Тақырып Қаралды
«Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың ғылыми-әдіснамалық негіздері» 1
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясының негізінде тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру» 5
ЖАҢА ЖЫЛДЫ ЖАҢА ЛЕППЕН 15
Абыройлы басшы, биіктерді бағындырған ғалым 32
ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІ МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ - ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ БАСТЫ МАҚСАТЫ 55
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ: ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 45
«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ОБЛЫСТЫҚ ӘДІСТЕМЕЛІК СЕМИНАР 97
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО САМОПОЗНАНИЮ 51
ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ПӘНІ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА 77
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЯ 58
ОЙЛАУ ДИЗАЙНЫ АРҚЫЛЫ ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТЫНДА БІЛІМ БЕРУ 99
БІЛІМ – ТҰЛ, ТІЛДЕН ШЫҒЫП ЕСІЛМЕСЕ 240
Ана тілі негізінде көптілді білім беру: сапа мен тұрақтылықты қамтамасыз ету 166
Смарт – білім беру: әдістемелер мен технологиялар қоры 155
Шығармашылық бағытқа негізделген эксперимент 142
Ауыл мен қала мектептеріндегі білім беру сапасы айырмашылықтарын жоюдың педагогикалық жолдары 152
Халық қалаулыларымен кездесу 157
ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ЭТО ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 114
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ЖАҢАРУЫ - ОҚУШЫЛАР МЕН ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІСТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗІ 142
Пропаганда передового опыта полиязычного образования учителей школ 148
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту тәжірибесі насихатталды 564
«Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях реализации программы «Рухани жанғыру» 111
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық байқауының облыстық кезеңі қорытындыланды 185
ПУТИ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 88
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 134
Обсуждение учебников, учебно-методических пособий за 11 класс в рамках обновления содержания образования 98
САПАЛЫ ОҚУЛЫҚ – ҰЛТ ИГІЛІГІ 144
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 107
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - ТАБЫСТЫ ОҚЫТУДЫҢ КЕПІЛІ 160
ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 343
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫ АЯСЫНДА ЗАМАНАУИ САБАҚ 294
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 130
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДАҒЫ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІНІҢРӨЛІ 147
Республиканский семинар «Эффективность интерактивных методов в преподавании предметов естествознания и географии» 78
«Жаратылыстану және география пәндерін оқытудағы интербелсенді әдіс-тәсілдердің тиімділігі» атты Республикалық семинар 134
Орта білім берудің жаңартылған мазмұны аясында қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері 181
ПЕРЕХОД НА ЛАТИНСКУЮ ГРАФИКУ - ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ДУХОВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 88
ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШУ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ БІР КӨРІНІСІ 149
Обучающая встреча 110
Ғибраты мол кездесу 183
Работа над проектом по внедрению ключевых компетенции 21-века для устойчивого развития в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области 130
«Өрлеу» «БАҰО» АҚФ Алматы облысы бойынша ПҚ БАИ тұрақты даму үшін 21 ғасырдың негізгі құзыреттілігін енгізуге бағытталған жобамен жұмыс 175
«Педагогикалық идеялар панорамасы-2019» Республикалық байқауына дайындық аясында мұғалімдермен кездесу 225
«Мектептегі өлкетану жұмысын ұйымдастыру және өткізу» 227
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 114
МҰҒАЛІМДЕР МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ДАМЫТУ 156
ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКИ 121
РОБОТОТЕХНИКА НЕГІЗДЕРІ: ТЕОРИЯДАН ПРАКТИКАҒА ДЕЙІН 240
Развитие функциональной грамотности чтения учащихся в рамках проведения международного исследования PISA 347
«PISA халықаралық зерттеулері аясында оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру мәселелері 85
БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚ ЖАРШЫСЫ 186
Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі – оқыту сапасын арттыру кепілі 761
Президент Жолдауы – ел дамуының басты бағдары 202
Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру ұйымдарында инновациялық іс-әрекеттерді жүзеге асыру жолдары 238
ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫ – ЖАҢА МІНДЕТТЕР 296
Организация обучения ориентированное на результат в контексте внедрения обновленного содержания образования 212
Жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу жағдайында нәтижеге бағытталған оқытуды ұйымдастыру 278
Молодежь – движущая сила общества 462
«Білім және ғылымдағы инновациялар» 859
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – НАЧАЛО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 524
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕНІҢ БАСТАУЫ» 698
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей по предмету «Русский язык» и « Русская литература» в рамках обновления содержания образования 548
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында "Орыс тілі» және «Орыс әдебиеті" пәндері бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курсынан репортаж 739
«Шет тілін оқыту мәселелері және Қолданбалы лингвистика» 876
«Международная конференция по вопросам преподавания иностранных языков и Прикладной лингвистики» 555
«Бастауыш сыныптарды оқытуда заманауи технологияларды қолданудың маңыздылығы» 557
Жаңартылған білім беру мазмұны – оқушылар мен пән мұғалімдерінің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 586
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагог-психологтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту 703
Развитие профессиональной компетентности педагогов-психологов в условиях обновления содержания образования 505
Эффективность соответствия цели обучения с целью урока 464
Оқу мақсаты мен сабақ мақсатын сәйкестендірудің тиімділігі 657
«РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» 467
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ» 815
Қазақ тілінде білім беретін мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің білім көтеру курсынан репортаж. 820
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы с казахским языком обучения 632
Приглашаем принять участие в Республиканском конкурсе «Панорама педагогических идей»! 790
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсына қатысуға шақырамыз! 963
«How do you feel about being a new format teacher?» ОБЛЫСТЫҚ СЫРТТАЙ ЭССЕ БАЙҚАУЫ 670
ОБЛАСТНОЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «How do you feel about being a new format teacher?» 514
Латинская графика – основа духовного возрождения 502
Латын әліпбиі – рухани жаңғыру бастауы 671
Направления организации деятельности школьников на основе ценностей «Мәнгілік Ел» 492
«Мәңгілік Ел» құндылықтары негізінде мектеп тұлғаларының қызметін ұйымдастыру бағыттары 803
Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстарынан репортаж. 753
Репортаж c курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования. 567
Латын әліпбиі – ұлт тұтастығы негізі 896
Латинский алфавит – основа национальной целостности 575
Практический семинар – шаг к развитию компетенции педагога 566
Тәжірибелік семинар – педагогтің құзыреттілігін арттыру қадамы 962
СТАРТОВАЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 520
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ БАСТАЛДЫ 766
«Применение критериальных систем оценки в преподавании естествознания» 482
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 785
Обновленное содержание образования – основа организации научных исследований педагогов 568
Жаңартылған білім беру мазмұны – педагогтердің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 811
«Статус учителя – честь страны» 466
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МЕРЕЙІ 667
Информация по итогам научно-практического семинара в режиме ОН-ЛАЙН по теме: «Современное воспитание и ценностные ориентиры учащейся молодежи на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел». 260
«Нур Отан» – за счастье детей» 323
«Нұр Отан» – балалардың бақыты үшін» 733
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізінде оқушы жастарды қазіргі заманғы тәрбиелеу және құндылық бағдарлары» тақырыбындағы ОН-ЛАЙН режиміндегі ғылыми-практикалық семинар қорытындысы бойынша ақпарат 711
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АРҚЫЛЫ ҒЫЛЫМИ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 825
CLIL ОҚЫТУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР 1029
Лучший педагог инклюзивного образования в техническом и профессиональном образовании 800
Техникалық және кәсіби білім берудегі инклюзивті білім берудің үздік педагогы 919
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ 993
Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін оқытудағы сатылай кешенді талдау технологиясы 394
БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ СЫНИ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА 910
Педагогическое чтение - площадка обмена опытом 641
Результаты областного этапа Республиканского конкурса «Панорама педагогических идей» 757
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсының облыстық кезеңі қорытындыланды 945
Современные проблемы нравственного воспитания учащейся молодежи 507
Өскелең ұрпаққа рухани-адамгершілік тәрбие берудің мәселелері 611
Педагогикалық оқу – тәжірибе алмасу алаңы 1412
«ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 511
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КОНТЕКСТІНДЕ 617
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 735
Лучший педагог ТИПО по инклюзивному образованию 548
ТжКБ инклюзивті білім берудің үздік педагогы 753
Бахаргуль Толеген - победитель проекта «100 новых лиц» 453
Бахаргүл Төлегенқызы - «100 жаңа есім» жобасының жеңімпазы 548
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА - СТАТУС УЧИТЕЛЯ 483
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ - КӘСІБИ ӨСУДІҢ ЖАҢА МҮМКІНДІГІ 752
Взаимовыгодное сотрудничество 567
Өзара тиімді әріптестік 660
Өзара тиімді әріптестік 302
ОБСЕ: эффективность полиязычного образования 570
ЕҚЫҰ: Көптілде білім берудің тиімділігі туралы 829
ТІЛ МЕН ТӘУЕЛСІЗДІК – ЕГІЗ ҰҒЫМ 357
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА 696
ПӘНДІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР ТҰРҒЫСЫНАН ОҚЫТУ – ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ СҰРАНЫСТАРДЫҢ БІРІ 366
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 580
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ РОБОТОТЕХНИКАНЫ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 783
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: НОВЫЙ ПРОЦЕСС И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 504
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ЖАҢА ҮРДІС ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ СИПАТ 772
Будущее нации 311
Дарынды оқушы - ұлт болашағы 426
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 736
В рамках акции «Дорога в школу» 476
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 246
Основной закон – фундамент гражданственности 335
АТА ЗАҢ – АЗАМАТТЫҒЫМЫЗДЫҢ АЙҒАҒЫ 526
ПО ИТОГАМ АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ 368
ТАМЫЗ КЕҢЕСІ АЯСЫНДА 599
Жаңартылған білім беру: теориядан тәжірибеге 931
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 593
Алматы облысы білім беру қызметкерлерінің Тамыз Кеңесі аясындағы оқыту панорамалары 785
Конкурс күнделігі 545
Конкурсқа байланысты өткен кездесу 505
Конкурс күнделігі 20.07.2018 286
20.07.2018 Конкурс күнделігі «Педагогикалық идеялар панорамасы» 311
20.07.2018 Конкурс күнделігі 209
18.07.2018 «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР ПАНОРАМАСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНКУРСЫНА ӨТІНІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ЖАЛҒАСУДА 785
Білім беру үдерісіндегі жаңартылған білім мазмұнының қолданбалы аспектілері 732
Үздік жыл психологы 562
Заман талабына сай 269
«МӘҢГІЛІК ЕЛ», РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ҰҒЫМЫ – ПӘНДІ ОҚЫТУДАҒЫ БАСТЫ ПӘРМЕН 361
Областной форум: актуальные идеи педагогической деятельности 274
Оңтүстік Корея тәжірибесі негізінде қазіргі заманғы білім беру 336
Халықаралық ынтымақтастық аясында 277
Коррекционно-развивающая работа в условиях инклюзивного образования 317
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ И ОБРАЗОВАННОСТИ СТРАНЫ 304
В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 259
Чем важна обновлённая программа обучения? 258
PISA халықаралық зерттеулері аясында 332
ОБЛЫСТЫҚ ФОРУМ: ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ӨЗЕКТІ ИДЕЯЛАРЫ 304
М. Монтессори педагогикалық жүйесін мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруде қолдану 513
Жаңартылған білім беру бағдарламасы несімен маңызды? 328
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМДІ ЕЛ БОЛУЫМЫЗДЫҢ КЕПІЛІ 370
М.МОНТЕССОРИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША БАЛАНЫ ДАМЫТУ 447
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ 499
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА СОГЛАСНО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ М. МОНТЕССОРИ 257
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТҮЗЕТЕ-ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 415
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 297
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 303
Профессиональный рост работников образования как условие обеспечения качества обновленного образования 289
Білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі – жаңаша білім берудің сапасын қамтамасыз етудің шарты 599
Ресурсы BilimLand - современный инструмент в образовании 262
BilimLand ресурстары – білім берудегі қазіргі заманғы құрал 312
Новый взгляд на новое обучение 278
ЖАҢАША ОҚЫТУҒА – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 396
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 286
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНЕН КУРС БАСТАЛДЫ 522
ДИАЛОГ О ЗНАЧИМОСТИ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 344
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ТУРАЛЫ ДИАЛОГ 324
На основе вечных ценностей 317
«Мәңгілік Ел» құндылықтарын қалыптастыру негізінде 416
Обновленная программа - путь в светлое будущее 275
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ 1539
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ 412
Совершенствование внутришкольного контроля качества образования в деятельности организаций образования 306
Сәт сапар! 301
НАЧАЛО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 371
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық        2018 жылы 9-10 ақпан күндері «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы ПҚ БАИ» Басқару және білім сапасы кафедрасының аға оқытушысы Майра Валиеваны 229
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 347
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР БАСТАУЫ 349
Диалог о прошлом, настоящем и будущем 297
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 263
Особенности обучения методом CLIL 467
Өткен, бүгін және болашақ жайлы диалог 360
CLIL әдісімен оқыту ерекшеліктері 508
В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 332
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ КОНТЕКСТІНДЕ 347
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық 553
ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 352
Рухани жаңғырудың басты бағдары 378
ШАГ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ 378
БОЛАШАҚҚА ЖАСАЛАР ҚАДАМ 378
Роль физкультуры в подготовке учащихся к активной плодотворной жизнедеятельности 338
Оқушыларды белсенді өмірге дайындауда дене тәрбиесінің рөлі 357
ЗНАЧИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОГО ДОКУМЕНТА 375
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫ ҚҰЖАТТЫҢ БАСЫМДЫЛЫҒЫ 301
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 390
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА ТИІМДІ ОҚЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 706
Информирует о проведении областного вебинара на тему: «Национальный дух и государственный язык – главное направление духовного возрождения». 325
«Мемлекеттік тіл және ұлттық рух – рухани жаңғырудың басты бағдары» тақырыбында облыстық вебинар өтетінін хабарлайды. 503
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 335
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 335
К главному национальному празднику страны 337
Еліміздің басты мерекесіне орай 356
Опыт освоения обновленного содержания образования 323
Жаңартылған бағдарлама бойынша ағылшын тілін бастауыш сыныптан бастап оқытудағы өзекті мәселелер 628
Актуальные вопросы преподавания английского языка в начальных классах в рамках обновленной программы образования 506
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫН МЕҢГЕРТУДЕГІ ТӘЖІРИБЕЛЕР 371
«Методические основы преподавания естественных дисциплин в условиях обновления содержания образования» 372
Көптілді және көп мәдениетті білім берудің жаңа мүмкіндіктері 479
Формирование здорового образа жизни учащихся в современных условиях 357
Білім мазмұнын жаңарту жағдайында жаратылыстану пәндерін оқытудың әдістемелік негіздері 993
Особенности организации работы дополнительного образования 332
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқушылар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары 2017 жылдың 8 желтоқсаны күні Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Рахат №1 373
Қосымша білім беру жұмыстарын ұйымдастырудың ерекшелігі 526
«Үздік бастауыш сынып мұғалімі – 2017» облыстық байқауы 633
Мемлекет басшысының ел тарихындағы рөлі туралы 342
«SMART-педагог «Өрлеу»: профессиональный путь к успеху» 419
SMART-педагог Өрлеу: кәсіби табысқа апарар жол 464
На основе равных образовательных возможностей 297
Білім алудың тең мүмкіндіктері аясында 321
Новаторские научно-методические изыскания - согласно потребностям современности 365
Заман талабына сай инновациялық ғылыми-әдістемелік зерттеулер 351
Критериальное оценивание - главное условие обеспечения нового качества образования 366
