Тақырып Қаралды
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТҮЗЕТЕ-ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 4
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 6
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 7
Профессиональный рост работников образования как условие обеспечения качества обновленного образования 22
Білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі – жаңаша білім берудің сапасын қамтамасыз етудің шарты 23
Ресурсы BilimLand - современный инструмент в образовании 28
BilimLand ресурстары – білім берудегі қазіргі заманғы құрал 24
Новый взгляд на новое обучение 21
ЖАҢАША ОҚЫТУҒА – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 27
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 24
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНЕН КУРС БАСТАЛДЫ 27
ДИАЛОГ О ЗНАЧИМОСТИ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 24
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ТУРАЛЫ ДИАЛОГ 24
На основе вечных ценностей 26
«Мәңгілік Ел» құндылықтарын қалыптастыру негізінде 24
Обновленная программа - путь в светлое будущее 19
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ 28
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ 21
Совершенствование внутришкольного контроля качества образования в деятельности организаций образования 22
Сәт сапар! 17
НАЧАЛО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 15
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық        2018 жылы 9-10 ақпан күндері «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы ПҚ БАИ» Басқару және білім сапасы кафедрасының аға оқытушысы Майра Валиеваны 2
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 17
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР БАСТАУЫ 19
Диалог о прошлом, настоящем и будущем 16
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 18
Особенности обучения методом CLIL 26
Өткен, бүгін және болашақ жайлы диалог 26
CLIL әдісімен оқыту ерекшеліктері 31
В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 33
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ КОНТЕКСТІНДЕ 32
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық 44
ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 33
Рухани жаңғырудың басты бағдары 53
ШАГ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ 42
БОЛАШАҚҚА ЖАСАЛАР ҚАДАМ 34
Роль физкультуры в подготовке учащихся к активной плодотворной жизнедеятельности 45
Оқушыларды белсенді өмірге дайындауда дене тәрбиесінің рөлі 47
ЗНАЧИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОГО ДОКУМЕНТА 38
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫ ҚҰЖАТТЫҢ БАСЫМДЫЛЫҒЫ 45
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 47
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА ТИІМДІ ОҚЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 62
Информирует о проведении областного вебинара на тему: «Национальный дух и государственный язык – главное направление духовного возрождения». 32
«Мемлекеттік тіл және ұлттық рух – рухани жаңғырудың басты бағдары» тақырыбында облыстық вебинар өтетінін хабарлайды. 43
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 37
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 41
К главному национальному празднику страны 37
Еліміздің басты мерекесіне орай 47
Опыт освоения обновленного содержания образования 43
Жаңартылған бағдарлама бойынша ағылшын тілін бастауыш сыныптан бастап оқытудағы өзекті мәселелер 53
Актуальные вопросы преподавания английского языка в начальных классах в рамках обновленной программы образования 58
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫН МЕҢГЕРТУДЕГІ ТӘЖІРИБЕЛЕР 51
«Методические основы преподавания естественных дисциплин в условиях обновления содержания образования» 58
Көптілді және көп мәдениетті білім берудің жаңа мүмкіндіктері 48
Формирование здорового образа жизни учащихся в современных условиях 64
Білім мазмұнын жаңарту жағдайында жаратылыстану пәндерін оқытудың әдістемелік негіздері 86
Особенности организации работы дополнительного образования 71
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқушылар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары 2017 жылдың 8 желтоқсаны күні Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Рахат №1 49
Қосымша білім беру жұмыстарын ұйымдастырудың ерекшелігі 64
«Үздік бастауыш сынып мұғалімі – 2017» облыстық байқауы 171
Мемлекет басшысының ел тарихындағы рөлі туралы 46
«SMART-педагог «Өрлеу»: профессиональный путь к успеху» 56
SMART-педагог Өрлеу: кәсіби табысқа апарар жол 52
На основе равных образовательных возможностей 57
Білім алудың тең мүмкіндіктері аясында 54
Новаторские научно-методические изыскания - согласно потребностям современности 70
Заман талабына сай инновациялық ғылыми-әдістемелік зерттеулер 49
Критериальное оценивание - главное условие обеспечения нового качества образования 73
Критериалды бағалау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 54
«Пути внедрения современных методов в предметах казахского языка и литературы» 65
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА САЙ БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕРІНДЕ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 59
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 64
«Мәңгілік Ел» идеяларын оқу-тәрбие үдерісіне енгізудегі менеджмент және корпоративтік басқару ұстанымдарының рөлі» атты аймақтық семинар-практикум өтті 53
семинар «Проблемы организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах в рамках обновленного содержания образования» 74
«Жалпы орта білім беретін мектептерде жаңартылған білім беру мазмұнына негізделген оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мәселелері» тақырыбында республикалық семинар 64
Обновленная программа по развитию функциональной грамотности при обучении учащихся начальных классов 103
«Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту» 145
Критериальное оценивание на практике 88
Критериалды бағалау – сынып тәжірибесінде 96
Залог качественного обучения 74
«Тиімді әдіс-тәсілдер – сапалы оқу кепілі» атты аймақтық дөңгелек үстел 172
Эффективные формы профессионального развития учителя 93
Мұғалімдердің кәсіби дамуының тиімді түрлері 84
Заманауи әдіс-тәсілдерді қазақ тілі мен әдебиет пәндеріне енгізу жолдары 70
Способы развития творческой активности учащихся школ в процессе обучения 64
Білім беру үдерісі кезінде мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамыту тәсілдері 73
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 145
Роль эффективного планирования уроков 89
Сабақты тиімді жоспарлаудың рөлі 108
«Современное воспитание и ценностные ориентиры на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 125
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізіндегі заманауі тәрбие және құндылықты бағдарлар 148
В рамках проекта «Өнегелі өмір» 78
«Өнегелі өмір» жобасы аясында 94
Особенности национальной идеи «Мәңгілік Ел» в развитии функциональной грамотности учащихся школ 81
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы «Мәңгілік Ел» идеясының ерекшеліктері 79
Пути развития предметных знаний, навыков и понятий изобразительного искусства и прикладных дисциплин 92
Бейнелеу өнері және технология пәндерін оқытудағы өнер түрлерін кіріктіру арқылы пəндік білімдерін, дағдылары мен түсінігін дамыту жолдары 78
Содержание обновленной программы - требование времени 95
Жаңартылған бағдарлама мазмұны – заман талабы 170
Групповая работа как средство формирования коммуникативных навыков учащихся начальных классов 84
