбие және құндылықты бағдарлар 679
В рамках проекта «Өнегелі өмір» 359
«Өнегелі өмір» жобасы аясында 381
Особенности национальной идеи «Мәңгілік Ел» в развитии функциональной грамотности учащихся школ 375
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы «Мәңгілік Ел» идеясының ерекшеліктері 407
Пути развития предметных знаний, навыков и понятий изобразительного искусства и прикладных дисциплин 382
Бейнелеу өнері және технология пәндерін оқытудағы өнер түрлерін кіріктіру арқылы пəндік білімдерін, дағдылары мен түсінігін дамыту жолдары 452
Содержание обновленной программы - требование времени 441
Жаңартылған бағдарлама мазмұны – заман талабы 1169
Групповая работа как средство формирования коммуникативных навыков учащихся начальных классов 353
Бастауыш сынып оқушыларының қарым-қатынас жасау дағдыларын топтық жұмыс арқылы қалыптастыру 469
Интерактивные методы обучения естественным дисциплинам 379
Жаратылыстану пәндерін интербелсенді әдістермен оқыту жолдары 678
В помощь учителям математики 348
Математика мұғалімдеріне көмекке 374
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 345
ЖОСПАРЛАНҒАН НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ 373
Предметно-языковое интегрированное обучение 425
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 486
Основы преподавания географии в рамках обновленного содержания образования 904
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша география пәнін оқыту негіздері 2252
«Влияние педагогической творческой деятельности на функциональную грамотность учащихся» 379
«Педагогикалық шығармашылық іс-әрекеттің оқушылардың функционалдық сауаттылығына ықпалы» 530
Предшкольная подготовка – важный этап в обучении и воспитании детей 607
Қалыптастырушы бағалау-табысқа жету баспалдағы 1567
Применение активных методов при обучении физике в условиях обновленного содержания образования 735
Жаңартылған білім беру жағдайында физика пәнін оқытуда белсенді әдістерді қолдану жолдары 592
«Формативное оценивание - лестница к успеху» 552
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы негізінде жастарға әскери-патриоттық тәрбие берудің негізгі бағыттары» 577
Главные направления военно-патриотического воспитания подрастающего поколения на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 463
Жаңартылған бастауыш білім мазмұны аясындағы пәндерді оқу мен оқытудың жаңа тәсілдемелері 537
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 385
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы құзреттілікті арттыру 483
Компетентность - через информационно-коммуникационные технологии 358
Критериалды бағалау жүйесі - сапалы білім кепілі 484
Система критериального оценивания 361
Через совершенствование профессионального мастерства 357
Использование активных методов на уроках казахского языка и литературы 718
КӘСІБИ ШЕБЕРЛІКТІ ШЫҢДАУ АРҚЫЛЫ 432
Белсенді әдістерді қазақ тілі мен әдебиеті сабағында қолдану жолдары 948
В помощь редакторам 362
Редакторларға көмек 336
Семья - главная ценность 422
Жаңартылған білім беру жағдайында оқытудың бүгінгі күнгі ерекшеліктері мен бағалау жүйесіндегі өзгерістер 1930
Шағын орталық тәрбиешілеріне көмекке 628
Благоприятные условия для обучения 338
В помощь воспитателям мини-центров 389
Диалоговая площадка для актуальных вопросов в сфере образования 385
ОТБАСЫ – БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚ 460
Оқу үшін жасалған қолайлы жағдай 463
В поддержку акции «Дорога в школу» 348
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 364
В рамках Республиканской августовской конференции педагогических работников «Модернизация Казахстана 3.0 – вклад образования» 374
ЖАҢА БАҒДАРЛАМА - ЖАҢА БАҒЫТ 456
ҮШТІЛДІК БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫҢ РЕСУРСЫ РЕТІНДЕ 625
Знакомимся по-новому 372
Білім беру саласындағы өзекті мәселелердің диалогтік алаңы 548
ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 298
ТАЛАНТТЫ ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІ БӘСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 789
Жаңаша танысайық 399
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы – білімнің үлесі»: Республикалық педагогтар тамыз конференциясы 816
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ БЕЛСЕНДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 614
Мектепке дейінгі білім беру – балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі маңызды қадам 418
ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – ВАЖНЫЙ ЭТАП В ОБУЧЕНИИ, САМООБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 508
В рамках модернизации образования 863
Кезекті ғылыми кеңес өтті 384
Заседание Ученого совета 348
ИДЕЯ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» – НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 513
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 393
Критериальное оценивание учебных достижений учащихся начальных классов - залог качества образования 388
«АСТАНА – ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ЕЛОРДАСЫ» атты САЛТАНАТТЫ ЖИНАЛЫС 434
САПАЛЫ ОҚЫТУ – БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КЕПІЛІ 719
ҮЗДІК САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОНТЕНТІ - 2017 797
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІБАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ 433
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА 3123
Критериальное оценивание в образовании 1011
Новый взгляд на обновленное образование 385
Областной конкурс «Детский сад года - 2017» 489
МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ – ҰЛЫ ДАЛА МҰРАТЫ 682
ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ - 2017 478
БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 666
Прикладные аспекты обновленного содержания образования в образовательном процессе 515
ЖАҢАША БІЛІМГЕ – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 573
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАРТИЙЦЕВ РАЗРЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 367
На радость детям 419
МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР – ЕЛДІКТІҢ БЕЛГІСІ 676
ПАРТИЯШЫЛАРДЫҢ БАСТАМАСЫМЕН ШЕШІЛГЕН ТЫҢДАУШЫЛАР МӘСЕЛЕСІ 343
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ – ОСНОВА ГОСУДАРСТВА 383
ТИІМДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ – ТӘЖІРИБЕДЕ 983
Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері 572
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 527
Жаңа бағдарламаның талаптарына сай 409
В соответствии с требованиями новой программы 383
Опыт, сотрудничество и перспективы 452
Тәжірибе, ынтымақтастық және келешек 414
Приемы обеспечения интерактивности и инклюзивности на уроках 481
Учебно-методические основы внедрения системы критериального оценивания в обучении естественных дисциплин 509