Критериалды бағалау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 375
«Пути внедрения современных методов в предметах казахского языка и литературы» 350
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА САЙ БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕРІНДЕ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 454
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 357
«Мәңгілік Ел» идеяларын оқу-тәрбие үдерісіне енгізудегі менеджмент және корпоративтік басқару ұстанымдарының рөлі» атты аймақтық семинар-практикум өтті 436
семинар «Проблемы организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах в рамках обновленного содержания образования» 368
«Жалпы орта білім беретін мектептерде жаңартылған білім беру мазмұнына негізделген оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мәселелері» тақырыбында республикалық семинар 357
Обновленная программа по развитию функциональной грамотности при обучении учащихся начальных классов 456
«Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту» 887
Критериальное оценивание на практике 521
Критериалды бағалау – сынып тәжірибесінде 555
Залог качественного обучения 329
«Тиімді әдіс-тәсілдер – сапалы оқу кепілі» атты аймақтық дөңгелек үстел 982
Эффективные формы профессионального развития учителя 384
Мұғалімдердің кәсіби дамуының тиімді түрлері 601
Заманауи әдіс-тәсілдерді қазақ тілі мен әдебиет пәндеріне енгізу жолдары 401
Способы развития творческой активности учащихся школ в процессе обучения 325
Білім беру үдерісі кезінде мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамыту тәсілдері 362
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 970
Роль эффективного планирования уроков 384
Сабақты тиімді жоспарлаудың рөлі 555
«Современное воспитание и ценностные ориентиры на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 553
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізіндегі заманауі тәрбие және құндылықты бағдарлар 716
В рамках проекта «Өнегелі өмір» 372
«Өнегелі өмір» жобасы аясында 437
Особенности национальной идеи «Мәңгілік Ел» в развитии функциональной грамотности учащихся школ 400
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы «Мәңгілік Ел» идеясының ерекшеліктері 424
Пути развития предметных знаний, навыков и понятий изобразительного искусства и прикладных дисциплин 397
Бейнелеу өнері және технология пәндерін оқытудағы өнер түрлерін кіріктіру арқылы пəндік білімдерін, дағдылары мен түсінігін дамыту жолдары 480
Содержание обновленной программы - требование времени 465
Жаңартылған бағдарлама мазмұны – заман талабы 1238
Групповая работа как средство формирования коммуникативных навыков учащихся начальных классов 373
Бастауыш сынып оқушыларының қарым-қатынас жасау дағдыларын топтық жұмыс арқылы қалыптастыру 484
Интерактивные методы обучения естественным дисциплинам 392
Жаратылыстану пәндерін интербелсенді әдістермен оқыту жолдары 708
В помощь учителям математики 358
Математика мұғалімдеріне көмекке 388
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 364
ЖОСПАРЛАНҒАН НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ 388
Предметно-языковое интегрированное обучение 441
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 506
Основы преподавания географии в рамках обновленного содержания образования 928
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша география пәнін оқыту негіздері 2335
«Влияние педагогической творческой деятельности на функциональную грамотность учащихся» 392
«Педагогикалық шығармашылық іс-әрекеттің оқушылардың функционалдық сауаттылығына ықпалы» 544
Предшкольная подготовка – важный этап в обучении и воспитании детей 634
Қалыптастырушы бағалау-табысқа жету баспалдағы 1642
Применение активных методов при обучении физике в условиях обновленного содержания образования 780
Жаңартылған білім беру жағдайында физика пәнін оқытуда белсенді әдістерді қолдану жолдары 612
«Формативное оценивание - лестница к успеху» 565
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы негізінде жастарға әскери-патриоттық тәрбие берудің негізгі бағыттары» 602
Главные направления военно-патриотического воспитания подрастающего поколения на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 488
Жаңартылған бастауыш білім мазмұны аясындағы пәндерді оқу мен оқытудың жаңа тәсілдемелері 565
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 399
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы құзреттілікті арттыру 496
Компетентность - через информационно-коммуникационные технологии 376
Критериалды бағалау жүйесі - сапалы білім кепілі 500
Система критериального оценивания 375
Через совершенствование профессионального мастерства 368
Использование активных методов на уроках казахского языка и литературы 764
КӘСІБИ ШЕБЕРЛІКТІ ШЫҢДАУ АРҚЫЛЫ 461
Белсенді әдістерді қазақ тілі мен әдебиеті сабағында қолдану жолдары 975
В помощь редакторам 377
Редакторларға көмек 353
Семья - главная ценность 435
Жаңартылған білім беру жағдайында оқытудың бүгінгі күнгі ерекшеліктері мен бағалау жүйесіндегі өзгерістер 2036
Шағын орталық тәрбиешілеріне көмекке 651
Благоприятные условия для обучения 360
В помощь воспитателям мини-центров 396
Диалоговая площадка для актуальных вопросов в сфере образования 400
ОТБАСЫ – БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚ 482
Оқу үшін жасалған қолайлы жағдай 485
В поддержку акции «Дорога в школу» 366
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 388
В рамках Республиканской августовской конференции педагогических работников «Модернизация Казахстана 3.0 – вклад образования» 382
ЖАҢА БАҒДАРЛАМА - ЖАҢА БАҒЫТ 476
ҮШТІЛДІК БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫҢ РЕСУРСЫ РЕТІНДЕ 667
Знакомимся по-новому 383
Білім беру саласындағы өзекті мәселелердің диалогтік алаңы 582
ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 317
ТАЛАНТТЫ ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІ БӘСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 840
Жаңаша танысайық 418
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы – білімнің үлесі»: Республикалық педагогтар тамыз конференциясы 839
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ БЕЛСЕНДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 647
Мектепке дейінгі білім беру – балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі маңызды қадам 431
ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – ВАЖНЫЙ ЭТАП В ОБУЧЕНИИ, САМООБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 521
В рамках модернизации образования 881
Кезекті ғылыми кеңес өтті 405
Заседание Ученого совета 361
ИДЕЯ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» – НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 530
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 414
Критериальное оценивание учебных достижений учащихся начальных классов - залог качества образования 410
«АСТАНА – ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ЕЛОРДАСЫ» атты САЛТАНАТТЫ ЖИНАЛЫС 459
САПАЛЫ ОҚЫТУ – БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КЕПІЛІ 755
ҮЗДІК САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОНТЕНТІ - 2017 835
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІБАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ 450
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА 3284
Критериальное оценивание в образовании 1047
Новый взгляд на обновленное образование 397
Областной конкурс «Детский сад года - 2017» 509
МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ – ҰЛЫ ДАЛА МҰРАТЫ 713
ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ - 2017 494
БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 697
Прикладные аспекты обновленного содержания образования в образовательном процессе 532
ЖАҢАША БІЛІМГЕ – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 594
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАРТИЙЦЕВ РАЗРЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 385
На радость детям 433
МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР – ЕЛДІКТІҢ БЕЛГІСІ 705
ПАРТИЯШЫЛАРДЫҢ БАСТАМАСЫМЕН ШЕШІЛГЕН ТЫҢДАУШЫЛАР МӘСЕЛЕСІ 355
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ – ОСНОВА ГОСУДАРСТВА 393
ТИІМДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ – ТӘЖІРИБЕДЕ 1022
Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері 604
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 552
Жаңа бағдарламаның талаптарына сай 425
В соответствии с требованиями новой программы 389
Опыт, сотрудничество и перспективы 470
Тәжірибе, ынтымақтастық және келешек 431
Приемы обеспечения интерактивности и инклюзивности на уроках 496
Учебно-методические основы внедрения системы критериального оценивания в обучении естественных дисциплин 524
Көптілде білім беру жағдайындағы оқытудың интерактивтілігі мен инклюзивтілігін қамтамасыз ету тәсілдері 602
Пути исследования и анализ профессиональной деятельности педагогов 429
Эффективность новой программы в профессиональной деятельности учителя 441
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің оқу-әдістемелік негіздері 625
Новый взгляд на обучение 372
Педагогтер қызметін зерттеу, аналитикалық талдау жасау жолдары 2311
Жаңаша оқытуға – жаңаша көзқарас 592
Жаңа бағдарламаның тиімділігі мен мұғалімнің кәсіби өзгерісі 1715
ОБУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ 730
ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ЖАҢАРТЫЛҒАН ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫМЕН ОҚЫТУ 3351
Значимость развития коммуникативных способностей учащихся на уроках казахского языка и литературы в рамках обновленной образовательной программы 458
Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын арттырудың маңыздылығы 2861
Идеи Программы уровневых курсов в действии 427
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМАЛАР ИДЕЯСЫ ЖҮЗЕГЕ АСУДА 521
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА - НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ 818
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 653
2017 жылдың 29 сәуірінде «Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын артырудың маңыздылығы» тақырыбында облыстық әдістемелік семинардың өтетінін хабарлаймыз. 394
Полиэтническая образовательная среда как условие формирования этнокультурной компетентности 533
26 мая 2017 г. проводит Республиканскую научно-практическую онлайн конференцию на тему: «Актуальные проблемы преподавания государственного языка в рамках обновления содержания образования» 341
2017 ж. 26 мамырда «Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері» тақырыбында өтетін Республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн конференция жұмысына қатысуға шақырады 377
Интегрированная модель критериального оценивания 564
2017 жылғы 30 мамырда «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Үздік сандық білім беру контенті - 2017» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймы 307
Новый учитель в новых условиях 428
2017 жылы 22 мамыр күні «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе» тақырыбында сырттай об 316
ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА НАУКЕ, – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 393
ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДІ МЕҢГЕРУДЕ ЖАҢАША МҰҒАЛІМ БОЛУ 688
ИДЕИ ПРОГРАММЫ УРОВНЕВЫХ КУРСОВ В ДЕЙСТВИИ 456
КРИТЕРИИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 1003
КӨПҰЛТТЫ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫ ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ АЛҒЫШАРТЫ 636
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ 507
ЗЕРТТЕУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ОҚУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 1275
Пропаганда передового опыта полиязычного образования среди учителей школ 466
Көптілде білім берудегі озық-тәжірибелер насихатталды 448
Психолого-педагогические особенности поддержки детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования 760
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1471
Интегрированная модель критериального оценивания 530
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 1494
Пути повышения творческих способностей детей в дошкольных учреждениях 466
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 835
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 583
МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ МЕН ЖҮРГІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 913
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАНИЯ 778
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ТИІМДІ ОҚЫТУ МЕН ОҚУДЫ ІСКЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ 807
ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ - ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 678
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ-БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ НЕГІЗІ 1002
Эффективность критериального оценивания 632
Критериалды бағалаудың тиімділігі 924
Пропаганда передового опыта полиязычного образования 508
КӨПТІЛДЕ БІЛІМ БЕРУДЕ ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ НАСИХАТТАУ 495
Значение критериального оценивания на уроке в условиях обновления содержания среднего образования 564
Жаңартылған білім беру-заман талабы 3725
Обучение по-новому – источник успеха 462
ЖАҢАША ОҚЫТУ – ЖЕТІСТІК КӨЗІ 469
Организации сотрудничества родителей, учащихся и педагогов 478
Обновленное образование - требование времени 782
Заманауи сабақ – педагогтің кәсіби өсуінің көрсеткіші 939
ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 717
Орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында сабақтағы критериалды бағалау жүйесінің маңызы 501
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 636
Торжественное вручение партийных билетов 507
ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ НЕГІЗІ 854
Мониторинг - как фактор повышения профессиональной компетентности учителя: опыт, идеи и перспективы 532
Партия билеттерін салтанатты табыстау рәсімі 607
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 512
ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ - АДАМ КАПИТАЛЫ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ 550
Мониторинг - мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін арттыру факторы ретінде: тәжірибе, идеялар мен келешегі 763
Залог светлого будущего 527
ЖОЛДАУ – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ КЕПІЛІ 760
Результаты апробации интерактивного образовательного портала «PROFESSIONAL» 509
PROFESSIONAL порталы «ҮЗДІКСІЗ КӘСІБИ ДАМУ» курстан кейінгі педагогтердің кәсіби дамуы және жетілдіруіне жетекшілік ету Жобасы аясында жасалған апробация нәтижелері 514
Виды и стратегии чтения 597
Оқылымның түрлері мен стратегиялары 2649
Развитие профессиональной компетентности педагогов 540
Педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің дамуы 686
ОБНОВЛЕННЫЙ ПОДХОД К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 563
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 973
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОЧЕТАНИИ С РАЗВИТИЕМ КОМПЕТЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 438
ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҰШТАСТЫРА ОТЫРЫП ҚҰЗЫРЕТТІ ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ 518
ВАЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 519
МЕМЛЕКЕТ ДАМУЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ БАСЫМДЫҚТАРЫ 528
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 636
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГТЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 799
ОБРАЗОВАНИЕ ПО-НОВОМУ - НЕОБХОДИМОСТЬ 507
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ УЧИТЕЛЯМ 536
ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУ - ҚАЖЕТТІЛІК 922
МҰҒАЛІМДЕРГЕ СЕРТИФИКАТ ТАБЫСТАУ РӘСІМІ ӨТТІ 662
«Обновление содержания образования – требование времени» 516
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 535
Повышение квалификации учителей в рамках обновленной программы образования - веление времени 875
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ҚАНАҒАТТАНДЫРАТЫН ТЫҢ БАҒДАРЛАМА 778
Проблема формирования этнокультурной компетентности и этнической толерантности в условиях современной школы 592
ЗАМАНАУИ МЕКТЕП ЖАҒДАЙЫНДА ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ЖӘНЕ ЭТНИКАЛЫҚ ТӨЗІМДІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 753
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 658
ОҚЫТУ МЕН ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕМЕЛЕРДІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 528
РОЛЬ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 466
Прикладные аспекты инновационных методов при организации исследования обучения и обучающих действий 427
ӨЗАРА БІЛІМ АЛУҒА КӨМЕКТЕСЕТІН ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ 526
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 583
ҒЫЛЫМИ - ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА ФИЛОСОФИЯСЫ 799
ГЕОГРАФИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 855
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИИ 586
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ – ОСНОВА ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 740
Компетентность – главное качество профессиональной подготовки специалиста 1137
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 1103
МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫ – БІЛІМДІ ЖАҢАРТУ НЕГІЗІ 992
Құзыреттілік – кәсіби маман даярлаудың басты сапасы 496
Критерии рейтинговой системы оценки как стимул повышения профессионального роста педагогов 515
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН РЕЙТИНГТІК ЖҮЙЕНІҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ 503
25 февраля 2017 года состоится республиканский семинар на тему «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» 569
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 599
2017 жылғы 25 ақпанда «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» тақырыбында республикалық семинар өткізіледі. 458
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 491
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 526
Российский опыт в школьном образовании 491
МЕКТЕПТЕГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ РЕСЕЙ ТӘЖІРИБЕСІ 527
ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 602
БАСТАУЫШ СЫНЫПТЫ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 753
ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 794
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 630
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 675