Бастауыш сынып оқушыларының қарым-қатынас жасау дағдыларын топтық жұмыс арқылы қалыптастыру 102
Интерактивные методы обучения естественным дисциплинам 95
Жаратылыстану пәндерін интербелсенді әдістермен оқыту жолдары 108
В помощь учителям математики 92
Математика мұғалімдеріне көмекке 87
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 77
ЖОСПАРЛАНҒАН НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ 86
Предметно-языковое интегрированное обучение 101
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 79
Основы преподавания географии в рамках обновленного содержания образования 147
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша география пәнін оқыту негіздері 494
«Влияние педагогической творческой деятельности на функциональную грамотность учащихся» 100
«Педагогикалық шығармашылық іс-әрекеттің оқушылардың функционалдық сауаттылығына ықпалы» 123
Предшкольная подготовка – важный этап в обучении и воспитании детей 125
Қалыптастырушы бағалау-табысқа жету баспалдағы 447
Применение активных методов при обучении физике в условиях обновленного содержания образования 122
Жаңартылған білім беру жағдайында физика пәнін оқытуда белсенді әдістерді қолдану жолдары 124
«Формативное оценивание - лестница к успеху» 136
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы негізінде жастарға әскери-патриоттық тәрбие берудің негізгі бағыттары» 143
Главные направления военно-патриотического воспитания подрастающего поколения на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 106
Жаңартылған бастауыш білім мазмұны аясындағы пәндерді оқу мен оқытудың жаңа тәсілдемелері 160
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 105
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы құзреттілікті арттыру 95
Компетентность - через информационно-коммуникационные технологии 95
Критериалды бағалау жүйесі - сапалы білім кепілі 152
Система критериального оценивания 98
Через совершенствование профессионального мастерства 90
Использование активных методов на уроках казахского языка и литературы 203
КӘСІБИ ШЕБЕРЛІКТІ ШЫҢДАУ АРҚЫЛЫ 135
Белсенді әдістерді қазақ тілі мен әдебиеті сабағында қолдану жолдары 246
В помощь редакторам 116
Редакторларға көмек 64
Семья - главная ценность 139
Жаңартылған білім беру жағдайында оқытудың бүгінгі күнгі ерекшеліктері мен бағалау жүйесіндегі өзгерістер 625
Шағын орталық тәрбиешілеріне көмекке 110
Благоприятные условия для обучения 84
В помощь воспитателям мини-центров 120
Диалоговая площадка для актуальных вопросов в сфере образования 96
ОТБАСЫ – БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚ 116
Оқу үшін жасалған қолайлы жағдай 140
В поддержку акции «Дорога в школу» 86
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 74
В рамках Республиканской августовской конференции педагогических работников «Модернизация Казахстана 3.0 – вклад образования» 109
ЖАҢА БАҒДАРЛАМА - ЖАҢА БАҒЫТ 113
ҮШТІЛДІК БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫҢ РЕСУРСЫ РЕТІНДЕ 115
Знакомимся по-новому 95
Білім беру саласындағы өзекті мәселелердің диалогтік алаңы 90
ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 98
ТАЛАНТТЫ ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІ БӘСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 171
Жаңаша танысайық 111
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы – білімнің үлесі»: Республикалық педагогтар тамыз конференциясы 236
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ БЕЛСЕНДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 180
Мектепке дейінгі білім беру – балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі маңызды қадам 114
ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – ВАЖНЫЙ ЭТАП В ОБУЧЕНИИ, САМООБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 172
В рамках модернизации образования 452
Кезекті ғылыми кеңес өтті 112
Заседание Ученого совета 112
ИДЕЯ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» – НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 177
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 101
Критериальное оценивание учебных достижений учащихся начальных классов - залог качества образования 121
«АСТАНА – ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ЕЛОРДАСЫ» атты САЛТАНАТТЫ ЖИНАЛЫС 109
САПАЛЫ ОҚЫТУ – БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КЕПІЛІ 150
ҮЗДІК САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОНТЕНТІ - 2017 179
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІБАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ 101
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА 1130
Критериальное оценивание в образовании 458
Новый взгляд на обновленное образование 131
Областной конкурс «Детский сад года - 2017» 132
МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ – ҰЛЫ ДАЛА МҰРАТЫ 185
ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ - 2017 179
БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 180
Прикладные аспекты обновленного содержания образования в образовательном процессе 133
ЖАҢАША БІЛІМГЕ – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 176
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАРТИЙЦЕВ РАЗРЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 100
На радость детям 101
МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР – ЕЛДІКТІҢ БЕЛГІСІ 179
ПАРТИЯШЫЛАРДЫҢ БАСТАМАСЫМЕН ШЕШІЛГЕН ТЫҢДАУШЫЛАР МӘСЕЛЕСІ 108
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ – ОСНОВА ГОСУДАРСТВА 109
ТИІМДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ – ТӘЖІРИБЕДЕ 277
Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері 202
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 181
Жаңа бағдарламаның талаптарына сай 120
В соответствии с требованиями новой программы 106
Опыт, сотрудничество и перспективы 119
Тәжірибе, ынтымақтастық және келешек 122
Приемы обеспечения интерактивности и инклюзивности на уроках 201
Учебно-методические основы внедрения системы критериального оценивания в обучении естественных дисциплин 168
Көптілде білім беру жағдайындағы оқытудың интерактивтілігі мен инклюзивтілігін қамтамасыз ету тәсілдері 156
Пути исследования и анализ профессиональной деятельности педагогов 171
Эффективность новой программы в профессиональной деятельности учителя 152
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің оқу-әдістемелік негіздері 245
Новый взгляд на обучение 105
Педагогтер қызметін зерттеу, аналитикалық талдау жасау жолдары 569
Жаңаша оқытуға – жаңаша көзқарас 163
Жаңа бағдарламаның тиімділігі мен мұғалімнің кәсіби өзгерісі 581
ОБУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ 284
ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ЖАҢАРТЫЛҒАН ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫМЕН ОҚЫТУ 1677
Значимость развития коммуникативных способностей учащихся на уроках казахского языка и литературы в рамках обновленной образовательной программы 168
Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын арттырудың маңыздылығы 571
Идеи Программы уровневых курсов в действии 150
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМАЛАР ИДЕЯСЫ ЖҮЗЕГЕ АСУДА 156
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА - НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ 168
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 275
2017 жылдың 29 сәуірінде «Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын артырудың маңыздылығы» тақырыбында облыстық әдістемелік семинардың өтетінін хабарлаймыз. 94
Полиэтническая образовательная среда как условие формирования этнокультурной компетентности 207