Көптілде білім беру жағдайындағы оқытудың интерактивтілігі мен инклюзивтілігін қамтамасыз ету тәсілдері 582
Пути исследования и анализ профессиональной деятельности педагогов 416
Эффективность новой программы в профессиональной деятельности учителя 424
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің оқу-әдістемелік негіздері 612
Новый взгляд на обучение 361
Педагогтер қызметін зерттеу, аналитикалық талдау жасау жолдары 2219
Жаңаша оқытуға – жаңаша көзқарас 573
Жаңа бағдарламаның тиімділігі мен мұғалімнің кәсіби өзгерісі 1659
ОБУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ 712
ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ЖАҢАРТЫЛҒАН ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫМЕН ОҚЫТУ 3296
Значимость развития коммуникативных способностей учащихся на уроках казахского языка и литературы в рамках обновленной образовательной программы 437
Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын арттырудың маңыздылығы 2655
Идеи Программы уровневых курсов в действии 415
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМАЛАР ИДЕЯСЫ ЖҮЗЕГЕ АСУДА 507
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА - НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ 774
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 639
2017 жылдың 29 сәуірінде «Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын артырудың маңыздылығы» тақырыбында облыстық әдістемелік семинардың өтетінін хабарлаймыз. 375
Полиэтническая образовательная среда как условие формирования этнокультурной компетентности 516
26 мая 2017 г. проводит Республиканскую научно-практическую онлайн конференцию на тему: «Актуальные проблемы преподавания государственного языка в рамках обновления содержания образования» 325
2017 ж. 26 мамырда «Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері» тақырыбында өтетін Республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн конференция жұмысына қатысуға шақырады 363
Интегрированная модель критериального оценивания 555
2017 жылғы 30 мамырда «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Үздік сандық білім беру контенті - 2017» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймы 296
Новый учитель в новых условиях 414
2017 жылы 22 мамыр күні «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе» тақырыбында сырттай об 301
ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА НАУКЕ, – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 385
ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДІ МЕҢГЕРУДЕ ЖАҢАША МҰҒАЛІМ БОЛУ 671
ИДЕИ ПРОГРАММЫ УРОВНЕВЫХ КУРСОВ В ДЕЙСТВИИ 444
КРИТЕРИИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 979
КӨПҰЛТТЫ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫ ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ АЛҒЫШАРТЫ 611
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ 495
ЗЕРТТЕУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ОҚУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 1225
Пропаганда передового опыта полиязычного образования среди учителей школ 454
Көптілде білім берудегі озық-тәжірибелер насихатталды 436
Психолого-педагогические особенности поддержки детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования 735
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1438
Интегрированная модель критериального оценивания 509
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 1464
Пути повышения творческих способностей детей в дошкольных учреждениях 455
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 820
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 564
МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ МЕН ЖҮРГІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 885
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАНИЯ 766
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ТИІМДІ ОҚЫТУ МЕН ОҚУДЫ ІСКЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ 789
ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ - ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 663
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ-БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ НЕГІЗІ 980
Эффективность критериального оценивания 618
Критериалды бағалаудың тиімділігі 885
Пропаганда передового опыта полиязычного образования 483
КӨПТІЛДЕ БІЛІМ БЕРУДЕ ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ НАСИХАТТАУ 482
Значение критериального оценивания на уроке в условиях обновления содержания среднего образования 549
Жаңартылған білім беру-заман талабы 3633
Обучение по-новому – источник успеха 446
ЖАҢАША ОҚЫТУ – ЖЕТІСТІК КӨЗІ 454
Организации сотрудничества родителей, учащихся и педагогов 460
Обновленное образование - требование времени 749
Заманауи сабақ – педагогтің кәсіби өсуінің көрсеткіші 912
ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 697
Орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында сабақтағы критериалды бағалау жүйесінің маңызы 486
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 616
Торжественное вручение партийных билетов 494
ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ НЕГІЗІ 827
Мониторинг - как фактор повышения профессиональной компетентности учителя: опыт, идеи и перспективы 521
Партия билеттерін салтанатты табыстау рәсімі 595
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 499
ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ - АДАМ КАПИТАЛЫ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ 533
Мониторинг - мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін арттыру факторы ретінде: тәжірибе, идеялар мен келешегі 733
Залог светлого будущего 520
ЖОЛДАУ – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ КЕПІЛІ 746
Результаты апробации интерактивного образовательного портала «PROFESSIONAL» 500
PROFESSIONAL порталы «ҮЗДІКСІЗ КӘСІБИ ДАМУ» курстан кейінгі педагогтердің кәсіби дамуы және жетілдіруіне жетекшілік ету Жобасы аясында жасалған апробация нәтижелері 492
Виды и стратегии чтения 576
Оқылымның түрлері мен стратегиялары 2568
Развитие профессиональной компетентности педагогов 522
Педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің дамуы 660
ОБНОВЛЕННЫЙ ПОДХОД К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 548
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 954
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОЧЕТАНИИ С РАЗВИТИЕМ КОМПЕТЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 432
ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҰШТАСТЫРА ОТЫРЫП ҚҰЗЫРЕТТІ ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ 503
ВАЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 505
МЕМЛЕКЕТ ДАМУЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ БАСЫМДЫҚТАРЫ 513