Активизация учебно-творческой деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы 595
КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ 674
РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 478
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТА ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ 496
Сауаттылықты бағалау, жобалау және тестілеу түрлерінің дизайны 621
Оценка грамотности, разработка и дизайн видов тестирования 553
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН 645
ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 656
Технология пәні сабағы арқылы оқушыларды іскерлікке, шеберлікке және ұқыптылыққа үйрету жолдары 642
Оказание психологической помощи родителям детей с ограниченными возможностями 854
ТІЛДІК ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 504
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 530
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 776
ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 983
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 490
Бастауыш сынып оқушыларының білімін критериалды бағалау жолдары 1725
ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ 728
орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында инновациялық технологиялардың тиімділігі 577
Развитие творческих способностей учащихся на уроках технологии 486
Логические задания по естественным дисциплинам 459
Консолидирующие ценности семейных традиций на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 687
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 716
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 521
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 536
КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 580
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАТЫСЫМДЫҚ ТАПСЫРМАЛАР 635
«Жаратылыстану ғылымдары бойынша логикалық тапсырмалар» атты 1067
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-ЛИДЕРА В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 512
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 679
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕГІ ОТБАСЫЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕРДІҢ ШОҒЫРЛАНДЫРУШЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 757
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУГЕ ӘСЕРІ 830
«Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі сабағын жоспарлаудың өзекті мәселелері» 538
Актуальные вопросы планирования уроков казахского языка в школах с русским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 495
Пути совершенствования преподавания «Русского языка» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1525
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ШКОЛАХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 372
БИІК ОЙЛАР АСПАНЫ 462
«Высокое небо мысли» 544
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ 479
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ – МЕКТЕП ТӘЖІРИБЕСІНДЕ 927
«ҚР ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА ҚАЗАҚ МЕКТЕПТЕРІНДЕ «ОРЫС ТІЛІН» ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН СЕМИНАР ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 1272
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – БОЛАШАҚТА САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕПІЛІ 879
РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЗНАТЕЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 627
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА – ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 662
МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ САПАЛЫ БІЛІМ, САНАЛЫ ТӘРБИЕ БЕРУДІ ДАМЫТУ 1294
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 635
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ 1963
КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 498
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА - БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ КЕПІЛІ 2127
Направленность на глубокие знания 519
Пути формирования здорового образа жизни среди молодежи 579
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ КӨШБАСШЫ МҰҒАЛІМНІҢ РӨЛІ 768
Жаңартылған білім бағдарламасы - келешектің кепілі 686
Рейтинговая оценка профессорско-преподавательского состава как стимул повышения профессионального роста 542
Жаңа бағдарлама - жаңашылдық бастауы 777
Функциональная грамотность – основное направление совершенствования качества образования 564
Функционалдық сауаттылық – білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары 1393
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 517
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында қатысымдық тапсырмаларды қолдану 309
Проблема формирования межкультурной коммуникации и этнической толерантности в школе 578
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың шығармашылығын арттыру жолдары 7593
ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ - КӘСІБИ ДЕҢГЕЙДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ 383
Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру 790
Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в начальной школе 271
Жаңартылған бағдарлама негізі – оқушыларды өз бетімен жұмыс істеуге бағыттау 472
Бастауыш сыныпта ақпараттық- коммуникациялық технологияны оқыту үдерісінде тиімді пайдалану 597
ШЖМ бастауыш сынып оқушыларының функционалды сауаттылығын қалыптастыру жолдары 627
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 528
Филиалдың 2016 жылдың 9 айында атқарылған қызметі туралы қорытынды және алға қойылған тапсырмалар 680
Патриотическое воспитание учащихся на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 669
Методика проведения практических занятий по естественным дисциплинам 536
Бастауыш сынып оқушыларын топтық жұмыс арқылы шығармашылыққа баулу 877
Пути применения инновационных технологий в начальных классах 575
«Мәңгілік ел идеясы» - ұлт мұраты 699
Особенности применения современных технологий в начальных классах 572
Совершенствование и распространение практики уровневого курса 577
Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі 518
Физика пәнінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану 524
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДЫ ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 745
Бастауыш сыныптарда инновациялық технологияларды қолдану жолдары 782
«Мәңгілік ел» идеясы негізінде оқушыларға патриоттық тәрбие беру 1463
2016 жылғы 30 қыркүйекте «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» операциондық жоспарына сәйкес «Мәңгілік ел - ұлт мұраты» тақырыбында аймақтық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 357
СМАРТ-планирование - главное условие обеспечения нового качества образования 618
«Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі» тақырыбындағы облыстық байқаудың бағдарламасы 1056
ДЕҢГЕЙЛІ КУРС ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 527
Применение информационно-коммуникационной технологий на уроках физики 617
«INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 21-ГО ВЕКА 586
Пути решения конфликтов в сфере образования 524
2016 жылды? 26 ?ырк?йегінде «Бастауыш сыныптарды о?ытуда заманауи технологияларды ?олдану ерекшеліктері» атты айма?ты? семинар ?ткізіледі. 657
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 4238
ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ КУРСОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 1912
Мәңгілік ел- заветная цель Нации 693
2016 жылы 29 ?ырк?йекте «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Операционды? жоспарына сай «Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі» та?ырыбында облыст 331
«?рлеу» «БА?О» А? филиалы Жедел жоспарына с?йкес «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтында» 2016 жылды? 28 ?ырк?йегінде «М??гілік ел» идеясы негізінде патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында облысты? сырттай бай?ауы ?тк 438
21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол 618
Білім беру үдерісінде қатысушылардың арасындағы кикілжіңді болдырмау жолдары 634
«21 ғасыр ақпараттық ортадағы жобалық әрекетті ұйымдастыру Intel- 648
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 1 597
«21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол» атты облыстық семинар өткізіледі. Аталған шараға қатысуға әр ауданнан (қала) аудандық әдіскер және информатика пәні мұғалімдері (бес мұғалімнен) шақырылады. 313
13-23.09.16ж. аралығында «Өрлеу» БАҰО» АҚ «Алматы облысы бойынша ПҚБАИ-ның» ұйымдастыруымен төмендегідей тақырыпта қысқа мерзімді курстар өткізіледі 576
Мәңгілік ел – ұлттың ұлы мұраты 590
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕ ӨТКІЗІЛГЕН КУРСТАРДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ 710
Меняется мир, меняемся мы! 1035
СМАРТ жоспарлау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 785
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 778
"Қазақстан болашағы- білімді ұрпақ" 753
Важность предмета «Изобразительное искусство» 691
Бұған дейін жасалғандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға болады» Генри Форд 693
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН 575
«Все, что было сделано до этого, можно сделать еще лучше» Генри Форд 533