26 мая 2017 г. проводит Республиканскую научно-практическую онлайн конференцию на тему: «Актуальные проблемы преподавания государственного языка в рамках обновления содержания образования» 85
2017 ж. 26 мамырда «Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері» тақырыбында өтетін Республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн конференция жұмысына қатысуға шақырады 98
Интегрированная модель критериального оценивания 228
2017 жылғы 30 мамырда «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Үздік сандық білім беру контенті - 2017» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймы 113
Новый учитель в новых условиях 161
2017 жылы 22 мамыр күні «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе» тақырыбында сырттай об 119
ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА НАУКЕ, – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 164
ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДІ МЕҢГЕРУДЕ ЖАҢАША МҰҒАЛІМ БОЛУ 211
ИДЕИ ПРОГРАММЫ УРОВНЕВЫХ КУРСОВ В ДЕЙСТВИИ 207
КРИТЕРИИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 261
КӨПҰЛТТЫ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫ ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ АЛҒЫШАРТЫ 269
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ 195
ЗЕРТТЕУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ОҚУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 409
Пропаганда передового опыта полиязычного образования среди учителей школ 208
Көптілде білім берудегі озық-тәжірибелер насихатталды 197
Психолого-педагогические особенности поддержки детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования 319
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 636
Интегрированная модель критериального оценивания 214
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 425
Пути повышения творческих способностей детей в дошкольных учреждениях 190
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 319
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 239
МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ МЕН ЖҮРГІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 308
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАНИЯ 413
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ТИІМДІ ОҚЫТУ МЕН ОҚУДЫ ІСКЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ 345
ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ - ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 289
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ-БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ НЕГІЗІ 401
Эффективность критериального оценивания 254
Критериалды бағалаудың тиімділігі 323
Пропаганда передового опыта полиязычного образования 215
КӨПТІЛДЕ БІЛІМ БЕРУДЕ ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ НАСИХАТТАУ 214
Значение критериального оценивания на уроке в условиях обновления содержания среднего образования 249
Жаңартылған білім беру-заман талабы 1810
Обучение по-новому – источник успеха 193
ЖАҢАША ОҚЫТУ – ЖЕТІСТІК КӨЗІ 203
Организации сотрудничества родителей, учащихся и педагогов 176
Обновленное образование - требование времени 241
Заманауи сабақ – педагогтің кәсіби өсуінің көрсеткіші 362
ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 255
Орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында сабақтағы критериалды бағалау жүйесінің маңызы 249
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 325
Торжественное вручение партийных билетов 210
ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ НЕГІЗІ 340
Мониторинг - как фактор повышения профессиональной компетентности учителя: опыт, идеи и перспективы 270
Партия билеттерін салтанатты табыстау рәсімі 292
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 283
ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ - АДАМ КАПИТАЛЫ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ 251
Мониторинг - мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін арттыру факторы ретінде: тәжірибе, идеялар мен келешегі 276
Залог светлого будущего 249
ЖОЛДАУ – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ КЕПІЛІ 395
Результаты апробации интерактивного образовательного портала «PROFESSIONAL» 227
PROFESSIONAL порталы «ҮЗДІКСІЗ КӘСІБИ ДАМУ» курстан кейінгі педагогтердің кәсіби дамуы және жетілдіруіне жетекшілік ету Жобасы аясында жасалған апробация нәтижелері 224
Виды и стратегии чтения 276
Оқылымның түрлері мен стратегиялары 1176
Развитие профессиональной компетентности педагогов 253
Педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің дамуы 327
ОБНОВЛЕННЫЙ ПОДХОД К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 297
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 405
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОЧЕТАНИИ С РАЗВИТИЕМ КОМПЕТЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 240
ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҰШТАСТЫРА ОТЫРЫП ҚҰЗЫРЕТТІ ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ 247
ВАЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 244
МЕМЛЕКЕТ ДАМУЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ БАСЫМДЫҚТАРЫ 231
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 286
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГТЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 366
ОБРАЗОВАНИЕ ПО-НОВОМУ - НЕОБХОДИМОСТЬ 224
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ УЧИТЕЛЯМ 273
ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУ - ҚАЖЕТТІЛІК 385
МҰҒАЛІМДЕРГЕ СЕРТИФИКАТ ТАБЫСТАУ РӘСІМІ ӨТТІ 258
«Обновление содержания образования – требование времени» 252
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 255
Повышение квалификации учителей в рамках обновленной программы образования - веление времени 325
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ҚАНАҒАТТАНДЫРАТЫН ТЫҢ БАҒДАРЛАМА 333
Проблема формирования этнокультурной компетентности и этнической толерантности в условиях современной школы 313
ЗАМАНАУИ МЕКТЕП ЖАҒДАЙЫНДА ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ЖӘНЕ ЭТНИКАЛЫҚ ТӨЗІМДІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 342
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 317
ОҚЫТУ МЕН ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕМЕЛЕРДІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 234
РОЛЬ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 247
Прикладные аспекты инновационных методов при организации исследования обучения и обучающих действий 199
ӨЗАРА БІЛІМ АЛУҒА КӨМЕКТЕСЕТІН ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ 218
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 242
ҒЫЛЫМИ - ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА ФИЛОСОФИЯСЫ 334
ГЕОГРАФИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 378
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИИ 280
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ – ОСНОВА ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 298
Компетентность – главное качество профессиональной подготовки специалиста 234
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 575
МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫ – БІЛІМДІ ЖАҢАРТУ НЕГІЗІ 384
Құзыреттілік – кәсіби маман даярлаудың басты сапасы 234
Критерии рейтинговой системы оценки как стимул повышения профессионального роста педагогов 207
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН РЕЙТИНГТІК ЖҮЙЕНІҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ 202
25 февраля 2017 года состоится республиканский семинар на тему «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» 268
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 281