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 622
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГТЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 784
ОБРАЗОВАНИЕ ПО-НОВОМУ - НЕОБХОДИМОСТЬ 490
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ УЧИТЕЛЯМ 527
ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУ - ҚАЖЕТТІЛІК 890
МҰҒАЛІМДЕРГЕ СЕРТИФИКАТ ТАБЫСТАУ РӘСІМІ ӨТТІ 637
«Обновление содержания образования – требование времени» 505
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 523
Повышение квалификации учителей в рамках обновленной программы образования - веление времени 785
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ҚАНАҒАТТАНДЫРАТЫН ТЫҢ БАҒДАРЛАМА 756
Проблема формирования этнокультурной компетентности и этнической толерантности в условиях современной школы 579
ЗАМАНАУИ МЕКТЕП ЖАҒДАЙЫНДА ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ЖӘНЕ ЭТНИКАЛЫҚ ТӨЗІМДІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 737
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 631
ОҚЫТУ МЕН ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕМЕЛЕРДІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 521
РОЛЬ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 461
Прикладные аспекты инновационных методов при организации исследования обучения и обучающих действий 419
ӨЗАРА БІЛІМ АЛУҒА КӨМЕКТЕСЕТІН ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ 515
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 549
ҒЫЛЫМИ - ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА ФИЛОСОФИЯСЫ 769
ГЕОГРАФИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 831
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИИ 569
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ – ОСНОВА ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 711
Компетентность – главное качество профессиональной подготовки специалиста 1126
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 1078
МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫ – БІЛІМДІ ЖАҢАРТУ НЕГІЗІ 952
Құзыреттілік – кәсіби маман даярлаудың басты сапасы 486
Критерии рейтинговой системы оценки как стимул повышения профессионального роста педагогов 500
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН РЕЙТИНГТІК ЖҮЙЕНІҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ 487
25 февраля 2017 года состоится республиканский семинар на тему «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» 556
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 586
2017 жылғы 25 ақпанда «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» тақырыбында республикалық семинар өткізіледі. 449
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 476
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 513
Российский опыт в школьном образовании 480
МЕКТЕПТЕГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ РЕСЕЙ ТӘЖІРИБЕСІ 518
ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 588
БАСТАУЫШ СЫНЫПТЫ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 739
ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 764
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 617
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 654
Активизация учебно-творческой деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы 576
КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ 646
РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 466
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТА ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ 487
Сауаттылықты бағалау, жобалау және тестілеу түрлерінің дизайны 601
Оценка грамотности, разработка и дизайн видов тестирования 537
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН 628
ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 643
Технология пәні сабағы арқылы оқушыларды іскерлікке, шеберлікке және ұқыптылыққа үйрету жолдары 624
Оказание психологической помощи родителям детей с ограниченными возможностями 832
ТІЛДІК ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 483
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 518
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 758
ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 970
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 480
Бастауыш сынып оқушыларының білімін критериалды бағалау жолдары 1687
ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ 713
орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында инновациялық технологиялардың тиімділігі 554
Развитие творческих способностей учащихся на уроках технологии 475
Логические задания по естественным дисциплинам 447
Консолидирующие ценности семейных традиций на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 669
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 681
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 504
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 524
КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 567
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАТЫСЫМДЫҚ ТАПСЫРМАЛАР 625
«Жаратылыстану ғылымдары бойынша логикалық тапсырмалар» атты 1015
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-ЛИДЕРА В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 496
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 666
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕГІ ОТБАСЫЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕРДІҢ ШОҒЫРЛАНДЫРУШЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 734
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУГЕ ӘСЕРІ 816
«Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі сабағын жоспарлаудың өзекті мәселелері» 511
Актуальные вопросы планирования уроков казахского языка в школах с русским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 479
Пути совершенствования преподавания «Русского языка» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1496
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ШКОЛАХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 351
БИІК ОЙЛАР АСПАНЫ 455
«Высокое небо мысли» 528
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ 469
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ – МЕКТЕП ТӘЖІРИБЕСІНДЕ 911
«ҚР ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА ҚАЗАҚ МЕКТЕПТЕРІНДЕ «ОРЫС ТІЛІН» ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН СЕМИНАР ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 1250
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – БОЛАШАҚТА САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕПІЛІ 856
РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЗНАТЕЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 618
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА – ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 646
МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ САПАЛЫ БІЛІМ, САНАЛЫ ТӘРБИЕ БЕРУДІ ДАМЫТУ 1261
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 614
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ 1925
КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 491
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА - БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ КЕПІЛІ 2056
Направленность на глубокие знания 509
Пути формирования здорового образа жизни среди молодежи 563
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ КӨШБАСШЫ МҰҒАЛІМНІҢ РӨЛІ 747
Жаңартылған білім бағдарламасы - келешектің кепілі 667
Рейтинговая оценка профессорско-преподавательского состава как стимул повышения профессионального роста 535
Жаңа бағдарлама - жаңашылдық бастауы 720
Функциональная грамотность – основное направление совершенствования качества образования 550
Функционалдық сауаттылық – білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары 1325
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 511
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында қатысымдық тапсырмаларды қолдану 296
Проблема формирования межкультурной коммуникации и этнической толерантности в школе 565
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың шығармашылығын арттыру жолдары 7118
ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ - КӘСІБИ ДЕҢГЕЙДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ 373
Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру 763
Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в начальной школе 264
Жаңартылған бағдарлама негізі – оқушыларды өз бетімен жұмыс істеуге бағыттау 444
Бастауыш сыныпта ақпараттық- коммуникациялық технологияны оқыту үдерісінде тиімді пайдалану 583
ШЖМ бастауыш сынып оқушыларының функционалды сауаттылығын қалыптастыру жолдары 611
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 517
Филиалдың 2016 жылдың 9 айында атқарылған қызметі туралы қорытынды және алға қойылған тапсырмалар 659
Патриотическое воспитание учащихся на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 651
Методика проведения практических занятий по естественным дисциплинам 524
Бастауыш сынып оқушыларын топтық жұмыс арқылы шығармашылыққа баулу 865
Пути применения инновационных технологий в начальных классах 559
«Мәңгілік ел идеясы» - ұлт мұраты 680
Особенности применения современных технологий в начальных классах 555
Совершенствование и распространение практики уровневого курса 563
Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі 514
Физика пәнінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану 511
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДЫ ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 729
Бастауыш сыныптарда инновациялық технологияларды қолдану жолдары 769
«Мәңгілік ел» идеясы негізінде оқушыларға патриоттық тәрбие беру 1438
2016 жылғы 30 қыркүйекте «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» операциондық жоспарына сәйкес «Мәңгілік ел - ұлт мұраты» тақырыбында аймақтық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 348
СМАРТ-планирование - главное условие обеспечения нового качества образования 602
«Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі» тақырыбындағы облыстық байқаудың бағдарламасы 1019
ДЕҢГЕЙЛІ КУРС ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 519
Применение информационно-коммуникационной технологий на уроках физики 604
«INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 21-ГО ВЕКА 569
Пути решения конфликтов в сфере образования 512
2016 жылды? 26 ?ырк?йегінде «Бастауыш сыныптарды о?ытуда заманауи технологияларды ?олдану ерекшеліктері» атты айма?ты? семинар ?ткізіледі. 643
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 4127
ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ КУРСОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 1852
Мәңгілік ел- заветная цель Нации 683
2016 жылы 29 ?ырк?йекте «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Операционды? жоспарына сай «Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі» та?ырыбында облыст 324
«?рлеу» «БА?О» А? филиалы Жедел жоспарына с?йкес «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтында» 2016 жылды? 28 ?ырк?йегінде «М??гілік ел» идеясы негізінде патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында облысты? сырттай бай?ауы ?тк 422
21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол 605
Білім беру үдерісінде қатысушылардың арасындағы кикілжіңді болдырмау жолдары 622
«21 ғасыр ақпараттық ортадағы жобалық әрекетті ұйымдастыру Intel- 632
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 1 584
«21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол» атты облыстық семинар өткізіледі. Аталған шараға қатысуға әр ауданнан (қала) аудандық әдіскер және информатика пәні мұғалімдері (бес мұғалімнен) шақырылады. 303
13-23.09.16ж. аралығында «Өрлеу» БАҰО» АҚ «Алматы облысы бойынша ПҚБАИ-ның» ұйымдастыруымен төмендегідей тақырыпта қысқа мерзімді курстар өткізіледі 567
Мәңгілік ел – ұлттың ұлы мұраты 578
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕ ӨТКІЗІЛГЕН КУРСТАРДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ 696
Меняется мир, меняемся мы! 993
СМАРТ жоспарлау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 762
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 756
"Қазақстан болашағы- білімді ұрпақ" 722
Важность предмета «Изобразительное искусство» 675
Бұған дейін жасалғандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға болады» Генри Форд 675
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН 569
«Все, что было сделано до этого, можно сделать еще лучше» Генри Форд 521
Алматы облысы Кербұлақ ауданы орта білім мазмұның жаңарту шеңберіндегі «Орыс тілі» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының ПІКІРІ 633
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей предмета «Художественный труд» с. Баканас Балхашского района Алматинской области 743
Облыстық «Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі - 2016» байқауы 672
Областной конкурс «Лучший заведующий дошкольных образовательных учреждении-2016» 770
Келешек кілті кемел білімде 961
Наше будущее – в достижении совершенства образования 650
Жаңартылған бағдарлама - сенімді болашаққа апарар жол 686
ІІ-Республиканские Педагогические чтения «Инновации и опыт в образовании – требование времени» 710
ІІ Республикалық педагогикалық оқулар 706
Обновленная программа обучения – верный путь к будущему 10535
Стратегиялық серіктестік-оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту факторы 634
Образованное поколение – будущее Казахстана 793
Стратегическое партнерство – фактор развития функциональной грамотности 699
Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе 752
Педагогический поиск и прогрессивный опыт на основе уровневых программ 664
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей начальных классов Енбекшиказахского района Алматинской области 847
«Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі-2016» тақырыбында облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз. 609
Обновление содержания образования – дорога к новому будущему. (Отзыв слушателей курса) 915
Алматы облысыТалдықорған қаласыныңорыс тілінде оқытатын мектептердегі «Қазақ тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 429
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации, учителей предмета «Казахский язык и литература» в школах с русским языком обучения г. Талдыкорган Алматинской области 866
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА БАСТАР ЖОЛ 671
Отзыв слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей русскогоязыка и литературы казахской школы Карасайского района Алматинской области 1256
Алматы облысы Қарасай ауданы қазақ сыныптарындағы орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің кәсіби біліктілігін көтеретін жаңартылған оқу бағдарламасының тыңдармандарының ой-пікірлері 391
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІҢ ПЕДАГОГІ: БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 634
Педагог малокомплектной школы: проблемы профессионального развития в условиях обновления содержания образования 1063
Алматы облысы бойынша Еңбекшіқазақ ауданының бастауыш сынып мұғалімдерінің жаңашылдыққа көзқарасы 708
Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS 921
«Шағын жинақталған мектептің педагогі: білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы кәсіби дамуының мәселелері» атты Республикалық ғылыми-практикалық оn-line конференция 829
Жаңартылған білім беру бағдарламасы - қазақ тілін үйретудің негізі 994
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»ОТЗЫВ СЛУШАТЕЛЕЙ 395
Программа обновленного содержания образования – основа обучения казахскому языку 6290
PIRLS халықаралық зерттеулері талаптары шеңберіндегі кіші сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың негізгі құралы – мәтінмен жұмыс 743
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия-мектебі» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өткен Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маман 403
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 648
Бастауыш сыныпта критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі 801
Теоретико-методические аспекты внедрения критериального оценивания при обучении естественно-научным предметам 703
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА БІЛІМ БЕРУДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АҚПАРАТТТЫҚ ҚҰЗРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 708
Эффективность системы критериального оценивания в начальных классах 742
«Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің теориялық-әдістемелік аспектілері» атты облыстық семинар өткізілед 713
Семь модулей интегрированного обучения 845
О курсах повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан, которые проходят с 25 апреля по 20 мая 2016 года в гимназии 416
«Мәңгілік Ел» – основа духовного развития 793
Жеті модульді ықпалдастыра оқыту 767
Лучший цифровой образовательный контент - 2016 869
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өтіп жатқан Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маманда 324
Поликультурное образование – основа формирования поликультурной компетенции 773
ИННОВАЦИИ И ОПЫТ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 733
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі 703
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі (2) 615
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» 920
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1079
ПОЛИМӘДЕНИ БІЛІМ – КӨПМӘДЕНИЕТТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ 718
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 368
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности 667
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ 954
Развитие функциональной грамотности учащихся 848
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 712
Г.Е.Даулетованың ұйымдастыруымен «Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS» тақырыбында облыстық семинар өтетінін хабарлаймыз 374
Репортаж с курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан из г. Талдыкорган Алматинской области. 475
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 761
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңарту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 418
Работа школьных музеев 853
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту факторларының білім сапасына ықпалы 716
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЕ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ 886
МӘҢГІЛІК ЕЛ МҰҒАЛІМІ ӘЛЕММЕН БІРГЕ ӨЗГЕРЕДІ 752
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 762
МҰҒАЛІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР 785
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 752
Формирование профессиональной компетентности учителей физической культуры через интерактивные методы обучения 839
Мектептегі мұражай ісін жандандыру жолдары 757
Бастауыш сынып оқушыларының білімін бағалаудың критериалдық жолдары 825
Дене тәрбиесі мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін интербелсенді әдістер арқылы қалыптастырутақырыбындағы дене тәрбиесі пәні бойынша аймақтық семинар 741
Инновационные технологии в дошкольном образовании 993
Қаратал, Ескелді, Көксу, Кербұлақ, Сарқан аудандық, Талдықорған, Текелі қалалық Білім Бөлімдерінің басшыларына 763
Сетевое сообщество педагогических работников 976
Использование системы критериального оценивания для определения степени достижений учащихся 641
Талғар, Іле, Қарасай, Жамбыл, Еңбекшіқазақ аудандық, Қапшағай қалалық Білім бөлімдерінің басшыларына 953
Алматы облысының аудандық және қалалық білім бөлімінің басшыларына 853
Компетентность – результат функциональной грамотности 772
Мектепке дейінгі білім беруде оқу үрдісін технологияландыру 883
Критериальное оценивание на основе обновленной программы в начальных классах по предмету «Познание мира» 1372
Педагог қызметкерлердің желілік қауымдастығы 991
Региональный семинар на тему: «Мәңгілік ел» - светлый путь в будущее» 797
Құзыреттілік - функционалдық сауаттылық нәтижесі 846
Организация формативного оценование в учебной деятельности на оснований дескрипторов по английскому языку 727
Оқушылардың білім жетістіктерін бағалауда критериалдық жүйені қолдану 805