Алматы облысы Кербұлақ ауданы орта білім мазмұның жаңарту шеңберіндегі «Орыс тілі» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының ПІКІРІ 644
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей предмета «Художественный труд» с. Баканас Балхашского района Алматинской области 758
Облыстық «Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі - 2016» байқауы 688
Областной конкурс «Лучший заведующий дошкольных образовательных учреждении-2016» 784
Келешек кілті кемел білімде 988
Наше будущее – в достижении совершенства образования 669
Жаңартылған бағдарлама - сенімді болашаққа апарар жол 697
ІІ-Республиканские Педагогические чтения «Инновации и опыт в образовании – требование времени» 729
ІІ Республикалық педагогикалық оқулар 723
Обновленная программа обучения – верный путь к будущему 10782
Стратегиялық серіктестік-оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту факторы 649
Образованное поколение – будущее Казахстана 811
Стратегическое партнерство – фактор развития функциональной грамотности 715
Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе 768
Педагогический поиск и прогрессивный опыт на основе уровневых программ 672
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей начальных классов Енбекшиказахского района Алматинской области 887
«Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі-2016» тақырыбында облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз. 625
Обновление содержания образования – дорога к новому будущему. (Отзыв слушателей курса) 942
Алматы облысыТалдықорған қаласыныңорыс тілінде оқытатын мектептердегі «Қазақ тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 443
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации, учителей предмета «Казахский язык и литература» в школах с русским языком обучения г. Талдыкорган Алматинской области 905
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА БАСТАР ЖОЛ 679
Отзыв слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей русскогоязыка и литературы казахской школы Карасайского района Алматинской области 1274
Алматы облысы Қарасай ауданы қазақ сыныптарындағы орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің кәсіби біліктілігін көтеретін жаңартылған оқу бағдарламасының тыңдармандарының ой-пікірлері 408
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІҢ ПЕДАГОГІ: БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 650
Педагог малокомплектной школы: проблемы профессионального развития в условиях обновления содержания образования 1088
Алматы облысы бойынша Еңбекшіқазақ ауданының бастауыш сынып мұғалімдерінің жаңашылдыққа көзқарасы 724
Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS 945
«Шағын жинақталған мектептің педагогі: білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы кәсіби дамуының мәселелері» атты Республикалық ғылыми-практикалық оn-line конференция 844
Жаңартылған білім беру бағдарламасы - қазақ тілін үйретудің негізі 1007
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»ОТЗЫВ СЛУШАТЕЛЕЙ 406
Программа обновленного содержания образования – основа обучения казахскому языку 6520
PIRLS халықаралық зерттеулері талаптары шеңберіндегі кіші сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың негізгі құралы – мәтінмен жұмыс 760
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия-мектебі» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өткен Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маман 414
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 658
Бастауыш сыныпта критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі 814
Теоретико-методические аспекты внедрения критериального оценивания при обучении естественно-научным предметам 715
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА БІЛІМ БЕРУДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АҚПАРАТТТЫҚ ҚҰЗРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 722
Эффективность системы критериального оценивания в начальных классах 755
«Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің теориялық-әдістемелік аспектілері» атты облыстық семинар өткізілед 743
Семь модулей интегрированного обучения 859
О курсах повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан, которые проходят с 25 апреля по 20 мая 2016 года в гимназии 429
«Мәңгілік Ел» – основа духовного развития 821
Жеті модульді ықпалдастыра оқыту 779
Лучший цифровой образовательный контент - 2016 883
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өтіп жатқан Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маманда 329
Поликультурное образование – основа формирования поликультурной компетенции 801
ИННОВАЦИИ И ОПЫТ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 746
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі 717
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі (2) 622
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» 930
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1110
ПОЛИМӘДЕНИ БІЛІМ – КӨПМӘДЕНИЕТТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ 731
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 377
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности 677
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ 979
Развитие функциональной грамотности учащихся 861
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 725
Г.Е.Даулетованың ұйымдастыруымен «Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS» тақырыбында облыстық семинар өтетінін хабарлаймыз 384
Репортаж с курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан из г. Талдыкорган Алматинской области. 480
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 770
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңарту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 430
Работа школьных музеев 874
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту факторларының білім сапасына ықпалы 735
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЕ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ 898
МӘҢГІЛІК ЕЛ МҰҒАЛІМІ ӘЛЕММЕН БІРГЕ ӨЗГЕРЕДІ 764
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 796
МҰҒАЛІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР 801
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 770
Формирование профессиональной компетентности учителей физической культуры через интерактивные методы обучения 851
Мектептегі мұражай ісін жандандыру жолдары 764
Бастауыш сынып оқушыларының білімін бағалаудың критериалдық жолдары 839
Дене тәрбиесі мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін интербелсенді әдістер арқылы қалыптастырутақырыбындағы дене тәрбиесі пәні бойынша аймақтық семинар 750
Инновационные технологии в дошкольном образовании 1009
Қаратал, Ескелді, Көксу, Кербұлақ, Сарқан аудандық, Талдықорған, Текелі қалалық Білім Бөлімдерінің басшыларына 778
Сетевое сообщество педагогических работников 1013
Использование системы критериального оценивания для определения степени достижений учащихся 654
Талғар, Іле, Қарасай, Жамбыл, Еңбекшіқазақ аудандық, Қапшағай қалалық Білім бөлімдерінің басшыларына 968
Алматы облысының аудандық және қалалық білім бөлімінің басшыларына 866
Компетентность – результат функциональной грамотности 784
Мектепке дейінгі білім беруде оқу үрдісін технологияландыру 901
Критериальное оценивание на основе обновленной программы в начальных классах по предмету «Познание мира» 1385
Педагог қызметкерлердің желілік қауымдастығы 1010
Региональный семинар на тему: «Мәңгілік ел» - светлый путь в будущее» 810
Құзыреттілік - функционалдық сауаттылық нәтижесі 861
Организация формативного оценование в учебной деятельности на оснований дескрипторов по английскому языку 742
Оқушылардың білім жетістіктерін бағалауда критериалдық жүйені қолдану 817
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сыныпта дүниетану пәніне критериалды бағалауды қолданудың жолдары 1188
Мәңгілік ел - болашағымыздың бағдары 888
Ағылшын тілі пәні бойынша дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 869
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках русского языка 999
Орыс тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 793
«Оценивание качества деятельности организаций образования: КРИТЕРИИ и ДЕСКРИПТОРЫ» 1370
«Білім беру ұйымы қызметінің сапасын бағалау: КРИТЕРИЙЛЕР мен ДЕСКРИПТОРЛАР» 1244
Повышение качества знаний учащихся путем применения информационных технологий и интерактивных методов в процессе обучения 791
«Жеке тұлғаға бағытталған оқыту жүйесінде интербелсенді әдістерді пайдалана отырып, ақпараттық технологиялар арқылы білім сапасын арттыру» 742
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках казахского языка и литературы 953
«Білім беру ұйымдарының өзін-өзі аттестаттау және мемлекеттік аттестаттауды өткізу кезінде білім беру қызметінің сапасын бағалаудағы дескрипторлар мен өлшемдерді қолданылу» тақырыбында бірлескен облыстық семинар өткізеді 535
Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках физики 1304
Қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінде дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 942
Развитие у учащихся познавательного интереса к математике с помощью логических заданий и игровых элементов 855
E-learning и Smart-learning технологии – источники знаний будущего 910
Логикалық тапсырмалар мен ойын элементтерін математика сабағына кіріктіру арқылы оқушылардың қызығушылығын ояту 935
Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру 1093
Эффективное использование критериальной системы оценивания на уроках казахского языка 873
Қазақ тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 1102
Педагогическая поддержка для детей с ограниченными возможностями 967
«E-learning және Smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» 968
Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты 855
Реализация идеи «Мәңгілік ел» на уроках физической культуры 1096
Мәңгілік ел» идеясы – мемлекет мәңгілігінің негізі 954
Филиал Акционерного общества «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области» информирует о проведении Вторых Республиканских Педагогических чтений «Инновации и опыт в образовании: вызовы времени» (далее Педагогические чтения). 523
Критериальное оценивание на основе обновленной программы по казахскому языку в начальных классах 1997
Екінші Республикалық Педагогикалық оқулар туралы 1054
Бастауыш сыныпта қазақ тілі пәнін жаңартылған бағдарлама негізінде критериалды бағалау 1095
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 1073
Применение элементарных математических знаний для дошкольников с использованием элементов педагогической системы М.Монтессори 766
Критериальное оценивание результатов обучения учащихся начальной школы в рамках обновленного содержания образования 1033
Мастер-классы – основа качественного образования 841
ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ – ЖАС ӨРКЕННІҢ ҚОЛЫНДА 881
МДҰ-ның оқу-тәрбие үдерісіне М.Монтессоридің педагогикалық жүйесінқолдану 872
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз 850
Информация по итогам обучающего семинара по теме: «Критериальное оценивание учебных достижений учащихся в рамках обновления содержания образования» 1970
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» облыстық дөңгелек үстел бағдарламасы 849
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» тақырыбында облыстық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 692
Реализация культурного проекта «Триединство языков» в начальных классах 897
«Мәңгілік ел – болашағымыздың бағдары» тақырыбында аймақтық семинар өтетінін хабарлаймыз. 863
Білім беруді жаңарту аясында бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау 952
Формирование элементарных математических знаний для дошкольников с использованием педагогической системы М. Монтессори 730
«e-learning және smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» атты облыстық конференция өткізеді 868
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 870
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 688
Жаңашылдық әдіс-тәсілдерді бастауыш сыныптарды оқытуда пайдалану жолдары 822
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 1027
Білім беруді жаңарту аясында білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау 829
«Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында аймақтық шебер-сынып өтетінін хабарлаймыз. 1191
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 831
Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруда М.Монтессоридің педагогикалық жүйесін қолдану 830
Задания и критерии оценивания достижения учащихся согласно таксономии Блума 851
Бастауыш сыныптарда «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасын жүзеге асыру 981
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 733
Блум таксономиясына сәйкес бағалау критерийлері мен тапсырмалары 1994
Развитие информационно-коммуникативных компетенции в начальном обучении 801
Бастауыш білім беруде оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін дамыту 839
Асылдың сынығы Саят Ілиясұлы Жансүгіровпен кездесу кеші 864
ХИМИЯ ПӘНІ БОЙЫНША БАҒАЛАУДЫҢ ЖАЛПЫ КРИТЕРИЙЛЕРІН БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ДИСКРИПТОРЛАРДЫ ҚҰРУ 946
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында деңгейлік бағдарламаларды жүзеге асырудың кешендік тәсілдері» атты республикалық семинар жұмысына қатысу туралы 900
Об участии в работе Республиканского семинара «Обновление содержания образования через комплексный подход реализации идей уровневых программ». 920
«Формирование функциональной компетентности через развитие критического мышления на уроках истории» 821
ИКТ- технологии в образовательном процессе 776
Рухани-адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы 949
«Тарих пәнінде сыни ойлау арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында курс 857
170-летие великого акына-импровизатора 814
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 764
Жамбыл ақынның 170 жылдық мерейтойы 978
Развивающее обучение – отражение содержания обновленной программы 861
АКТ-ны меңгеру – заман талабы 865
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ ЖƏНЕ ОҚЫТУ МЕНДАМЫТУ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ƏРЕКЕТ 1121
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 902
Встреча с известным поэтом Казахстана 996
Ақынмен жылы шырайлы кездесу 977
Знание - ступень к компетентности 797
Білім - біліктілікке жеткізер баспалдақ 990
Сотрудничество по внедрению обновленной программы обучения-требование времени 840
Жаңартылған бағдарлама аясында ынтымақтастық пен жаңа білімді игерту - басты талап 776
Тәрбие беру – жалпы адамзаттық іс 790
ЖУРНАЛИСТЕР МАРАПАТТАЛДЫ 1030
Презентация опыта работы филиала АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской области» на республиканском семинар-совещании 765
Тәрбие беру – жалпыадамзаттық іс 841
«Лучший директор школы» 1652
Тағылымды ғұмыр 1035
Развитие функциональной грамотности учащихся посредством интегрированного обучения международного исследования PISA 883
Ценностно-ориентированное образование - организация деятельности в развитии функциональной грамотности школьников 853
INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ 976
Республикалық семинар-кеңесте «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» филиалының тәжірибесін презентациялау 980
Областной он-лайн конкурс «Лучший учитель начальных классов – 2015» 1007
«Үздік мектеп директоры» облыстық сырттай байқауы 1645
INTEL ПРОГРАММАСЫМЕН БОЛАШАҚҚА ЖОЛ 1032
PISA халықаралық зерттеулерін ықпалдастыра оқыту арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 1029
Облыстық on-line «Үздік бастауыш сынып мұғалімі - 2015» байқауы 1064
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда тұлғалар қызметін ұйымдастыру бағыттары: құндылыққа бағытталған білім 872
Повышение компетентности учащихся при использовании новых методов преподавания 937
Жамбыл ауданындағы «Оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы оқушы құзыреттілігін дамыту» атты өткізілген аудандық семинар туралы 876
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНДА ПАТРИОТИЗМ МЕН АЗАМАТТЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 978
Формирование патриотизма и гражданственности среди учащихся в условиях обновления содержания образования в РК 1088
Внедрение инновационных технологий и повышение профессиональной компетентности учителей 1104
Пути совершенствования критического мышления в процессе обучения 1071
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ӘР ПӘН БОЙЫНША ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ҰСТАЗДАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ 1185
ОҚУ ҮРДІСІНДЕ СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 1205
«Реализация инновационных идей уровневых программ через сетевое сообщество» 1411
«Желілік қауымдастық арқылы деңгейлік бағдарламаның жаңашыл идеяларын дамыту» 2018
Об участии в региональной школе «Многоязычное и поликультурное образование в целях интеграции. Вопросы подготовки и профессионального развития учителей» 1054
ПРОБЛЕМЫ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 1546
ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ІС-ШАРА 1856
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 1418
Летопись пяти веков 1123
«БЕС ҒАСЫР ШЕЖІРЕСІ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН ӨҢІРАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 1218
Методика интегрированного обучения предмету и языку: особенности, преимущества, методы и приемы реализации 1321
ПӘН МЕН ТІЛДІ КІРІКТІРІП ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 2101
Интеграция науки стран Центрально-Азиатского региона в мировое пространство 1149
ӘЛЕМДІК КЕҢІСТІКТЕГІ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ АЙМАҒЫ ЕЛДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 1176
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ». 1120
«Деңгейлік бағдарлама бойынша бағалау жүйесінің ерекшеліктері» атты облыстық семинар 1256
«Формативное оценивание как фактор повышения мотивации учащихся» 1661
«Белсенді оқыту формасында қалыптастырушы бағалауды қолдану» атты облыстық семинар 1320
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1136
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1045
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1164
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОГЛАСНО УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 1109
О краткосрочных курсах повышения квалификации педагогических работников технического и профессионального образования по теме: «Инновационный подход в подготовке специалистов для сферы туризма и гостеприимства». 544