2017 жылғы 25 ақпанда «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» тақырыбында республикалық семинар өткізіледі. 219
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 217
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 260
Российский опыт в школьном образовании 248
МЕКТЕПТЕГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ РЕСЕЙ ТӘЖІРИБЕСІ 232
ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 267
БАСТАУЫШ СЫНЫПТЫ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 363
ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 322
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 337
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 293
Активизация учебно-творческой деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы 272
КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ 269
РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 224
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТА ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ 250
Сауаттылықты бағалау, жобалау және тестілеу түрлерінің дизайны 235
Оценка грамотности, разработка и дизайн видов тестирования 248
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН 314
ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 373
Технология пәні сабағы арқылы оқушыларды іскерлікке, шеберлікке және ұқыптылыққа үйрету жолдары 328
Оказание психологической помощи родителям детей с ограниченными возможностями 429
ТІЛДІК ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 252
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 269
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 383
ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 565
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 239
Бастауыш сынып оқушыларының білімін критериалды бағалау жолдары 962
ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ 304
орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында инновациялық технологиялардың тиімділігі 290
Развитие творческих способностей учащихся на уроках технологии 284
Логические задания по естественным дисциплинам 247
Консолидирующие ценности семейных традиций на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 376
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 396
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 233
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 260
КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 276
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАТЫСЫМДЫҚ ТАПСЫРМАЛАР 316
«Жаратылыстану ғылымдары бойынша логикалық тапсырмалар» атты 409
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-ЛИДЕРА В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 284
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 312
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕГІ ОТБАСЫЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕРДІҢ ШОҒЫРЛАНДЫРУШЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 394
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУГЕ ӘСЕРІ 485
«Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі сабағын жоспарлаудың өзекті мәселелері» 285
Актуальные вопросы планирования уроков казахского языка в школах с русским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 231
Пути совершенствования преподавания «Русского языка» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 423
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ШКОЛАХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 143
БИІК ОЙЛАР АСПАНЫ 249
«Высокое небо мысли» 302
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ 233
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ – МЕКТЕП ТӘЖІРИБЕСІНДЕ 540
«ҚР ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА ҚАЗАҚ МЕКТЕПТЕРІНДЕ «ОРЫС ТІЛІН» ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН СЕМИНАР ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 521
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – БОЛАШАҚТА САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕПІЛІ 485
РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЗНАТЕЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 345
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА – ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 289
МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ САПАЛЫ БІЛІМ, САНАЛЫ ТӘРБИЕ БЕРУДІ ДАМЫТУ 543
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 348
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ 1104
КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 252
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА - БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ КЕПІЛІ 1184
Направленность на глубокие знания 279
Пути формирования здорового образа жизни среди молодежи 310
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ КӨШБАСШЫ МҰҒАЛІМНІҢ РӨЛІ 401
Жаңартылған білім бағдарламасы - келешектің кепілі 311
Рейтинговая оценка профессорско-преподавательского состава как стимул повышения профессионального роста 277
Жаңа бағдарлама - жаңашылдық бастауы 353
Функциональная грамотность – основное направление совершенствования качества образования 290
Функционалдық сауаттылық – білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары 470
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 284
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында қатысымдық тапсырмаларды қолдану 192
Проблема формирования межкультурной коммуникации и этнической толерантности в школе 300
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың шығармашылығын арттыру жолдары 1871
ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ - КӘСІБИ ДЕҢГЕЙДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ 165
Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру 402
Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в начальной школе 160
Жаңартылған бағдарлама негізі – оқушыларды өз бетімен жұмыс істеуге бағыттау 143
Бастауыш сыныпта ақпараттық- коммуникациялық технологияны оқыту үдерісінде тиімді пайдалану 280
ШЖМ бастауыш сынып оқушыларының функционалды сауаттылығын қалыптастыру жолдары 319
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 266
Филиалдың 2016 жылдың 9 айында атқарылған қызметі туралы қорытынды және алға қойылған тапсырмалар 299
Патриотическое воспитание учащихся на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 339
Методика проведения практических занятий по естественным дисциплинам 316
Бастауыш сынып оқушыларын топтық жұмыс арқылы шығармашылыққа баулу 469
Пути применения инновационных технологий в начальных классах 352
«Мәңгілік ел идеясы» - ұлт мұраты 332
Особенности применения современных технологий в начальных классах 303
Совершенствование и распространение практики уровневого курса 294
Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі 298
Физика пәнінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану 241
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДЫ ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 459
Бастауыш сыныптарда инновациялық технологияларды қолдану жолдары 455
«Мәңгілік ел» идеясы негізінде оқушыларға патриоттық тәрбие беру 826
2016 жылғы 30 қыркүйекте «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» операциондық жоспарына сәйкес «Мәңгілік ел - ұлт мұраты» тақырыбында аймақтық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 148
СМАРТ-планирование - главное условие обеспечения нового качества образования 349
«Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі» тақырыбындағы облыстық байқаудың бағдарламасы 345