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сыныпта дүниетану пәніне критериалды бағалауды қолданудың жолдары 1164
Мәңгілік ел - болашағымыздың бағдары 878
Ағылшын тілі пәні бойынша дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 849
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках русского языка 988
Орыс тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 786
«Оценивание качества деятельности организаций образования: КРИТЕРИИ и ДЕСКРИПТОРЫ» 1324
«Білім беру ұйымы қызметінің сапасын бағалау: КРИТЕРИЙЛЕР мен ДЕСКРИПТОРЛАР» 1228
Повышение качества знаний учащихся путем применения информационных технологий и интерактивных методов в процессе обучения 783
«Жеке тұлғаға бағытталған оқыту жүйесінде интербелсенді әдістерді пайдалана отырып, ақпараттық технологиялар арқылы білім сапасын арттыру» 731
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках казахского языка и литературы 939
«Білім беру ұйымдарының өзін-өзі аттестаттау және мемлекеттік аттестаттауды өткізу кезінде білім беру қызметінің сапасын бағалаудағы дескрипторлар мен өлшемдерді қолданылу» тақырыбында бірлескен облыстық семинар өткізеді 516
Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках физики 1273
Қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінде дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 931
Развитие у учащихся познавательного интереса к математике с помощью логических заданий и игровых элементов 838
E-learning и Smart-learning технологии – источники знаний будущего 893
Логикалық тапсырмалар мен ойын элементтерін математика сабағына кіріктіру арқылы оқушылардың қызығушылығын ояту 922
Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру 1066
Эффективное использование критериальной системы оценивания на уроках казахского языка 858
Қазақ тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 1088
Педагогическая поддержка для детей с ограниченными возможностями 956
«E-learning және Smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» 953
Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты 847
Реализация идеи «Мәңгілік ел» на уроках физической культуры 1072
Мәңгілік ел» идеясы – мемлекет мәңгілігінің негізі 941
Филиал Акционерного общества «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области» информирует о проведении Вторых Республиканских Педагогических чтений «Инновации и опыт в образовании: вызовы времени» (далее Педагогические чтения). 512
Критериальное оценивание на основе обновленной программы по казахскому языку в начальных классах 1969
Екінші Республикалық Педагогикалық оқулар туралы 1041
Бастауыш сыныпта қазақ тілі пәнін жаңартылған бағдарлама негізінде критериалды бағалау 1075
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 1054
Применение элементарных математических знаний для дошкольников с использованием элементов педагогической системы М.Монтессори 752
Критериальное оценивание результатов обучения учащихся начальной школы в рамках обновленного содержания образования 1014
Мастер-классы – основа качественного образования 824
ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ – ЖАС ӨРКЕННІҢ ҚОЛЫНДА 874
МДҰ-ның оқу-тәрбие үдерісіне М.Монтессоридің педагогикалық жүйесінқолдану 857
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз 837
Информация по итогам обучающего семинара по теме: «Критериальное оценивание учебных достижений учащихся в рамках обновления содержания образования» 1891
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» облыстық дөңгелек үстел бағдарламасы 827
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» тақырыбында облыстық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 685
Реализация культурного проекта «Триединство языков» в начальных классах 889
«Мәңгілік ел – болашағымыздың бағдары» тақырыбында аймақтық семинар өтетінін хабарлаймыз. 851
Білім беруді жаңарту аясында бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау 943
Формирование элементарных математических знаний для дошкольников с использованием педагогической системы М. Монтессори 724
«e-learning және smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» атты облыстық конференция өткізеді 853
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 860
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 675
Жаңашылдық әдіс-тәсілдерді бастауыш сыныптарды оқытуда пайдалану жолдары 811
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 1012
Білім беруді жаңарту аясында білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау 821
«Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында аймақтық шебер-сынып өтетінін хабарлаймыз. 1171
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 811
Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруда М.Монтессоридің педагогикалық жүйесін қолдану 819
Задания и критерии оценивания достижения учащихся согласно таксономии Блума 840
Бастауыш сыныптарда «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасын жүзеге асыру 970
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 723
Блум таксономиясына сәйкес бағалау критерийлері мен тапсырмалары 1979
Развитие информационно-коммуникативных компетенции в начальном обучении 785
Бастауыш білім беруде оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін дамыту 826
Асылдың сынығы Саят Ілиясұлы Жансүгіровпен кездесу кеші 852
ХИМИЯ ПӘНІ БОЙЫНША БАҒАЛАУДЫҢ ЖАЛПЫ КРИТЕРИЙЛЕРІН БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ДИСКРИПТОРЛАРДЫ ҚҰРУ 926
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында деңгейлік бағдарламаларды жүзеге асырудың кешендік тәсілдері» атты республикалық семинар жұмысына қатысу туралы 890
Об участии в работе Республиканского семинара «Обновление содержания образования через комплексный подход реализации идей уровневых программ». 906
«Формирование функциональной компетентности через развитие критического мышления на уроках истории» 809
ИКТ- технологии в образовательном процессе 771
Рухани-адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы 934
«Тарих пәнінде сыни ойлау арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында курс 847
170-летие великого акына-импровизатора 794
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 755
Жамбыл ақынның 170 жылдық мерейтойы 964
Развивающее обучение – отражение содержания обновленной программы 850
АКТ-ны меңгеру – заман талабы 852
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ ЖƏНЕ ОҚЫТУ МЕНДАМЫТУ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ƏРЕКЕТ 1111
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 892
Встреча с известным поэтом Казахстана 985
Ақынмен жылы шырайлы кездесу 959
Знание - ступень к компетентности 776
Білім - біліктілікке жеткізер баспалдақ 978
Сотрудничество по внедрению обновленной программы обучения-требование времени 820