«Туризм және меймандостық аясындағы инновациялық тұрғыдан мамандарды дайындау» тақырыбында өткен техникалық және кәсіби білім мамандықтары бойынша педагог қызметкерлердің қысқа мерзімді біліктілігін арттыру курстары 514
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ МЕМОРАНДУМЫ – ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ КӨПІРІ 1232
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ – ПУТЬ К ОБМЕНУ ОПЫТОМ 1248
ОБЛАСТНЫЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2015» для педагогов дошкольных организаций образования 1341
ОБЛЫСТЫҚ «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУЛАР – 2015» БАЙҚАУЫ 2031
Экспериментальная работа 1316
О важности психологических работ, проводимых для учеников с ограниченными возможностями 1374
Региональный семинар по теме «Формирование лидерских качеств школьников на основе развития ученического самоуправления» 1211
Мүмкіндігі шектеулі оқушылармен жүргізілетін психологиялық жұмыстардың маңыздылығы 1655
«Өзін-өзін басқаруды дамыту негізінде оқушылардың көшбасшылық қабілеттерін қалыптастыру» тақырыбындағы аймақтық семинар 1697
Влияние педагогического творчества на функциональную грамотность учащихся 1316
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫНА ЫҚПАЛЫ 1233
«Ғылыми - жаратылыстану (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі мен инновациялық технологиялар» кафедрасының математика-жаратылыстану бағытындағы оқытушылар құрамы тірек мектептерімен жұмысы 698
КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ КУРСОВОЕ ВИДЕОЗАНЯТИЕ» 1398
«ҮЗДІК КУРСТЫҚ ВИДЕОСАБАҚ» БАЙҚАУЫ 1501
Методы работы с детьми, страдающими от заболеваний опорно-двигательного аппарата и аутизма 1344
Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесінде жүзеге асырылуы жайында 1460
«Е-learning және smart – learning технологиясы жаңаша білім алу көзі» 1603
Источник новых знаний в области технологий Е-learning және Smart – learning 1394
Роль учителя как лидера, обучившегося на курсах повышения квалификации. 1588
Білім сапасын арттыруда көшбасшы мұғалімнің рөлі 1566
Конкурс «Лучшее занятие – 2015» 1394
«Үздік сабақ – 2015» байқауы 1737
Применение опыта сертифицированных учителей Третьего (основного) уровня 1766
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 1179
Bilimland 1983
Оқу сауаттылығын дамытуға байланысты іс-шара 1360
Формирование функциональной грамотности младших школьников на уроках в начальной школе и новые подходы в системе оценивания знаний учащихся младших классов 1576
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности в ДОУ 1263
Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және білімін бағалаудағы жаңашыл тәсілдер 1283
ДИАГНОСТИКА ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 1538
ПЕДАГОГТАРДЫҢ АКТ ҚҰЗРЕТТІЛІКТЕРІНЕ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ 1451
Региональный семинар по теме: «Білім беруді жаңарту жағдайында жастардың бойында азаматтық және патриоттық көзқарасты қалыптастыру» 914
Он-лайн семинар с методическими кабинетами районных и городских отделами образования Алматинской области 1062
«Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесіне енгізілуі» атты аудандық семинар 1120
ЖЕТКІНШЕК ШАҚТА СТРЕССТІҢ ӘСЕРІНЕН СУИЦИДТІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ОНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 1165
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Основы методической работы с биссером» 1068
«Меняется мир- меняемся мы» 1355
Cеминар для преподавателей колледжа 1231
«БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСТАРДЫҢ БОЙЫНДА АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ПАТРИОТТЫҚ КӨЗҚАРАСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ» 1086
Алматы облысы бойынша білім басқармасының аудандық және қалалық әдістемелік кабинеттерімен өткізілген он-лайн семинар 1022
Семинар для преподавателей колледжа 1387
ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ – МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕНІҢ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ТҰҒЫРЫ 1395
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 1236
Обсуждение «Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» 1552
Корпоративные структуры для иностранных инвестиции в Казахстане 1261
«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын сабақтан тыс әрекет арқылы жүзеге асыру» 1298
Методологический семинар 1417
Мұғалімдер мен оқушылардың шығармашылық іс- әрекеті-функционалдық сауаттылық шарты 1306
ҚАЗАҚСТАНДА ИНВЕСТОРЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚАЛАЙ ҚОРҒАУ КЕРЕК 1256
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (Повышение квалификации, ориентированное на будущее) 1174
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОНОМИКАСЫНА ДЕВАЛЬВАЦИЯНЫҢ ӘСЕРІ 1379
Семинары на тему: «Сапалы жоспарлау – тиімді оқытудың негізі» 1253
10-09-2015 «Бес институционалдық реформаны жүзеге асыру бағытындағы 100 нақты қадам» 1128
10-09-2015 Жаңашыл ұстаздар және заманауи әдістемелер 1565
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ 1520
04-09-2015 Әдіснамалық семинар 1661
Қазақстан Республикасында жалпы орта білім беру сапасын көтерудің 2015-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы 1305
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН ӨҢІРАРАЛЫҚ МЕКТЕП 1597
Қазақ хандығына 550 жыл 2278
Оценивание в процессе преподавания и обучения. 1745
ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ 2002
«Воспитание патриотизма и культуры межнационального общения школьников» 1818
«ӨЗІН – ӨЗІ ТАНУ» ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ – ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 3743
Бағалаудың сынып тәжірибесіндегі маңызды қадамдары 1968
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ДЕТСКИЙ САД ГОДА - 2015» 2056
Справка-информация по итогам встречи с ветеранами ВОВ и тыла, посвященная 70-летию Победы в ВОВ по теме: «Жұмыр жердің бақыты - бейбітшілік 1489
«ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ-2015» 2475
"Кәсіптік білім - заман талабы" 2900
"Жыл балабақшасы" - облыстық байқау 2483
Единство Казахстана в дружбе народов 3333
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 3123
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ «ҮЗДІК ПЕДАГОГ - 2015» БАЙҚАУЫ 3176
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы серіктестіктің рөлі 2200
«Билингвальное и многоязычное обучение: задачи и ожидаемые результаты» 2542
Сапалы жоспарлау - тиімді оқытудың негізі 2137
"Ынтымағы жарасқан туған өлкем Қазақстан!" 3878
«Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту - ХХІ ғасыр тұлғасын қалыптастыру» 1995
«Жұмыр жердің бақыты – бейбітшілік» 2176
Круглый стол на тему: «Развитие социального партнерства колледжа и предприятии по дуальной системе» 1504
Флешмоб «Наурыз» в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» 1772
Ел Президентін сайлау – халықтың қалауы 1632
"Кәсіби өсуге жаңа көзқарас" 1868
Озық тәжірибе көпке ортақ 2905
«Внедрение дуального обучения в медицинские колледжи» 2267
«Медицина колледждерінде дуалды оқу жүйесін енгізудің мүмкіндіктері» 1608
ПАРТИЯ ҚАТАРЫНА ЖҮРЕК ҚАЛАУЫМЕН 1767
Поздравления! 1962
Билингвальды және көп тілде білім беру : мәселелер мен күтілетін нәтижелер Өңіраралық семинар 2618
«Функционалдық сауаттылық-сапалы білім кепілі» 2051
Институт жоспары негізінде Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілетін облыстық семинардың жұмыс жоспары. 1178
Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілген облыстық семинар бойынша АНЫҚТАМА 2006
Информация по результатам проведения областного семинара –совещания по произведению Президента РК Н.А.Назарбаева «Реализация идей Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в образовательный процесс» 2873
«ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың білім беру үдерісіндегі идеяларын жүзеге асыру» тақырыбында семинар-кеңес 2601
Дөңгелек үстел «Қазақ хандығының құрылғандығына – 550 жыл және Жеңістің 70 жылдығы» 1297
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетімен ынтымақтастық 1729
Республиканский семинар- совещание «Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1764
Флэшмоб неткен керемет! 1893
Профессорско-преподавательский состав Филиал АО НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской» области прошли курс повышения квалификации. 740
«Колледж бен кәсіпкерлер арасындағы әлеуметтік серіктестікте дуалдық жүйені дамыту жолдарын қалыптастыру» тақырыбында дөңгелек үстел 983
Мыңнан жүйрік, жүзден тұлпар 1770
«Инновации в образовании: поиски и решения» 1737
«Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1894
Біліктілікті арттыру курстары 2048
«PISA-2018: 500 мектеп» семинар-тренинг 1975
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқушылардың функционалды сауаттылығын арттырудың тиімді жолдары» тақырыбында облыстық семинар 1049
О повышении квалификации на заседании областной коллегии 1571
Мерекелік құттықтау 2178
Облыстық алқа кеңесінде біліктілікті арттыру жайлы 1675
Құрметті әріптестер! 1857
«Әлем өзгереді, бізде өзгереміз» 2443
«Меняется мир, меняемся мы!» 1924
«Қазіргі жастар мәдениетінің қоғамдағы рөлі» 2126
Жас ерекшеліктеріне қарай ағылшын тілін оқыту және бағалау атты республикалық семинар өтті. 1437
Біліктілікті арттыру курстары 2362
3.jpg4.png6.png2.jpg5.png1.jpg