ДЕҢГЕЙЛІ КУРС ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 314
Применение информационно-коммуникационной технологий на уроках физики 325
«INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 21-ГО ВЕКА 302
Пути решения конфликтов в сфере образования 308
2016 жылды? 26 ?ырк?йегінде «Бастауыш сыныптарды о?ытуда заманауи технологияларды ?олдану ерекшеліктері» атты айма?ты? семинар ?ткізіледі. 345
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 1276
ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ КУРСОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 517
Мәңгілік ел- заветная цель Нации 385
2016 жылы 29 ?ырк?йекте «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Операционды? жоспарына сай «Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі» та?ырыбында облыст 172
«?рлеу» «БА?О» А? филиалы Жедел жоспарына с?йкес «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтында» 2016 жылды? 28 ?ырк?йегінде «М??гілік ел» идеясы негізінде патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында облысты? сырттай бай?ауы ?тк 148
21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол 359
Білім беру үдерісінде қатысушылардың арасындағы кикілжіңді болдырмау жолдары 333
«21 ғасыр ақпараттық ортадағы жобалық әрекетті ұйымдастыру Intel- 327
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 1 378
«21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол» атты облыстық семинар өткізіледі. Аталған шараға қатысуға әр ауданнан (қала) аудандық әдіскер және информатика пәні мұғалімдері (бес мұғалімнен) шақырылады. 141
13-23.09.16ж. аралығында «Өрлеу» БАҰО» АҚ «Алматы облысы бойынша ПҚБАИ-ның» ұйымдастыруымен төмендегідей тақырыпта қысқа мерзімді курстар өткізіледі 311
Мәңгілік ел – ұлттың ұлы мұраты 339
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕ ӨТКІЗІЛГЕН КУРСТАРДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ 374
Меняется мир, меняемся мы! 475
СМАРТ жоспарлау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 417
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 378
"Қазақстан болашағы- білімді ұрпақ" 391
Важность предмета «Изобразительное искусство» 385
Бұған дейін жасалғандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға болады» Генри Форд 314
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН 351
«Все, что было сделано до этого, можно сделать еще лучше» Генри Форд 312
Алматы облысы Кербұлақ ауданы орта білім мазмұның жаңарту шеңберіндегі «Орыс тілі» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының ПІКІРІ 348
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей предмета «Художественный труд» с. Баканас Балхашского района Алматинской области 417
Облыстық «Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі - 2016» байқауы 441
Областной конкурс «Лучший заведующий дошкольных образовательных учреждении-2016» 446
Келешек кілті кемел білімде 482
Наше будущее – в достижении совершенства образования 381
Жаңартылған бағдарлама - сенімді болашаққа апарар жол 451
ІІ-Республиканские Педагогические чтения «Инновации и опыт в образовании – требование времени» 383
ІІ Республикалық педагогикалық оқулар 352
Обновленная программа обучения – верный путь к будущему 4700
Стратегиялық серіктестік-оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту факторы 374
Образованное поколение – будущее Казахстана 489
Стратегическое партнерство – фактор развития функциональной грамотности 466
Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе 478
Педагогический поиск и прогрессивный опыт на основе уровневых программ 455
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей начальных классов Енбекшиказахского района Алматинской области 460
«Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі-2016» тақырыбында облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз. 374
Обновление содержания образования – дорога к новому будущему. (Отзыв слушателей курса) 483
Алматы облысыТалдықорған қаласыныңорыс тілінде оқытатын мектептердегі «Қазақ тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 233
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации, учителей предмета «Казахский язык и литература» в школах с русским языком обучения г. Талдыкорган Алматинской области 495
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА БАСТАР ЖОЛ 420
Отзыв слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей русскогоязыка и литературы казахской школы Карасайского района Алматинской области 788
Алматы облысы Қарасай ауданы қазақ сыныптарындағы орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің кәсіби біліктілігін көтеретін жаңартылған оқу бағдарламасының тыңдармандарының ой-пікірлері 225
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІҢ ПЕДАГОГІ: БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 362
Педагог малокомплектной школы: проблемы профессионального развития в условиях обновления содержания образования 509
Алматы облысы бойынша Еңбекшіқазақ ауданының бастауыш сынып мұғалімдерінің жаңашылдыққа көзқарасы 419
Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS 554
«Шағын жинақталған мектептің педагогі: білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы кәсіби дамуының мәселелері» атты Республикалық ғылыми-практикалық оn-line конференция 529
Жаңартылған білім беру бағдарламасы - қазақ тілін үйретудің негізі 679
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»ОТЗЫВ СЛУШАТЕЛЕЙ 217
Программа обновленного содержания образования – основа обучения казахскому языку 1902
PIRLS халықаралық зерттеулері талаптары шеңберіндегі кіші сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың негізгі құралы – мәтінмен жұмыс 455
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия-мектебі» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өткен Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маман 193
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 386
Бастауыш сыныпта критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі 503
Теоретико-методические аспекты внедрения критериального оценивания при обучении естественно-научным предметам 401
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА БІЛІМ БЕРУДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АҚПАРАТТТЫҚ ҚҰЗРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 460
Эффективность системы критериального оценивания в начальных классах 508
«Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің теориялық-әдістемелік аспектілері» атты облыстық семинар өткізілед 424
Семь модулей интегрированного обучения 524
О курсах повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан, которые проходят с 25 апреля по 20 мая 2016 года в гимназии 225
«Мәңгілік Ел» – основа духовного развития 526
Жеті модульді ықпалдастыра оқыту 509
Лучший цифровой образовательный контент - 2016 601
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өтіп жатқан Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маманда 202
Поликультурное образование – основа формирования поликультурной компетенции 458
ИННОВАЦИИ И ОПЫТ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 492
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі 470
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі (2) 402
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» 615
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 482
ПОЛИМӘДЕНИ БІЛІМ – КӨПМӘДЕНИЕТТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ 456
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 198
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности 428
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ 633