Жаңартылған бағдарлама аясында ынтымақтастық пен жаңа білімді игерту - басты талап 758
Тәрбие беру – жалпы адамзаттық іс 769
ЖУРНАЛИСТЕР МАРАПАТТАЛДЫ 1022
Презентация опыта работы филиала АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской области» на республиканском семинар-совещании 754
Тәрбие беру – жалпыадамзаттық іс 827
«Лучший директор школы» 1620
Тағылымды ғұмыр 1022
Развитие функциональной грамотности учащихся посредством интегрированного обучения международного исследования PISA 872
Ценностно-ориентированное образование - организация деятельности в развитии функциональной грамотности школьников 840
INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ 958
Республикалық семинар-кеңесте «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» филиалының тәжірибесін презентациялау 954
Областной он-лайн конкурс «Лучший учитель начальных классов – 2015» 996
«Үздік мектеп директоры» облыстық сырттай байқауы 1618
INTEL ПРОГРАММАСЫМЕН БОЛАШАҚҚА ЖОЛ 1019
PISA халықаралық зерттеулерін ықпалдастыра оқыту арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 1019
Облыстық on-line «Үздік бастауыш сынып мұғалімі - 2015» байқауы 1045
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда тұлғалар қызметін ұйымдастыру бағыттары: құндылыққа бағытталған білім 860
Повышение компетентности учащихся при использовании новых методов преподавания 920
Жамбыл ауданындағы «Оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы оқушы құзыреттілігін дамыту» атты өткізілген аудандық семинар туралы 857
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНДА ПАТРИОТИЗМ МЕН АЗАМАТТЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 958
Формирование патриотизма и гражданственности среди учащихся в условиях обновления содержания образования в РК 1073
Внедрение инновационных технологий и повышение профессиональной компетентности учителей 1085
Пути совершенствования критического мышления в процессе обучения 1056
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ӘР ПӘН БОЙЫНША ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ҰСТАЗДАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ 1174
ОҚУ ҮРДІСІНДЕ СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 1195
«Реализация инновационных идей уровневых программ через сетевое сообщество» 1391
«Желілік қауымдастық арқылы деңгейлік бағдарламаның жаңашыл идеяларын дамыту» 2002
Об участии в региональной школе «Многоязычное и поликультурное образование в целях интеграции. Вопросы подготовки и профессионального развития учителей» 1036
ПРОБЛЕМЫ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 1534
ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ІС-ШАРА 1837
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 1388
Летопись пяти веков 1106
«БЕС ҒАСЫР ШЕЖІРЕСІ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН ӨҢІРАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 1205
Методика интегрированного обучения предмету и языку: особенности, преимущества, методы и приемы реализации 1311
ПӘН МЕН ТІЛДІ КІРІКТІРІП ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 2071
Интеграция науки стран Центрально-Азиатского региона в мировое пространство 1140
ӘЛЕМДІК КЕҢІСТІКТЕГІ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ АЙМАҒЫ ЕЛДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 1157
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ». 1105
«Деңгейлік бағдарлама бойынша бағалау жүйесінің ерекшеліктері» атты облыстық семинар 1248
«Формативное оценивание как фактор повышения мотивации учащихся» 1639
«Белсенді оқыту формасында қалыптастырушы бағалауды қолдану» атты облыстық семинар 1306
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1121
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1034
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1149
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОГЛАСНО УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 1094
О краткосрочных курсах повышения квалификации педагогических работников технического и профессионального образования по теме: «Инновационный подход в подготовке специалистов для сферы туризма и гостеприимства». 527
«Туризм және меймандостық аясындағы инновациялық тұрғыдан мамандарды дайындау» тақырыбында өткен техникалық және кәсіби білім мамандықтары бойынша педагог қызметкерлердің қысқа мерзімді біліктілігін арттыру курстары 502
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ МЕМОРАНДУМЫ – ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ КӨПІРІ 1223
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ – ПУТЬ К ОБМЕНУ ОПЫТОМ 1233
ОБЛАСТНЫЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2015» для педагогов дошкольных организаций образования 1313
ОБЛЫСТЫҚ «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУЛАР – 2015» БАЙҚАУЫ 2020
Экспериментальная работа 1297
О важности психологических работ, проводимых для учеников с ограниченными возможностями 1356
Региональный семинар по теме «Формирование лидерских качеств школьников на основе развития ученического самоуправления» 1199
Мүмкіндігі шектеулі оқушылармен жүргізілетін психологиялық жұмыстардың маңыздылығы 1643
«Өзін-өзін басқаруды дамыту негізінде оқушылардың көшбасшылық қабілеттерін қалыптастыру» тақырыбындағы аймақтық семинар 1665
Влияние педагогического творчества на функциональную грамотность учащихся 1308
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫНА ЫҚПАЛЫ 1220
«Ғылыми - жаратылыстану (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі мен инновациялық технологиялар» кафедрасының математика-жаратылыстану бағытындағы оқытушылар құрамы тірек мектептерімен жұмысы 684
КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ КУРСОВОЕ ВИДЕОЗАНЯТИЕ» 1391
«ҮЗДІК КУРСТЫҚ ВИДЕОСАБАҚ» БАЙҚАУЫ 1484
Методы работы с детьми, страдающими от заболеваний опорно-двигательного аппарата и аутизма 1319
Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесінде жүзеге асырылуы жайында 1428
«Е-learning және smart – learning технологиясы жаңаша білім алу көзі» 1588
Источник новых знаний в области технологий Е-learning және Smart – learning 1380
Роль учителя как лидера, обучившегося на курсах повышения квалификации. 1579
Білім сапасын арттыруда көшбасшы мұғалімнің рөлі 1548
Конкурс «Лучшее занятие – 2015» 1383
«Үздік сабақ – 2015» байқауы 1721
Применение опыта сертифицированных учителей Третьего (основного) уровня 1755
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 1164
Bilimland 1936
Оқу сауаттылығын дамытуға байланысты іс-шара 1334
Формирование функциональной грамотности младших школьников на уроках в начальной школе и новые подходы в системе оценивания знаний учащихся младших классов 1560
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности в ДОУ 1243
Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және білімін бағалаудағы жаңашыл тәсілдер 1272
ДИАГНОСТИКА ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 1524
ПЕДАГОГТАРДЫҢ АКТ ҚҰЗРЕТТІЛІКТЕРІНЕ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ 1432
Региональный семинар по теме: «Білім беруді жаңарту жағдайында жастардың бойында азаматтық және патриоттық көзқарасты қалыптастыру» 888
Он-лайн семинар с методическими кабинетами районных и городских отделами образования Алматинской области 1048
«Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесіне енгізілуі» атты аудандық семинар 1102
ЖЕТКІНШЕК ШАҚТА СТРЕССТІҢ ӘСЕРІНЕН СУИЦИДТІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ОНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 1156
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Основы методической работы с биссером» 1055
«Меняется мир- меняемся мы» 1334
Cеминар для преподавателей колледжа 1218
«БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСТАРДЫҢ БОЙЫНДА АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ПАТРИОТТЫҚ КӨЗҚАРАСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ» 1081
Алматы облысы бойынша білім басқармасының аудандық және қалалық әдістемелік кабинеттерімен өткізілген он-лайн семинар 1009
Семинар для преподавателей колледжа 1373
ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ – МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕНІҢ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ТҰҒЫРЫ 1380
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 1221
Обсуждение «Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» 1545
Корпоративные структуры для иностранных инвестиции в Казахстане 1248
«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын сабақтан тыс әрекет арқылы жүзеге асыру» 1288
Методологический семинар 1406
Мұғалімдер мен оқушылардың шығармашылық іс- әрекеті-функционалдық сауаттылық шарты 1288
ҚАЗАҚСТАНДА ИНВЕСТОРЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚАЛАЙ ҚОРҒАУ КЕРЕК 1244
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (Повышение квалификации, ориентированное на будущее) 1154
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОНОМИКАСЫНА ДЕВАЛЬВАЦИЯНЫҢ ӘСЕРІ 1357
Семинары на тему: «Сапалы жоспарлау – тиімді оқытудың негізі» 1237
10-09-2015 «Бес институционалдық реформаны жүзеге асыру бағытындағы 100 нақты қадам» 1114
10-09-2015 Жаңашыл ұстаздар және заманауи әдістемелер 1551
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ 1504
04-09-2015 Әдіснамалық семинар 1640
Қазақстан Республикасында жалпы орта білім беру сапасын көтерудің 2015-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы 1293
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН ӨҢІРАРАЛЫҚ МЕКТЕП 1576
Қазақ хандығына 550 жыл 2259
Оценивание в процессе преподавания и обучения. 1732
ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ 1982
«Воспитание патриотизма и культуры межнационального общения школьников» 1809
«ӨЗІН – ӨЗІ ТАНУ» ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ – ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 3707
Бағалаудың сынып тәжірибесіндегі маңызды қадамдары 1958
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ДЕТСКИЙ САД ГОДА - 2015» 2038
Справка-информация по итогам встречи с ветеранами ВОВ и тыла, посвященная 70-летию Победы в ВОВ по теме: «Жұмыр жердің бақыты - бейбітшілік 1473
«ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ-2015» 2451
"Кәсіптік білім - заман талабы" 2880
"Жыл балабақшасы" - облыстық байқау 2462
Единство Казахстана в дружбе народов 3311
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 3111
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ «ҮЗДІК ПЕДАГОГ - 2015» БАЙҚАУЫ 3155
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы серіктестіктің рөлі 2184
«Билингвальное и многоязычное обучение: задачи и ожидаемые результаты» 2512
Сапалы жоспарлау - тиімді оқытудың негізі 2122
"Ынтымағы жарасқан туған өлкем Қазақстан!" 3857
«Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту - ХХІ ғасыр тұлғасын қалыптастыру» 1983
«Жұмыр жердің бақыты – бейбітшілік» 2162
Круглый стол на тему: «Развитие социального партнерства колледжа и предприятии по дуальной системе» 1490
Флешмоб «Наурыз» в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» 1760
Ел Президентін сайлау – халықтың қалауы 1618
"Кәсіби өсуге жаңа көзқарас" 1857
Озық тәжірибе көпке ортақ 2876
«Внедрение дуального обучения в медицинские колледжи» 2241
«Медицина колледждерінде дуалды оқу жүйесін енгізудің мүмкіндіктері» 1598
ПАРТИЯ ҚАТАРЫНА ЖҮРЕК ҚАЛАУЫМЕН 1762
Поздравления! 1940
Билингвальды және көп тілде білім беру : мәселелер мен күтілетін нәтижелер Өңіраралық семинар 2598
«Функционалдық сауаттылық-сапалы білім кепілі» 2033
Институт жоспары негізінде Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілетін облыстық семинардың жұмыс жоспары. 1162
Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілген облыстық семинар бойынша АНЫҚТАМА 1983
Информация по результатам проведения областного семинара –совещания по произведению Президента РК Н.А.Назарбаева «Реализация идей Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в образовательный процесс» 2851
«ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың білім беру үдерісіндегі идеяларын жүзеге асыру» тақырыбында семинар-кеңес 2575
Дөңгелек үстел «Қазақ хандығының құрылғандығына – 550 жыл және Жеңістің 70 жылдығы» 1290
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетімен ынтымақтастық 1717
Республиканский семинар- совещание «Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1750
Флэшмоб неткен керемет! 1876
Профессорско-преподавательский состав Филиал АО НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской» области прошли курс повышения квалификации. 729
«Колледж бен кәсіпкерлер арасындағы әлеуметтік серіктестікте дуалдық жүйені дамыту жолдарын қалыптастыру» тақырыбында дөңгелек үстел 966
Мыңнан жүйрік, жүзден тұлпар 1760
«Инновации в образовании: поиски и решения» 1723
«Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1887
Біліктілікті арттыру курстары 2034
«PISA-2018: 500 мектеп» семинар-тренинг 1957
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқушылардың функционалды сауаттылығын арттырудың тиімді жолдары» тақырыбында облыстық семинар 1031
О повышении квалификации на заседании областной коллегии 1557
Мерекелік құттықтау 2159
Облыстық алқа кеңесінде біліктілікті арттыру жайлы 1661
Құрметті әріптестер! 1846
«Әлем өзгереді, бізде өзгереміз» 2419
«Меняется мир, меняемся мы!» 1913
«Қазіргі жастар мәдениетінің қоғамдағы рөлі» 2106
Жас ерекшеліктеріне қарай ағылшын тілін оқыту және бағалау атты республикалық семинар өтті. 1424
Біліктілікті арттыру курстары 2344
6.png2.jpg5.png3.jpg1.jpg4.png