Развитие функциональной грамотности учащихся 580
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 487
Г.Е.Даулетованың ұйымдастыруымен «Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS» тақырыбында облыстық семинар өтетінін хабарлаймыз 212
Репортаж с курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан из г. Талдыкорган Алматинской области. 290
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 519
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңарту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 219
Работа школьных музеев 596
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту факторларының білім сапасына ықпалы 501
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЕ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ 536
МӘҢГІЛІК ЕЛ МҰҒАЛІМІ ӘЛЕММЕН БІРГЕ ӨЗГЕРЕДІ 516
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 565
МҰҒАЛІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР 512
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 534
Формирование профессиональной компетентности учителей физической культуры через интерактивные методы обучения 562
Мектептегі мұражай ісін жандандыру жолдары 541
Бастауыш сынып оқушыларының білімін бағалаудың критериалдық жолдары 577
Дене тәрбиесі мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін интербелсенді әдістер арқылы қалыптастырутақырыбындағы дене тәрбиесі пәні бойынша аймақтық семинар 507
Инновационные технологии в дошкольном образовании 656
Қаратал, Ескелді, Көксу, Кербұлақ, Сарқан аудандық, Талдықорған, Текелі қалалық Білім Бөлімдерінің басшыларына 552
Сетевое сообщество педагогических работников 622
Использование системы критериального оценивания для определения степени достижений учащихся 444
Талғар, Іле, Қарасай, Жамбыл, Еңбекшіқазақ аудандық, Қапшағай қалалық Білім бөлімдерінің басшыларына 672
Алматы облысының аудандық және қалалық білім бөлімінің басшыларына 563
Компетентность – результат функциональной грамотности 558
Мектепке дейінгі білім беруде оқу үрдісін технологияландыру 587
Критериальное оценивание на основе обновленной программы в начальных классах по предмету «Познание мира» 957
Педагог қызметкерлердің желілік қауымдастығы 649
Региональный семинар на тему: «Мәңгілік ел» - светлый путь в будущее» 601
Құзыреттілік - функционалдық сауаттылық нәтижесі 603
Организация формативного оценование в учебной деятельности на оснований дескрипторов по английскому языку 460
Оқушылардың білім жетістіктерін бағалауда критериалдық жүйені қолдану 509
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сыныпта дүниетану пәніне критериалды бағалауды қолданудың жолдары 717
Мәңгілік ел - болашағымыздың бағдары 632
Ағылшын тілі пәні бойынша дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 590
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках русского языка 701
Орыс тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 572
«Оценивание качества деятельности организаций образования: КРИТЕРИИ и ДЕСКРИПТОРЫ» 838
«Білім беру ұйымы қызметінің сапасын бағалау: КРИТЕРИЙЛЕР мен ДЕСКРИПТОРЛАР» 851
Повышение качества знаний учащихся путем применения информационных технологий и интерактивных методов в процессе обучения 565
«Жеке тұлғаға бағытталған оқыту жүйесінде интербелсенді әдістерді пайдалана отырып, ақпараттық технологиялар арқылы білім сапасын арттыру» 494
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках казахского языка и литературы 624
«Білім беру ұйымдарының өзін-өзі аттестаттау және мемлекеттік аттестаттауды өткізу кезінде білім беру қызметінің сапасын бағалаудағы дескрипторлар мен өлшемдерді қолданылу» тақырыбында бірлескен облыстық семинар өткізеді 269
Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках физики 815
Қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінде дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 609
Развитие у учащихся познавательного интереса к математике с помощью логических заданий и игровых элементов 564
E-learning и Smart-learning технологии – источники знаний будущего 652
Логикалық тапсырмалар мен ойын элементтерін математика сабағына кіріктіру арқылы оқушылардың қызығушылығын ояту 633
Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру 714
Эффективное использование критериальной системы оценивания на уроках казахского языка 635
Қазақ тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 775
Педагогическая поддержка для детей с ограниченными возможностями 704
«E-learning және Smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» 688
Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты 622
Реализация идеи «Мәңгілік ел» на уроках физической культуры 800
Мәңгілік ел» идеясы – мемлекет мәңгілігінің негізі 693
Филиал Акционерного общества «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области» информирует о проведении Вторых Республиканских Педагогических чтений «Инновации и опыт в образовании: вызовы времени» (далее Педагогические чтения). 319
Критериальное оценивание на основе обновленной программы по казахскому языку в начальных классах 1485
Екінші Республикалық Педагогикалық оқулар туралы 793
Бастауыш сыныпта қазақ тілі пәнін жаңартылған бағдарлама негізінде критериалды бағалау 788
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 752
Применение элементарных математических знаний для дошкольников с использованием элементов педагогической системы М.Монтессори 521
Критериальное оценивание результатов обучения учащихся начальной школы в рамках обновленного содержания образования 718
Мастер-классы – основа качественного образования 548
ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ – ЖАС ӨРКЕННІҢ ҚОЛЫНДА 646
МДҰ-ның оқу-тәрбие үдерісіне М.Монтессоридің педагогикалық жүйесінқолдану 591
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз 576
Информация по итогам обучающего семинара по теме: «Критериальное оценивание учебных достижений учащихся в рамках обновления содержания образования» 1174
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» облыстық дөңгелек үстел бағдарламасы 495
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» тақырыбында облыстық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 455
Реализация культурного проекта «Триединство языков» в начальных классах 627
«Мәңгілік ел – болашағымыздың бағдары» тақырыбында аймақтық семинар өтетінін хабарлаймыз. 545
Білім беруді жаңарту аясында бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау 700
Формирование элементарных математических знаний для дошкольников с использованием педагогической системы М. Монтессори 539
«e-learning және smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» атты облыстық конференция өткізеді 568
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 582
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 486
Жаңашылдық әдіс-тәсілдерді бастауыш сыныптарды оқытуда пайдалану жолдары 583
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 734
Білім беруді жаңарту аясында білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау 590
«Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында аймақтық шебер-сынып өтетінін хабарлаймыз. 695
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 518
Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруда М.Монтессоридің педагогикалық жүйесін қолдану 606
Задания и критерии оценивания достижения учащихся согласно таксономии Блума 591
Бастауыш сыныптарда «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасын жүзеге асыру 707
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 520
Блум таксономиясына сәйкес бағалау критерийлері мен тапсырмалары 1587
Развитие информационно-коммуникативных компетенции в начальном обучении 548
Бастауыш білім беруде оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін дамыту 608
Асылдың сынығы Саят Ілиясұлы Жансүгіровпен кездесу кеші 636
ХИМИЯ ПӘНІ БОЙЫНША БАҒАЛАУДЫҢ ЖАЛПЫ КРИТЕРИЙЛЕРІН БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ДИСКРИПТОРЛАРДЫ ҚҰРУ 607
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында деңгейлік бағдарламаларды жүзеге асырудың кешендік тәсілдері» атты республикалық семинар жұмысына қатысу туралы 641
Об участии в работе Республиканского семинара «Обновление содержания образования через комплексный подход реализации идей уровневых программ». 606
«Формирование функциональной компетентности через развитие критического мышления на уроках истории» 556
ИКТ- технологии в образовательном процессе 578
Рухани-адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы 667
«Тарих пәнінде сыни ойлау арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында курс 625
170-летие великого акына-импровизатора 554
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 536
Жамбыл ақынның 170 жылдық мерейтойы 712
Развивающее обучение – отражение содержания обновленной программы 586
АКТ-ны меңгеру – заман талабы 614
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ ЖƏНЕ ОҚЫТУ МЕНДАМЫТУ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ƏРЕКЕТ 778
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 644
Встреча с известным поэтом Казахстана 746
Ақынмен жылы шырайлы кездесу 665
Знание - ступень к компетентности 556
Білім - біліктілікке жеткізер баспалдақ 671
Сотрудничество по внедрению обновленной программы обучения-требование времени 563
Жаңартылған бағдарлама аясында ынтымақтастық пен жаңа білімді игерту - басты талап 551
Тәрбие беру – жалпы адамзаттық іс 575
ЖУРНАЛИСТЕР МАРАПАТТАЛДЫ 766
Презентация опыта работы филиала АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской области» на республиканском семинар-совещании 549
Тәрбие беру – жалпыадамзаттық іс 548
«Лучший директор школы» 1090
Тағылымды ғұмыр 752
Развитие функциональной грамотности учащихся посредством интегрированного обучения международного исследования PISA 648
Ценностно-ориентированное образование - организация деятельности в развитии функциональной грамотности школьников 596
INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ 663
Республикалық семинар-кеңесте «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» филиалының тәжірибесін презентациялау 641
Областной он-лайн конкурс «Лучший учитель начальных классов – 2015» 738
«Үздік мектеп директоры» облыстық сырттай байқауы 961
INTEL ПРОГРАММАСЫМЕН БОЛАШАҚҚА ЖОЛ 810
PISA халықаралық зерттеулерін ықпалдастыра оқыту арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 725
Облыстық on-line «Үздік бастауыш сынып мұғалімі - 2015» байқауы 779
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда тұлғалар қызметін ұйымдастыру бағыттары: құндылыққа бағытталған білім 647
Повышение компетентности учащихся при использовании новых методов преподавания 675
Жамбыл ауданындағы «Оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы оқушы құзыреттілігін дамыту» атты өткізілген аудандық семинар туралы 619
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНДА ПАТРИОТИЗМ МЕН АЗАМАТТЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 703
Формирование патриотизма и гражданственности среди учащихся в условиях обновления содержания образования в РК 802
Внедрение инновационных технологий и повышение профессиональной компетентности учителей 775
Пути совершенствования критического мышления в процессе обучения 764
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ӘР ПӘН БОЙЫНША ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ҰСТАЗДАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ 861
ОҚУ ҮРДІСІНДЕ СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 919
«Реализация инновационных идей уровневых программ через сетевое сообщество» 1109
«Желілік қауымдастық арқылы деңгейлік бағдарламаның жаңашыл идеяларын дамыту» 1004
Об участии в региональной школе «Многоязычное и поликультурное образование в целях интеграции. Вопросы подготовки и профессионального развития учителей» 763
ПРОБЛЕМЫ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 1240
ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ІС-ШАРА 776
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 1031
Летопись пяти веков 852
«БЕС ҒАСЫР ШЕЖІРЕСІ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН ӨҢІРАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 950
Методика интегрированного обучения предмету и языку: особенности, преимущества, методы и приемы реализации 1035
ПӘН МЕН ТІЛДІ КІРІКТІРІП ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 1551
Интеграция науки стран Центрально-Азиатского региона в мировое пространство 929
ӘЛЕМДІК КЕҢІСТІКТЕГІ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ АЙМАҒЫ ЕЛДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 901
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ». 819
«Деңгейлік бағдарлама бойынша бағалау жүйесінің ерекшеліктері» атты облыстық семинар 1014
«Формативное оценивание как фактор повышения мотивации учащихся» 1256
«Белсенді оқыту формасында қалыптастырушы бағалауды қолдану» атты облыстық семинар 1057
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 855
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 824
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 883
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОГЛАСНО УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 764
О краткосрочных курсах повышения квалификации педагогических работников технического и профессионального образования по теме: «Инновационный подход в подготовке специалистов для сферы туризма и гостеприимства». 388
«Туризм және меймандостық аясындағы инновациялық тұрғыдан мамандарды дайындау» тақырыбында өткен техникалық және кәсіби білім мамандықтары бойынша педагог қызметкерлердің қысқа мерзімді біліктілігін арттыру курстары 356
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ МЕМОРАНДУМЫ – ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ КӨПІРІ 987
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ – ПУТЬ К ОБМЕНУ ОПЫТОМ 982
ОБЛАСТНЫЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2015» для педагогов дошкольных организаций образования 1039
ОБЛЫСТЫҚ «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУЛАР – 2015» БАЙҚАУЫ 1725
Экспериментальная работа 1019
О важности психологических работ, проводимых для учеников с ограниченными возможностями 1087
Региональный семинар по теме «Формирование лидерских качеств школьников на основе развития ученического самоуправления» 889
Мүмкіндігі шектеулі оқушылармен жүргізілетін психологиялық жұмыстардың маңыздылығы 1328
«Өзін-өзін басқаруды дамыту негізінде оқушылардың көшбасшылық қабілеттерін қалыптастыру» тақырыбындағы аймақтық семинар 1288
Влияние педагогического творчества на функциональную грамотность учащихся 1071
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫНА ЫҚПАЛЫ 948
«Ғылыми - жаратылыстану (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі мен инновациялық технологиялар» кафедрасының математика-жаратылыстану бағытындағы оқытушылар құрамы тірек мектептерімен жұмысы 497
КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ КУРСОВОЕ ВИДЕОЗАНЯТИЕ» 1146
«ҮЗДІК КУРСТЫҚ ВИДЕОСАБАҚ» БАЙҚАУЫ 1235
Методы работы с детьми, страдающими от заболеваний опорно-двигательного аппарата и аутизма 1078
Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесінде жүзеге асырылуы жайында 1051
«Е-learning және smart – learning технологиясы жаңаша білім алу көзі» 1293
Источник новых знаний в области технологий Е-learning және Smart – learning 1135
Роль учителя как лидера, обучившегося на курсах повышения квалификации. 1361
Білім сапасын арттыруда көшбасшы мұғалімнің рөлі 1235
Конкурс «Лучшее занятие – 2015» 1088
«Үздік сабақ – 2015» байқауы 1411
Применение опыта сертифицированных учителей Третьего (основного) уровня 1386
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 936
Bilimland 1500
Оқу сауаттылығын дамытуға байланысты іс-шара 1032
Формирование функциональной грамотности младших школьников на уроках в начальной школе и новые подходы в системе оценивания знаний учащихся младших классов 1276
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности в ДОУ 952
Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және білімін бағалаудағы жаңашыл тәсілдер 1020
ДИАГНОСТИКА ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 1246
ПЕДАГОГТАРДЫҢ АКТ ҚҰЗРЕТТІЛІКТЕРІНЕ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ 1154
Региональный семинар по теме: «Білім беруді жаңарту жағдайында жастардың бойында азаматтық және патриоттық көзқарасты қалыптастыру» 635
Он-лайн семинар с методическими кабинетами районных и городских отделами образования Алматинской области 831
«Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесіне енгізілуі» атты аудандық семинар 870
ЖЕТКІНШЕК ШАҚТА СТРЕССТІҢ ӘСЕРІНЕН СУИЦИДТІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ОНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 875
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Основы методической работы с биссером» 779
«Меняется мир- меняемся мы» 1053
Cеминар для преподавателей колледжа 942
«БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСТАРДЫҢ БОЙЫНДА АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ПАТРИОТТЫҚ КӨЗҚАРАСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ» 883
Алматы облысы бойынша білім басқармасының аудандық және қалалық әдістемелік кабинеттерімен өткізілген он-лайн семинар 726
Семинар для преподавателей колледжа 1071
ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ – МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕНІҢ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ТҰҒЫРЫ 1037
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 988
Обсуждение «Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» 1299
Корпоративные структуры для иностранных инвестиции в Казахстане 993
«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын сабақтан тыс әрекет арқылы жүзеге асыру» 1000
Методологический семинар 1159
Мұғалімдер мен оқушылардың шығармашылық іс- әрекеті-функционалдық сауаттылық шарты 1042
ҚАЗАҚСТАНДА ИНВЕСТОРЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚАЛАЙ ҚОРҒАУ КЕРЕК 1015
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (Повышение квалификации, ориентированное на будущее) 865
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОНОМИКАСЫНА ДЕВАЛЬВАЦИЯНЫҢ ӘСЕРІ 1120
Семинары на тему: «Сапалы жоспарлау – тиімді оқытудың негізі» 966
10-09-2015 «Бес институционалдық реформаны жүзеге асыру бағытындағы 100 нақты қадам» 889
10-09-2015 Жаңашыл ұстаздар және заманауи әдістемелер 1318
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ 1261
04-09-2015 Әдіснамалық семинар 1351
Қазақстан Республикасында жалпы орта білім беру сапасын көтерудің 2015-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы 1019
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН ӨҢІРАРАЛЫҚ МЕКТЕП 1361
Қазақ хандығына 550 жыл 1921
Оценивание в процессе преподавания и обучения. 1457
ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ 1675
«Воспитание патриотизма и культуры межнационального общения школьников» 1574
«ӨЗІН – ӨЗІ ТАНУ» ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ – ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 3281
Бағалаудың сынып тәжірибесіндегі маңызды қадамдары 1670
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ДЕТСКИЙ САД ГОДА - 2015» 1767
Справка-информация по итогам встречи с ветеранами ВОВ и тыла, посвященная 70-летию Победы в ВОВ по теме: «Жұмыр жердің бақыты - бейбітшілік 1206
«ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ-2015» 2157
"Кәсіптік білім - заман талабы" 2408
"Жыл балабақшасы" - облыстық байқау 2165
Единство Казахстана в дружбе народов 2850
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 2861
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ «ҮЗДІК ПЕДАГОГ - 2015» БАЙҚАУЫ 2884
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы серіктестіктің рөлі 1914
«Билингвальное и многоязычное обучение: задачи и ожидаемые результаты» 2152
Сапалы жоспарлау - тиімді оқытудың негізі 1830
"Ынтымағы жарасқан туған өлкем Қазақстан!" 3067
«Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту - ХХІ ғасыр тұлғасын қалыптастыру» 1714
«Жұмыр жердің бақыты – бейбітшілік» 1930
Круглый стол на тему: «Развитие социального партнерства колледжа и предприятии по дуальной системе» 1181
Флешмоб «Наурыз» в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» 1536
Ел Президентін сайлау – халықтың қалауы 1380
"Кәсіби өсуге жаңа көзқарас" 1607
Озық тәжірибе көпке ортақ 2498
«Внедрение дуального обучения в медицинские колледжи» 1898
«Медицина колледждерінде дуалды оқу жүйесін енгізудің мүмкіндіктері» 1383
ПАРТИЯ ҚАТАРЫНА ЖҮРЕК ҚАЛАУЫМЕН 1533
Поздравления! 1682
Билингвальды және көп тілде білім беру : мәселелер мен күтілетін нәтижелер Өңіраралық семинар 2348
«Функционалдық сауаттылық-сапалы білім кепілі» 1673
Институт жоспары негізінде Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілетін облыстық семинардың жұмыс жоспары. 822
Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілген облыстық семинар бойынша АНЫҚТАМА 1625
Информация по результатам проведения областного семинара –совещания по произведению Президента РК Н.А.Назарбаева «Реализация идей Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в образовательный процесс» 2454
«ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың білім беру үдерісіндегі идеяларын жүзеге асыру» тақырыбында семинар-кеңес 2191
Дөңгелек үстел «Қазақ хандығының құрылғандығына – 550 жыл және Жеңістің 70 жылдығы» 1138
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетімен ынтымақтастық 1484
Республиканский семинар- совещание «Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1426
Флэшмоб неткен керемет! 1582
Профессорско-преподавательский состав Филиал АО НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской» области прошли курс повышения квалификации. 517
«Колледж бен кәсіпкерлер арасындағы әлеуметтік серіктестікте дуалдық жүйені дамыту жолдарын қалыптастыру» тақырыбында дөңгелек үстел 696
Мыңнан жүйрік, жүзден тұлпар 1535
«Инновации в образовании: поиски и решения» 1445
«Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1662
Біліктілікті арттыру курстары 1775
«PISA-2018: 500 мектеп» семинар-тренинг 1704
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқушылардың функционалды сауаттылығын арттырудың тиімді жолдары» тақырыбында облыстық семинар 792
О повышении квалификации на заседании областной коллегии 1343
Мерекелік құттықтау 1785
Облыстық алқа кеңесінде біліктілікті арттыру жайлы 1359
Құрметті әріптестер! 1591
«Әлем өзгереді, бізде өзгереміз» 2005
«Меняется мир, меняемся мы!» 1700
«Қазіргі жастар мәдениетінің қоғамдағы рөлі» 1811
Жас ерекшеліктеріне қарай ағылшын тілін оқыту және бағалау атты республикалық семинар өтті. 1255
Біліктілікті арттыру курстары 1971
2.jpg6.png3.jpg4.png5.png1.jpg